РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Технологические системы
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ВАТ "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології"
ТОВ "Компанія "Індустріальні технології"
Науки:
технічні (09.03.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6495 від 05.09.2002

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2074-0603(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Місія мультидисциплінарного науково-технічного журналу «Технологічні системи» полягає у формуванні актуального інформаційного ресурсу в основному в галузі наукоємного машинобудування. У журналі публікуються статті провідних фахівців і вчених, які стосуються сучасних досліджень і розробок в області вдосконалення наукоємного виробництва і підвищення якості продукції, пов'язані з питаннями управління програмами і проектами у наукоємному машинобудуванні. У журналі також публікуються праці та огляди профільних наукових конференцій, друкуються статті здобувачів вчених ступенів і звань.

Mission of the multidisciplinary scientific and technical journal "Technology systems" is to create the actual information resource mainly in the area of high-tech engineering. The journal publishes articles by leading experts and scientists that deal with current research and development in the area of improvement of high technology production and improve product quality-related issues of program and project management in the high technology engineering. The journal also publishes papers and reviews of relevant scientific conferences, publishes articles competitors for academic degrees and titles.

Миссия мультидисциплинарного научно-технического журнала «Технологические системы» заключается в формировании актуального информационного ресурса в основном в области наукоемкого машиностроения. В журнале публикуются статьи ведущих специалистов и ученых, которые касаются современных исследований и разработок в области совершенствования наукоемкого производства и повышения качества продукции, связанные с вопросами управления программами и проектами в наукоемком машиностроении. В журнале также публикуются труды и обзоры профильных научных конференций, печатаются статьи соискателей ученых степеней и званий.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

3 8 (044) 455-93-92
FAX:
iiii@ukrniat.com,ukrniat@ukrniat.com
ул. Фрунзе, 19-21, Киев, 04080, Украина