ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Відкриті інформаційні та комп’ютерні інтегровані технології
Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии
останнє оновлення 29-05-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Науки:
технічні (06.11.2014) перереєстрація
технічні (15.10.2019) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (15.10.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (15.10.2019)
124 - Системний аналіз (15.10.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (15.10.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (15.10.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (15.10.2019)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (15.10.2019)
131 - Прикладна механіка (15.10.2019)
132 - Матеріалознавство (15.10.2019)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (15.10.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (15.10.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (15.10.2019)
272 - Авіаційний транспорт (15.10.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (15.10.2019)
173 - Авіоніка (28.12.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7975 від 09.10.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2071-1077(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Галузь та проблематика: методи інтегрованого проектування, конструювання, тривимірного параметричного моделювання, підготовки виробництва, інженерного аналізу за допомогою систем САD/САМ/САЕ/PLM, питання аеродинаміки, міцності, конструкції і технології виробництва авіаційної техніки. Розглядаються методи забезпечення безпеки конструкцій при тривалій експлуатації, системи інформаційного забезпечення життєвого циклу літаків, системи забезпечення безпеки життєдіяльності для літальних апаратів, питання економічного аналізу ризиків, методи підтримки, ухвалення управлінських рішень.

Field of science and issues in focus: The collection covers methods of integrated design, construction, three-dimensional parametric modeling, production preparation, engineering analysis with the help of CAD / CAM / CAE / PLM systems, aerodynamics, strength, design and technology of aircraft engineering. Methods for ensuring the safety of structures during long-term operation, the aircraft lifecycle information support system, life safety systems for aircrafts, questions of economic risk analysis, methods of support, and management decisions are considered. The publication is intended for specialists of industrial and scientific organizations, teachers, post-graduate students and students.

В сборнике освещаются методы интегрированного проектирования, конструирования, трехмерного параметрического моделирования, подготовки производства, инженерного анализа с помощью систем САD/САМ/САЕ/PLM, вопросы аэродинамики, прочности, конструкции и технологии производства авиационной техники. Рассматриваются методы обеспечения безопасности конструкций при длительной эксплуатации, системы информационного обеспечения жизненного цикла самолетов, системы обеспечения безопасности жизнедеятельности для летательных аппаратов, вопросы экономического анализа рисков, методы поддержки, принятия управленческих решений. Издание рассчитано на специалистов промышленных и научных организаций, преподавателей, аспирантов и студентов.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus (посилання)
WorldCat
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(057)7884363,+38(057)7884084
FAX:
Grebenikov@ukr.net
Україна, 61070, Харківська область, м. Харків-70, вул. Чкалова, 17, 120 ауд., літакобудівний корпус