ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Вісник Приазовського державного технічного університету, серія: «Технічні науки»
останнє оновлення 07-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"
Науки:
технічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
136 - Металургія (17.03.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (17.03.2020)
142 - Енергетичне машинобудування (17.03.2020)
144 - Теплоенергетика (17.03.2020)
163 - Біомедична інженерія (17.03.2020)
171 - Електроніка (17.03.2020)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (17.03.2020)
263 - Цивільна безпека (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020)
131 - Прикладна механіка (02.07.2020)
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
133 - Галузеве машинобудування (02.07.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (02.07.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (02.07.2020)
271 - Морський та внутрішній водний транспорт (02.07.2020)
272 - Авіаційний транспорт (02.07.2020)
273 - Залізничний транспорт (02.07.2020)
274 - Автомобільний транспорт (02.07.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17950-6800 ПР від 21.06.2011

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2225-6733(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2519-271X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: відкрите

Тематика

У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють дослідження в наступних актуальних областях: Фізична хімія і теорія металургійних процесів, Металургія чавуну, Металургія стали, Обробка металів тиском, Матеріалознавство, Ливарне виробництво, Теплотехніка і теплоенергетика, Зварювальне виробництво, Машинобудування і металообробка, Обладнання та ремонти, Електротехніка та електроенергетика, Автоматизація процесів і систем, Інформатика, Транспорт і логістика, Техногенна безпека

Тhe journal contains scientific articles about research in the following actual areas: Physical chemistry and the theory of metallurgical processes, Ironmaking, Steel metallurgy, Metal forming, Materials science, Foundry, Heat engineering and heat-power engineering, Welding technologies, Mechanical engineering and metal working, Equipment and repairs, Electrical engineering and power engineering, Automation of processes and systems, Computer science, Transport and logistics, Technogenic security

В сборнике представлены научные статьи, освещающие исследования в следующих актуальных областях: Физическая химия и теория металлургических процессов, Металлургия чугуна, Металлургия стали, Обработка металлов давлением, Материаловедение, Литейное производство, Теплотехника и теплоэнергетика, Сварочное производство, Машиностроение и металлообработка, Оборудование и ремонты, Электротехника и электроэнергетика, Автоматизация процессов и систем, Информатика, Транспорт и логистика, Техногенная безопасность

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Cosmos Foundation (Німеччина)
Google Scholar
WorldCat
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Academic Research Index (ResearchBib)
International Institute of Organized Research (I2OR)
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Scientific Indexing Services (SIS)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

vestnik.pgtu@gmail.com
Контактна особа Ольга
ДВНЗ «ПДТУ», к. 175, вул. Університетська,7, м. Маріуполь, Донецька обл., 87555, Україна.