ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Геологічний журнал
Геологический журнал
Geological journal
останнє оновлення 08-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут геологічних наук НАН України
Науки:
геологічні (07.10.2016) перереєстрація
геологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13744-2718 ПР від 28.02.2008

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1025-6814(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-4107(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Журнал висвітлює нові дані геологічної науки і практики, теоретичні розробки, наукові узагальнення, результати досліджень корисних копалин, дискусійні питання, нові концепції, гіпотези тощо. Розглядаються переважно об’єкти України, а також інших країн, якщо вони становлять загальнонауковий інтерес.

The Journal published new data of geological science and practice, theoretical developments, scientific generalizations, results from studies in geological complexes, phenomena and deposits of mineral resources, discussion problems, new concepts, hypotheses etc. There are such sections: general geology, tectonics, paleontology, stratigraphy, lithology, petrography, geochemistry, ore formation, mettalogeny, oil, gas, hydrogeology, engineering geology, marine geology etc.

Журнал освещает новые данные геологической науки и практики, теоретические разработки, научные обобщения, результаты исследований полезных ископаемых, дискуссионные вопросы, новые концепции, гипотезы и т. Рассматриваются преимущественно объекты Украины, а также других стран, если они представляют общенаучный интерес.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
GeoRef
Ulrichsweb Global Serials Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 486-38-76
FAX:
geoj@bigmir.net
Геологічний журнал, Інститут геологічних наук НАН України, вул. О. Гончара, 55-б, 01601, м. Київ-54, Україна