ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Геофізичний журнал
Geophysical Journal
Геофизический журнал
останнє оновлення 29-01-2024
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України
Науки:
геологічні (07.10.2015) перереєстровано
геологічні (02.07.2020)
фізико-математичні (07.10.2015) перереєстрація
фізико-математичні (24.09.2020)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (02.07.2020)
104 - Фізика та астрономія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12952-1836ПР від 20.07.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0203-3100(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2524-1052(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

На сторінках цього журналу висвітлюються нові дані теоретичних і експериментальних досліджень, матеріали про закономірності розподілу різних фізичних полів Землі, питання комплексного вивчення глибинної будови літосфери, сучасна геодинаміка і прогноз землетрусів, результати досліджень фізичних властивостей мінеральної речовини в різних умовах, роботи в області геотермії, палеомагнетизму, геофізики Світового океану, пошуків і розвідки корисних копалин геофізичними методами і ін. .

Geofizicheskiy Zhurnal founded in 1979. On the pages of this journal covers new theoretical and of experimental data research materials about the patterns of distribution of various physical fields of the Earth, the integrated study of the deep structure of the lithosphere, the modern geodynamics and earthquake prediction, studies of the physical properties of mineral substances in various conditions in the field of geothermal energy, paleomagnetism, geophysics, ocean, prospecting and mineral exploration geophysical methods, etc.

Геофизический журнал создан в 1979 г. На страницах журнала освещаются новые данные теоретических и экспериментальных исследований, материалы о закономерностях распределения различных физических полей Земли, вопросы комплексного изучения глубинного строения литосферы, современная геодинамика и прогноз землетрясений, результаты исследований физических свойств минерального вещества в различных условиях, работы в области геотермиии, палеомагнетизма, геофизики Мирового океана, поисков и разведки полезных ископаемых геофизическими методами и др.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
WorldCat
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380 (44) 424-11-65,380661998531
FAX: +380 (44) 450-25-20
journal@igph.kiev.ua
Контактна особа Гладкіх Надія Михайлівна
пр. Палладіна, 32, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, кім.220, м. Київ, 03142, Україна