ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Економічні інновації
Economic innovations
останнє оновлення 29-03-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Державна установа "Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України"
Науки:
економічні (09.03.2016) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (02.07.2020)
071 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (02.07.2020)
073 - Менеджмент (02.07.2020)
075 - Маркетинг (02.07.2020)
076 - Підприємництво та торгівля (02.07.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №25369-15309 ПР від 01.09.2022

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2524-003X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-5430(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Науковий журнал «Економічні інновації» дотримується політики відкритого доступу (open access). Всі статті розміщуються безстроково відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті «Економічні інновації» у розділі Архіви. Тематика: висвітлення нових наукових знань, що відображають результати теоретико-концептуальних розробок, враховують вплив актуальних сучасних викликів, формування стратегічних та програмних рішень, узагальнення практичного досвіду в сфері економіки, управління національним та міжнародним господарством, регіональної і секторальної економіки, економіки підприємств. Завдання журналу: - Публікація результатів наукових досліджень економічної та економіко-екологічної спрямованості фундаментального та прикладного характеру з ціллю їхньої популяризації; - Розповсюдження інформації про прирощення знань в сфері економіки, за рахунок нових наукових результатів, здобутих вітчизняними та іноземними дослідниками; - Ознайомлення широкого кола читачів з новітніми теоретичними та практичними напрацюваннями в сфері сталого розвитку систем господарювання на міжнародному, національному, регіональному та локальному рівнях; - Надання можливостей здобувачам наукових ступенів в сфері економіки, управління розвитком господарських систем та їхньої екологізації оприлюднити результати власних досліджень з метою їхнього представлення науковій спільноті; - Сприяння популяризації науки та результатів наукових досліджень вітчизняних і закордонних вчених на теренах України та у світовому масштабі. Підтримка і реалізація принципів академічної доброчесності та етики наукових публікацій.

Scientific journal "Economic Innovations" adheres to the policy of open access (open access). All articles are placed indefinitely and immediately after the issue of the number. Full text access in real-time to the scientific articles of the collection is presented on the official site "Economic Innovations" in the section Archives. The editorial board has taken steps to ensure high ethical and professional standards based on the Principles of Transparency and Best Practices in Scientific Publications. See Publication Ethics. Publication ethics of the scientific journal "Economic Innovations" is based on the generally accepted principles of tolerance and respect for the rights and freedoms of scholars. The focus: the results of fundamental, theoretical and applied scientific research focusing on the development of the national and international economic systems; relevant answers to the challenges of current economic development; strategic and program solutions; generalized practical experience in the areas of national economy management, regional and sectoral economics; business economic and development of the entrepreneurship, investment and innovation activity, economic systems transformation on the basic territorial, regional and interregional levels, problems of economic system ecologization and sustainable development, urgent aspects of development of logistics and transport services market, formation and behavior of economic systems in social, economic and environmental dimensions.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Open Ukrainian Citation Index (посилання)
ICI Journals Master List (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Scilit (A database of scientific & scholarly literature) (посилання)
WorldCat (посилання)
ISSN International Centre (посилання)
CrossRef (посилання)
ERIH PLUS (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Буркинський
Борис Володимирович
Burkynskyi
Borys
доктор наук (економічні), професор, директор Інституту Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» (Україна), Украина, Odesa, 4, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9303-0898, ResearcherID: U-9714-2017, https://ei-journal.com/index.php/journal/BurkynskyiBorys burkinskij@nas.gov.ua
Заступник Головного Редактора
Лайко
Олександр Іванович
Laiko
Oleksandr
доктор наук (економічні), професор, заступник директора з наукової роботи Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» (Україна), Украина, Odesa, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7082-0862, ResearcherID: D-8293-2018, https://ei-journal.com/index.php/journal/Laiko_Oleksandr https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219088438 Е-mail: alexlayko@gmail.com
Секретар
Хумарова
Ніна Іпполитівна
Khumarova
Nina
доктор наук (економічні), професор, заступник директора з наукової роботи Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» (Україна), Україна, Одеса, 5, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5255-8004, ResearcherID: U-8477-2017, https://ei-journal.com/index.php/journal/Khumarova_Nina
Член Редколегії
Андрєєва
Наталя Миколаївна
Andryeyeva
Natalya
доктор наук (економічні), професор, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» (Україна), Україна, Одеса, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9960-559X, ResearcherID: O-2898-2015, https://ei-journal.com/index.php/journal/Andryeyeva_Natalya
Бадрі
Гечбайя
Badri
Gechbaia
доктор наук (економічні), доцент, завідуючий кафедрою бізнес-адміністрування, менеджменту та маркетингу Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), Грузія, Батумі, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2815-2228, ResearcherID: V-2710-2018
Басюркіна
Наталія Йосипівна
Basiurkina
Nataliia
доктор наук (економічні), професор, завідуюча кафедрою управління бізнесом Одеська національної академії харчових технологій (Україна), Україна, Одеса, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9342-8863, ResearcherID: P-7931-2015
Голетіані
Кетеван
кандидат наук (технічні), доцент, декан факультету логістики Батумський університет навігаційного навчання (Грузія), Грузія, Батумі, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3074-4794, ResearcherID: AAD-5672-2021, https://ei-journal.com/index.php/journal/Goletiani_Ketevan
Дан
Маріус Воіцілас
доктор наук (економічні), доцент, старший науковий співробітник Інституту економіки сільського господарства та продовольства Румунська академія (Румунія), Румунія, Бухарест, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3411-8958, https://ei-journal.com/index.php/journal/Dan_Marius_Voicilas
Єрмакова
Ольга Анатоліївна
доктор наук (економічні), професор, завідувачка відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» (Україна), Україна, Одеса, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9815-3464, ResearcherID: P-8673-2014, https://ei-journal.com/index.php/journal/Iermakova_Olha
Жихарєва
Влада Вікторівна
доктор наук (економічні), професор, завідуюча кафедрою Економіка і фінанси Одеський національний морський університет (Україна), Україна, Одеса, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2179-8483, ResearcherID: Y-7500-2018, https://ei-journal.com/index.php/journal/Zhykharieva_Vlada
Звєряков
Михайло Іванович
доктор наук (економічні), професор, завідуючий кафедрою загальної економічної теорії та економічної політики Одеський національний економічний університет (Україна), Україна, Одеса, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0039-5068, ResearcherID: B-1523-2015, https://ei-journal.com/index.php/journal/Zveryakov_Mikhail
Ігоне
Порто Гомез
доктор філософії (економічні), доцент, факультет економіки та бізнес-адміністрування Член парламенту Біская, Університет Деусто (Іспанія), Іспанія, Більбао, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2865-4818, ResearcherID: J-4501-2014, https://ei-journal.com/index.php/journal/Igone_Porto_Gomez https://www.deusto.es/en/home/we-are-deusto/team/lecturers/23227/profesor?_gl=1*13i3l9e*_up*MQ..&gclid=CjwKCAiArLyuBhA7EiwA-qo80LTwp5DrHOkmF1oTC-MSfU9IAnGPP70EQ5cFoFmyWcBSsk4PdFmjBxoCrbsQAvD_BwE
Ільченко
Світлана Віталіївна
Ilchenko
Svitlana
доктор наук (економічні), професор, завідуюча відділом ринку транспортних послуг Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» (Україна), Україна, Одеса, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8052-8678, ResearcherID: I-2908-2018, https://ei-journal.com/index.php/journal/Ilchenko_Svitlana
Ковальов
Анатолій Іванович
доктор наук (економічні), професор, Ректор університету Одеський національний економічний університет (Україна), Україна, Одеса, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6128-7012, ResearcherID: B-1920-2015, https://ei-journal.com/index.php/journal/Kovalev_Anatoly
Купінець
Лариса Євгеніївна
доктор наук (економічні), професор, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» (Україна), Україна, Одеса, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9251-4014, ResearcherID: AAI-7834-2021, https://ei-journal.com/index.php/journal/Kupinets_Larisa
Людміла
Ліпкова
доктор наук (економічні), професор, заступник декана з науки, досліджень та докторантури, завідуюча кафедрою міжнародних економічних відносин та економічної дипломатії Економічний університет в Братиславі (Словаччина), Словаччина, Братислава, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0939-411X, https://ei-journal.com/index.php/journal/Ludmila_Lipkova
Маріана
Петрова
доктор наук (фізико-математичні), доцент, викладач кафедри інформаційних технологій Великотирновський університет імені Св. Кирилла та Св. Мефодія (Болгарія), Болгарія, Велико Търново, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1531-4312, ResearcherID: I-2601-2013, https://www.uni-vt.bg/bul/staffinfo.aspx?u=21&zid=19&ppage=239
Марзанна
Ламент
доктор наук (економічні), професор, декан факультету економіки та фінансів Технологічно-гуманітарний університет імені Казимира Пулавського (Польща), Польща, Радом, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5185-6990, ResearcherID: ADE-1179-2022, https://ei-journal.com/index.php/journal/Marzanna_Lament
Манцуров
Ігор Германович
доктор наук (економічні), професор, директор Інституту Інститут системних статистичних досліджень ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана (Україна), Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1753-0422, ResearcherID: H-1247-2017, https://ei-journal.com/index.php/journal/Mantsurov_Ihor
Прокопюк
Александер
Prokopiuk
Alexander
доктор наук (економічні), професор, Ректор Вища економічна школа у Білостоці (Польща), Польща, Білосток, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2022-0639, https://ei-journal.com/index.php/journal/Prokopiuk_Aleksander
Петрушенко
Микола Миколайович
Petrushenko
Mykola
доктор наук (економічні), професор, завідувач відділу економічного регулювання природокористування Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» (Україна), Україна, Одеса, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0098-7872, ResearcherID: AAG-8711-2019, https://ei-journal.com/index.php/journal/Petrushenko_Mykola
Рубель
Олег Євгенович
Rubel
Oleh
доктор наук (економічні), професор, завідувач відділу інтеграції науки, освіти і бізнесу Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» (Україна), Україна, Одеса, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6249-6652, ResearcherID: AAG-9021-2019, https://ei-journal.com/index.php/journal/Rubel_Oleh
Руденко
Леонід Григорович
Rudenko
Leonid
доктор наук (географічні), професор, директор Інституту Інститут географії НАН України (Україна), Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5213-4973, https://ei-journal.com/index.php/journal/Rudenko_Leonid
Сатанова
Анна
кандидат наук (економічні), професор кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Міжнародна Школа Менеджменту (Словаччина),, Словаччина, Prešov, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6770-7236, https://ei-journal.com/index.php/journal/Satanova_Anna
Симоненко
Валентин Костянтинович
Symonenko
Valentyn
доктор наук (економічні), професор, професор кафедри фінансового аналізу та аудиту Київський національний торговельно-економічний університет (Україна),, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5754-2108, ResearcherID: O-5531-2016, https://ei-journal.com/index.php/journal/Simonenko_Valentyn
Степанов
В’ячеслав Миколайович
Stepanov
Vyacheslav
доктор наук (економічні), професор, головний науковий співробітник відділу економіко-екологічного розвитку приморських регіонів Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» (Україна), Україна, Одеса, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5432-1115, ResearcherID: ABX-5094-2022, https://ei-journal.com/index.php/journal/Stepanov_Vyacheslav
Уманець
Тетяна Василівна
Umanets
Tetiana
доктор наук (економічні), професор, завідувачка відділу розвитку підприємництва Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» (Україна), Україна, Одеса, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8852-4540, ResearcherID: B-3915-2015, https://ei-journal.com/index.php/journal/Umanets_Tatiana
Філиппова
Світлана Валеріївна
Filyppova
Svitlana
доктор наук (економічні), професор, директор Інституту Національний університет "Одеська політехніка", Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій,, Україна, Одеса, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2245-3599, https://ei-journal.com/index.php/journal/Filippova_Svetlana
Черчик
Лариса Миколаївна
Cherchyk
Larysa
доктор наук (економічні), професор, професор кафедри маркетингу Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3901-216X, ResearcherID: R-3385-2018, https://ei-journal.com/index.php/journal/Cherchyk_Larisa
Шевченко
Ганна Миколаївна
Shevchenko
Hanna
доктор наук (економічні), професор, с.н.с. відділу економічного регулювання природокористування Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» (Україна), Україна, Одеса, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0817-7754, ResearcherID: AAG-8703-2019, https://ei-journal.com/index.php/journal/Shevchenko_Hanna

Контактні дані

(048) 722-29-05,722-66-74
ei.journal.impeer@gmail.com
Контактна особа Лайко Олександр Іванович, заступник директора з наукової роботи, +380674845139, alexlayko@gmail.com
Французький бульвар, 29, м. Одеса, Одеська область, 65044, Україна