ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право
Foreign trade: economics, finance, law
останнє оновлення 03-07-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Державний торговельно-економічний університет (Київський національний торговельно-економічний університет)
Науки:
економічні (12.05.2015) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
юридичні (07.10.2016) перереєстрація
юридичні (17.03.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (28.12.2019)
071 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (28.12.2019)
073 - Менеджмент (28.12.2019)
075 - Маркетинг (28.12.2019)
076 - Підприємництво та торгівля (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)
081 - Право (17.03.2020)
293 - Міжнародне право (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25165-15105 ПР від 27.06.2022

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-6100(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-6119(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Висвітлення результатів наукових досліджень теоретичного і практичного спрямування у галузі міжнародної та вітчизняної економіки, фінансів і права. Проблематика: - тренди розвитку світового господарства; - глобалізаційні процеси і пов’язані з ними виклики для національних економік, зарубіжний економічний досвід; - міжнародний розподіл праці, формування людського капіталу, міграційні процеси; - науково-технічне співробітництво, інноваційна діяльність, транснаціональні корпорації; - усі аспекти зовнішньої торгівлі, її вплив на розвиток національних економік; - світові фінанси, рух інвестицій, валютно-фінансові операції, світові тренди розвитку фінансових ринків; - нормативно-правове забезпечення економічної діяльності та торгівлі на національному і міжнародному рівнях; міжнародне, адміністративне, фінансове, комерційне, приватне право; - законотворчість, правоохоронна діяльність, судовий процес.

The journal publishes on theoretical research results and practical guidance in international and domestic economy, finance and law. Range of problems: - trends in the development of the world economy; - globalization processes and related challenges for national economies, foreign economic experience; - international division of labor, formation of human capital, migration processes; - scientific and technical cooperation, innovative activity, transnational corporations; - all aspects of foreign trade, its influence on the development of national economies; - global finance, investment movement, currency and financial operations, global trends in the development of financial markets; - regulatory and legal provision of economic activity and trade at the national and international levels; - international, administrative, financial, commercial, private law; - law-making, law enforcement activities, judicial process.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus (посилання)
Google Scholar (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (посилання)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Journal Citations Report
International Institute of Organized Research (I2OR)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38044-531-31-16
FAX:
zt@knute.edu.ua
Київський національний торговельно-економічний університет 19, вул. Кіото, м. Київ, Україна, 02156,Адреса редакції: Державний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 23, м. Київ, 02156, Україна