ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації
The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances
останнє оновлення 02-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
ГО «Науковий клуб «СОФУС»
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет
Науки:
економічні (07.10.2016) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (28.12.2019)
71 - Облік і оподаткування (28.12.2019)

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-9274(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення результатів наукових досліджень, інновацій і передового досвіду та акумулювання наукових статей кращих вітчизняних та зарубіжних вчених з облікової тематики. Наукова направленість - теорія бухгалтерського обліку; інституційні засади впровадження МСФЗ; інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту; підготовка фахівців з обліку, аудиту, фінансів; розвиток контролю і аудиту.

Сoverage the results of scientific research, innovation and advanced experience and accumulating the best scientific articles national and foreign scholars on accounting issues. Scientific directivity - theory of accounting; the institutional foundations of IFRS implementation; information systems, of accounting, economic analysis and audit; training of specialists on accounting, auditing, finance; development of control and audit.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Index Copernicus
Journals Impact Factor (JIF)
General Impact Factor (GIF)
InfoBase Index (IBI)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Global Impact Factor (GIF)
International Institute of Organized Research (I2OR)
Cosmos Impact Factor (CIF)
JOURNAL FACTOR
Academic Research Index (ResearchBib)
Electronic Journals Library
Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB)
WorldCat
Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
International Society for Research Activity (ISRA)
Scribd
SCI Journal Impact Factor (IF)
International Impact Factor Services (IIFS)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Directory of abstract indexing for Journals (DAIJ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

095-130-98-86,097-510-36-80
FAX:
ijournal.ia@gmail.com,clubsophus@gmail.com
Контактна особа Наталія Семенишена
ГО «Накуовий клуб «СОФУС», Україна, 46027, м. Тернопіль, Тернопільська область, а/с 553