РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Комунальне господарство міст. Серія «Технічні науки та архітектура»
Municipal economy of cities. Series: «Engineering science and architecture»
Коммунальное хозяйство городов. Серия: «Технические науки и архитектура»
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Науки:
технічні (13.03.2017) перереєстрація
технічні (15.10.2019) перереєстрація
архітектура (10.05.2017) не фах
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
121 - Інженерія програмного забезпечення (15.10.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.10.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.10.2019)
124 - Системний аналіз (15.10.2019)
125 - Кібербезпека та захист інформації (15.10.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (15.10.2019)
191 - Архітектура та містобудування (15.10.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (15.10.2019)
193 - Геодезія та землеустрій (15.10.2019)
194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (15.10.2019)
261 - Пожежна безпека (15.10.2019)
263 - Цивільна безпека (15.10.2019)
131 - Прикладна механіка (15.10.2019)
132 - Матеріалознавство (15.10.2019)
133 - Галузеве машинобудування (15.10.2019)
273 - Залізничний транспорт (15.10.2019)
274 - Автомобільний транспорт (15.10.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (15.10.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (28.12.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22331-12231 ПР від 23.09.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-1809(print) наклад: 150
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-1817(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Збірник орієнтований на висвітлення питань: • будівництва, реконструкції, капітального ремонту житлових, громадських будівель, міських споруд та підприємств комунального господарства, а також пов’язаних з цими питаннями проблем; • водо-, тепло-, газопостачання, каналізації, санітарного очищення міст, селищ, житлових, громадських споруд і підприємств міського господарства; • очищення питної та стічних вод, екології; • техногенної безпеки України; • охорони праці, пожежної безпеки, технічних засобів охорони навколишнього середовища; • розвитку і експлуатації міського транспорту (електричного та автомобільного); • транспортних систем та ергономіки; • електропостачання і освітлення міст, створення та експлуатації обладнання і приладів; • інформаційних технологій, управління проектами та програмами; • теорії архітектури, реставрації пам’яток архітектури, архітектури будівель та споруд, містобудування та ландшафтної архітектури.

Collection focused on issues: • construction, reconstruction, overhaul of residential, public buildings, urban structures and utilities, as well as related issues; • water, heat, gas supply, sewage, sanitary cleaning of cities, towns, residential, public buildings and enterprises of the city economy; • purification of drinking and waste water, ecology; • technogenic safety of Ukraine; • occupational safety, fire safety, environmental protection; • development and operation of urban transport (electric and road); • transport systems and ergonomics; • power supply and lighting of cities, creation and operation of equipment and appliances; • information technology, project and program management; • Theories of architecture, restoration of architectural monuments, architecture of buildings and structures, urban planning and landscape architecture.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
WorldCat (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Відповідальний Редактор
Бабаєв
В.М.
Babayev
V.
доктор наук (державне управління), професор, ректор Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, Харків, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56328723800, http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID=C4kMAyqF4yIOp8i1u9k&page=1&cr_pqid=9&viewType=summary&colName=WOS
Секретар
Сухонос
М.К.
Sukhonos
M.
доктор наук (технічні), професор, проректор з наукової роботи Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, Харків, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192202030, 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192202030 1 http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID=C4kMAyqF4yIOp8i1u9k&page=1&cr_pqid=12&viewType=summary&colName=WOS, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7246-8740
Член Редколегії
Говоров
П.П.
Govorov
P.
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри світлотехніки і джерел світла Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, Харків, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508252688, - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508252688 - http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID=C4kMAyqF4yIOp8i1u9k&page=1&cr_pqid=14&viewType=summary&colName=WOS, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0379-1448
Kagalovsky
V.
доктор філософії (технічні), професор, професор кафедри електротехніки та електроніки Engineering College "Sami Shamun", Ізраїль, Беер-Шева, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56200487600, http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID=D1G4kEaxEz7tvgxNqpY&page=1&cr_pqid=4&viewType=summary&colName=WOS
Плюгін
В.Є.
Plugin
V.
Стольберг
Ф.В.
Stolberg
F.
доктор наук (технічні), професор, професор кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, Харків, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189379637, http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID=C4kMAyqF4yIOp8i1u9k&page=1&cr_pqid=3&viewType=summary&colName=WOS, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4056-9771, ResearcherID: F-4627-2018
Шмуклер
В.С.
Shmukler
V.
доктор наук (технічні), професор, завідуючий кафедрою інженерної екології міст Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, Харків, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507656156, http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID=C4kMAyqF4yIOp8i1u9k&page=1&cr_pqid=20&viewType=summary&colName=WOS, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4164-2694
0
Лобашов
О.О.
Lobashov
O.
доктор наук (технічні), професор, завідуючий кафедрою будівельних конструкцій Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна, Харків, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195069174, http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID=C4kMAyqF4yIOp8i1u9k&page=1&cr_pqid=26&viewType=summary&colName=WOS, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8670-0731

Контактні дані

38 (057) 707-33-21
FAX:
khg@kname.edu.ua
61002, Харківська область, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17