ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики»
International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics»
Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики»
останнє оновлення 09-11-2022
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України
Науки:
фізико-математичні (24.10.2017) перереєстрація
технічні (24.10.2017) перереєстрація
фізико-математичні (15.03.2019)
технічні (15.03.2019)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.03.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.03.2019)
124 - Системний аналіз (15.03.2019)
125 - Кібербезпека та захист інформації (15.03.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (15.03.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15605-4077ПР від 09.09.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1028-0979(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 1064-2315(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2163-9337(online)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 2786-5304(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал є єдиним в Україні періодичним виданням, що понад півстоліття публікує роботи фундаментального і прикладного характеру в широкому спектрі проблем автоматичного керування та інформатики. Тематичні розділи журналупроблеми динаміки керованих систем;методи ідентифікації та адаптивного управління; оптимальне управління і методи оптимізації; математичне моделювання та дослідження складних керованих систем; загальні проблеми дослідження космосу; управління фізичними об’єктами і технічними системами;управління і оптимізація систем з розподіленими параметрами; методи управління та оцінювання в умовах невизначеності;якісні методи в теорії керованих систем; методи обробки інформації;космічні інформаційні технології та системи;технічні засоби для вимірювань та управління;космічний моніторинг; економічні та управлінські системи; управління в біологічних і природних системах; роботи та системи штучного інтелекту;проблеми захисту інформації.

The journal is the only Ukrainian periodical for more than half a century publishing works of fundamental and applied research in a wide range of problems of automatic control and computer science. Topical sections of the journalproblems of the dynamics of controlled systems;methods of identification and adaptive control; optimal control and optimization techniques; mathematical modeling and investigation of complex controlled systems;general problems of space exploration; control of physical objects and technical systems;control and optimization of systems with distributed parameters; methods of control and estimation under uncertainties;qualitative methods in the theory of controlled systems; methods of information processing;space information technologies and systems; technical equipment for measurement and control; space monitoring; economic and administrative systems;control of biological and natural systems; robots and artificial intelligence systems;problems of information security.

Журнал является единственным в Украине периодическим изданием, в течение более полувека публикующим работы фундаментального и прикладного характера в широком спектре проблем автоматического управления и информатики. Тематические разделы журнала: проблемы динамики управляемых систем; методы идентификации и адаптивного управления;оптимальное управление и методы оптимизации; математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем;общие проблемы исследования космоса; управление физическими объектами и техническими системами; управление и оптимизация систем с распределенными параметрами; методы управления и оценивания в условиях неопределенности;качественные методы в теории управляемых систем; методы обработки информации; космические информационные технологии и системы;технические средства для измерений и управления; космический мониторинг; экономические и управленческие системы;управление в биологических и природных системах; роботы и системы искусственного интеллекта;проблемы защиты информации.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

International Scientific Indexing (ISI)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(044) 522-58-46
red@nonnared.kiev.ua,turnonnared@gmail.com
просп. акад. Глушкова, 40, корп. 4/1, кім. І06, м. Київ-187, 03680, Україна