ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Питання літературознавства
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Науки:
філологічні /10.01.01, 10.01.02, 10.01.03, 10.01.04, 10.01.05, 10.01.06, 10.01.07, 10.01.09, 10.01.10 / (10.05.2017) перереєстрація
філологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
035 - Філологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16266-4738 Р від 31.12.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2306-2908(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька, Польська, Французька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

У журналі публікуються статті загальнотеоретичного та історико-літературного спрямування. Тематичну сферу журналу висвітлюють такі рубрики: „Поетика", „Методологія", „Історична поетика", „Літературознавча історіографія", „Типологія літературного процесу", „Література як соціальний феномен", „Аксіологія", „Філософські аспекти літературознавства", „Літературознавча антропологія", „Міф. Архетип. Фольклор", „Сакральне і профанне", „Порівняльне літературознавство", „Традиційні/транзитивні сюжети та образи", „Перекладознавство", „Імагологія", „Жанрологія", „Поетика часопростору", „Віршознавство", „Наратологія", „Герменевтика", „Гендерні студії", „Теорія інтерпретації", „Рецептивна поетика", „Теорія дискурсу", „Теорія комункації", „Література і мас-медіа", „Поетика постмодерністського тексту", „Теорія інтермедіальності", „Поетика інтертекстуальності", „Мультикультуралізм", „Актуальні питання зарубіжної літератури", „Українська література у світовому контексті", „Рецензії", „Ювілеї письменників і науковців".

The Journal "Pytannia literaturoznavstva" publishes articles of general theoretical, historical and literary focus. Thematics of the Issue is covered under the headings: "Poetics", "Methodology", "Historical Poetics," "Literary Historiography", "Typology of the Literary Process," "Literature as a Social Phenomenon", "Axiology", "Philosophical Aspects of Literature", "Literary Anthropology", "Myth. Archetype. Folklore", "Sacred and Profane", "Comparative Literary Criticism", "Traditional / Transitive Plots and Images", "Translation Study", "Imagology", "Genre Study", "Poetics of Time and Space", "Prosody (Versification)", "Narratology", "Hermeneutics", "Gender Studies", "Theory of Interpretation", "Receptive Poetics", "Discourse Theory", "Theory of Communication", "Literature and Mass Media, "Poetics of Postmodern Text", "Intermediality Theory", "Poetics of Intertextuality", "Multiculturalism", "Topical Problems of Foreign Literature", "Ukrainian Literature in the Global Context", "Reviews", "Anniversaries of Writers and Scholars".

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Index Copernicus
MLA International Bibliography
The Slavic Humanities Index
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
General Impact Factor (GIF)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
PKP Index is the project of Public Knowledge Project (PKP)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Academic Research Index (ResearchBib)
Scientific Indexing Services (SIS)
WorldCat
Leipzig University Library (Bibliotheca Albertina)
InfoBase Index (IBI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0372) 58-48-87
FAX:
o.chervinska@chnu.edu.ua
Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Чернівецька область, 58012