ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Проблеми загальної енергетики
останнє оновлення 02-05-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
НАН України
Інститут загальної енергетики НАН України
Науки:
технічні (04.07.2014) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
101 - Екологія (02.07.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (02.07.2020)
142 - Енергетичне машинобудування (02.07.2020)
143 - Атомна енергетика (02.07.2020)
144 - Теплоенергетика (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3623 від 12.01.1999

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1562-8965(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-4344(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", внутрішнє

Тематика

На сторінках збірника публікуються науково-аналітичні та науково-дослідні статті українських та іноземних фахівців за результатами виконаних досліджень, безпосередньо спрямованих на вирішення фундаментальних проблем і розв’язання прикладних задач розвитку та функціонування паливно-енергетичного комплексу України та інших країн світу за такими рубриками: системні дослідження та комплексні проблеми енергетики, прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики, наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів, математичне моделювання енергетичних об’єктів і систем, оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем, надійність експлуатації та безпека функціонування енергетичних об’єктів і систем, дослідження та оптимізація технологічних об’єктів і систем енергетики, підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів, наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики, системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв, екологічні аспекти енергетики та захист довкілля, наукові основи та інформаційні засоби прогнозування науково-технічного прогресу в енергетиці, побудова, організація та функціонування ринків енергоносіїв, державне регулювання енергетикою як природною монополією, формування економічного середовища функціонування енергетики, короткі повідомлення.

Scientific-and-analytical and research papers of Ukrainian and foreign specialists describing the result of their investigations directed to the solution of fundamental and applied problems of the development and functioning of the fuel-and-energy sector of Ukraine and other countries of the world are published in the collection under the following headings: systemic studies and complex problems of the energy sector, forecasting, systems analysis, and optimization of the structural development of the energy sector, scientific foundations of the development and optimization of fuel-and-energy balances, mathematical modeling of energy facilities and systems, optimization of the development and management of the functioning of energy systems, operating reliability and safety of the functioning of energy facilities and systems, study and optimization of the technological objects and systems of the energy sector, enhancement of the efficiency of producing and using energy resources, scientific foundations of energy saving and energy-saving policy, systems analysis of energy-saving technologies and optimization of power-consuming industries, ecological aspects of energy and environmental protection, scientific foundations and information means for predicting the scientific and technological advance in the energy sector, development, organization and functioning of energy markets, state regulation of the energy sector as a natural monopoly, development of the economic environment for functioning of the energy-sector, brief reports.

На страницах сборника публикуются научно-аналитические и научно-исследовательские статьи украинских и иностранных специалистов по результатам выполненных исследований, непосредственно направленных на решение фундаментальных проблем и прикладных задач развития и функционирования топливно-энергетического комплекса Украины и других стран по таким рубрикам: системные исследования и комплексные проблемы энергетики, прогнозирование, системный анализ и оптимизация структурного развития энергетики, научные основы формирования и оптимизация топливно-энергетических балансов, математическое моделирование энергетических объектов и систем, оптимизация развития и управления функционированием энергетических систем, надежность эксплуатации и безопасность функционирования энергетических объектов и систем, исследование и оптимизация технологических объектов и систем энергетики, повышение эффективности производства и использования энергетических ресурсов, научные основы энергосбережения и энергосберегающей политики, системный анализ энергосберегающих технологий и оптимизация энергоемких производств, экологические аспекты энергетики и защита окружающей среды, научные основы и информационные средства прогнозирования научно-технического прогресса в энергетике, построение, организация и функционирование рынков энергоносителей, государственное регулирование энергетикой как естественной монополией, формирование экономической среды функционирования энергетики, короткие сообщения.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

294-67-03,294-67-01,294-67-02
FAX: 294-67-01,294-67-02
info@ienergy.kiev.ua
Контактна особа ЛЕЩЕНКО І.Ч.
03680, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 172, Інститут загальної енергетики НАН України