ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Регіональна економіка
Regional economy
Региональная экономика
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія наук України
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
Науки:
економічні (07.10.2015) перереєстрація
економічні (02.07.2020) перереєстрація
економічні (24.09.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (02.07.2020)
071 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (02.07.2020)
073 - Менеджмент (02.07.2020)
075 - Маркетинг (02.07.2020)
076 - Підприємництво та торгівля (02.07.2020)
232 - Соціальне забезпечення (02.07.2020)
241 - Готельно-ресторанна справа (02.07.2020)
242 - Туризм і рекреація (02.07.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (02.07.2020)
052 - Політологія (24.09.2020)
256 - Національна безпека (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 1807 від 18.01.1996

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1562-0905(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Висвітлюється широке коло питань, пов’язаних з економічними дослідженнями у сферах: формування та реалізації регіональної політики та територіального розвитку; соціально-економічних диспропорцій розвитку територій, формування механізмів їх нівелювання; просторової організації соціально-економічних систем та просторових форм економічної діяльності; функціонування міст та агломерацій, сталого розвитку гірських та сільських територій; міжрегіонального та транскордонного співробітництва; природокористування та регіональної екологічної політики; фінансово-інвестиційних та інноваційних процесів на локальному рівні.

It covers a wide range of issues related to economic research in the following areas: Formation and implementation of regional policy and territorial development; Regional disparities in socio-economic development, the formation of mechanisms for their leveling; Spatial organization of socio-economic systems and spatial forms of economic activity; Functioning of cities and urban agglomerations, sustainable development of mountainous and rural areas; Interregional and cross-border cooperation; Nature management and regional environmental policy; Financial, investment and innovation processes at the local level.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032)270-71-68,270-71-00,(096)945-90-98
FAX: (032)270-70-58
irr_re@mail.lviv.ua
вул. Козельницька, 4, м. Львів, Львівська область, 79026