ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Рукописна та книжкова спадщина України
Manuscript and Book Heritage of Ukraine
останнє оновлення 11-08-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України
Науки:
історичні (07.10.2015) перереєстрація
соціальні комунікації (21.12.2015) перереєстрація
соціальні комунікації (24.09.2020)
історичні (24.09.2020)
Спеціальності:
29 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (24.09.2020)
32 - Історія та археологія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16087-4559Р від 16.12.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 1-2 на рік (із свідоцтва); 1-2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2222-4203(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

У виданні публікуються дослідження змісту та історії фондів, документальних комплексів, окремих рукописів та книжок, публікації невідомих або маловідомих документів, науково-довідкові та науково-інформаційні матеріали (огляди фондів, археографічні та бібліографічні описи, покажчики, повідомлення), статті з проблем зберігання та обліку рукописів, а також з питань створення автоматизованих технологій обробки, описування та використання рукописів і книг. Переважна більшість матеріалів присвячена вивченню книг та рукописних документів, пов’язаних з історією України, й охоплює джерела, різноманітні за хронологією, змістом, характером та складом, що зберігаються в Інституті рукопису НБУВ. Не оминаються увагою також дослідження російських, східних та західноєвропейських джерел.

Within the periodical we publish articles presenting studies of contents and history of fonds, documental complexes, separate manuscripts and books, publications of uknown or little known documents, scientific referential and scientific informational materials (fonds reviews, archeographic and librarian descriptions, indices, messages), articles dealing with manuscripts storage and records, as well as with the issues of creation of automated technologies of processing, description and use of manuscripts and books. The vast majority of materials cover the studies of books and manuscripts associated with the history of Ukraine and encompass the sources different in their chronology, contents, characteristics and consistence, deposited in the Institute of Manuscript of VNLU. The series also includes research of Russian, Eastern and West-European sources.

В сборнике публикуются специальные исследования, отображающие содержание и историю фондов, документальных комплексов, отдельных рукописей и книг; публикуются также новые либо малоисследованные документы, научно-исследовательские и научно-информационные материалы (обзоры фондов, археографические и библиографические описания, указатели, сообщения), статьи, касающиеся проблем хранения и учёта рукописей и книг. Преимущественное большинство материалов посвящено изучению книг и рукописных документов, связанных с историей Украины, и охватывает источники, разнообразные по хронологии, содержанию, характеру и составу, хранящиеся в Институте рукописи НБУВ. Присутствуют также исследования российских, восточных и западноевропейских источников.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Academic Research Index (ResearchBib)
Index Copernicus
Scientific Indexing Services (SIS)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 288-14-18,(044) 234-78-65
FAX:
ir@nbuv.gov.ua
вул. Володимирська, 62, к. 312, м. Київ, 01033, Україна