ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології
останнє оновлення 21-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Науки:
технічні (07.10.2015) перереєстрація
фізико-математичні (21.12.2015) перереєстрація
фізико-математичні (17.03.2020)
технічні (02.07.2020)
біологічні (07.10.2015) перереєстрація
біологічні (24.09.2020)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (17.03.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (17.03.2020)
171 - Електроніка (02.07.2020)
91 - Біологія та біохімія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8131 від 13.11.2003

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1815-7459(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3508(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології" публікує статті, короткі повідомлення, листи до Редакції, а також коментарі, що містять результати фундаментальних і прикладних досліджень, за наступними напрямками: Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори. Проектування і математичне моделювання сенсорів. Сенсори фізичних величин. Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори. Акустоелектронні сенсори. Хімічні сенсори. Біосенсори. Наносенсори (фізика, матеріали, технологія). Матеріали для сенсорів. Технологія виробництва сенсорів. Сенсори та інформаційні системи. Мікросистемні та нанотехнології (MST, LІGA-технологія, актюатори та ін.). Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів.

"Sensor Electronics and Microsystems Technologies" publishes articles, brief messages, letters to Editors, and comments containing results of fundamental and applied researches, on the following directions: Physical, chemical and other phenomena, as the bases of sensors. Sensors design and mathematical modeling. Physical sensors. Optical and optoelectronic and radiation sensors. Acoustoelectronic sensors. Chemical sensors. Biosensors. Nanosensors (physics, materials, technology). Sensor materials. Sensors production technologies. Sensors and information systems. Microsystems and nanotechnologies (MST, LIGA-technologies, actuators). Sensor’s degradation, metrology and certification.

Журнал «Сенсорная электроника и микросистемные технологии» публикует статьи, краткие сообщения, письма в Редакцию, комментарии, содержащие результаты фундаментальных и прикладных исследований, по следующим направлениям: Физические, химические и другие явления, на основе которых могут быть созданы сенсоры. Проектирование и математическое моделирование сенсоров. Сенсоры физических величин. Оптические, оптоэлектронные и радиационные сенсоры. Акустоэлектронные сенсоры. Химические сенсоры. Биосенсоры. Наносенсоры (физика, материалы, технология). Материалы для сенсоров. Технология производства сенсоров. Сенсоры и информационные системы. Микросистемные и нанотехнологии. Деградация, метрология и сертификация сенсоров.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
CrossRef
General Impact Factor (GIF)
WorldCat
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(048)723-34-61
FAX: 38(048)723-34-61
semst-journal@onu.edu.ua
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Редакція журналу "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології", вул. Дворянська, 2, м. Одеса, Одеська область, 65082, Україна