ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Системні дослідження та інформаційні технології
System research & information technologies
Системные исследования и информационные технологии
останнє оновлення 26-01-2024
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Міністерство освіти і науки України
Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» НАН України та Міністерства освіти і науки України
Науки:
технічні (06.11.2014) перереєстрація
фізико-математичні (06.11.2014) перереєстрація
фізико-математичні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
фізико-математичні (24.09.2020) перереєстрація
фізико-математичні (09.08.2022)
технічні (09.08.2022)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (02.07.2020) перереєстровано
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020) перереєстровано
124 - Системний аналіз (02.07.2020) перереєстровано
111 - Математика (24.09.2020) перереєстровано
111 - Математика (09.08.2022)
113 - Прикладна математика (09.08.2022)
122 - Комп’ютерні науки (09.08.2022)
124 - Системний аналіз (09.08.2022)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13804-2778 ПР від 17.03.2008

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1681-6048(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2308-8893(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Провідні тематичні розділи: теоретичні і прикладні проблеми і методи системного аналізу; теоретичні і прикладні проблеми інформатики; автоматизовані системи управління; прогресивні інформаційні технології, високопродуктивные комп'ютерні системи; проблеми ухвалення рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і социальних системах; теоретичні і прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки ухвалення рішень; проблемно і функціонально орієнтовані комп'ютерні системи і мережі; методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор; математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем; методи аналізу і управління системами в умовах ризику і невизначеності; евристичні методи і алгоритми в системному аналізі і управлінні; нові методи в системному аналізі, інформатиці і теорії ухвалення рішень; науково-методичні проблеми в освіті.

The main topics are: theoretical and applied problems and methods of system analysis; theoretical and applied problems of computer science; automated control systems; progressive information technologies, high-efficiency computer systems; decision making and control in economic, technical, ecological and social systems; theoretical and applied problems of intellectual systems for decision making support; problem- and function-oriented computer systems and networks; methods of optimization, optimum control and theory of games; mathematical methods, models, problems and technologies of complex systems research; methods of system analysis and control in conditions of risk and uncertainty; heuristic methods and algorithms in system analysis and control; new methods in system analysis, computer science and theory of decision making; scientific and methodical problems in education.

Ведущие тематические разделы: теоретические и прикладные проблемы и методы системного анализа; теоретические и прикладные проблемы информатики; автоматизированные системы управления; прогрессивные информационные технологии, високопродуктивные компьютерные системы; проблемы принятия решений и управления в экономических, технических, экологических и социальних системах; теоретические и прикладные проблемы интеллектуальных систем поддержки принятия решений; проблемно и функционально ориентированные компьютерные системы и сети; методы оптимизации, оптимальное управление и теория игр; математические методы, модели, проблемы и технологии исследования сложных систем; методы анализа и управления системами в условиях риска и неопределенности; эвристические методы и алгоритмы в системном анализе и управлении; новые методы в системном анализе, информатике и теории принятия решений; научно-методические проблемы в образовании.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Index Copernicus
EBSCOhost
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(380 44) 204-8144
FAX: (380 44) 204-8144
journal.iasa@gmail.com
03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 35, ННК «ІПСА» КПІ ім. Ігоря Сікорського