ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Сумський історико-архівний журнал
останнє оновлення 22-02-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут історії України НАН України
Сумський державний університет
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Національна спілка краєзнавців України
Науки:
історичні (07.10.2015) перереєстрація
історичні (28.12.2019)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 20386-10186ПР від 05.11.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2227-183(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-8762(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

"Сумський історико-архівний журнал" має постійні рубрики: "Архівознавство", "Мемуаристика. Епістолярії", "Історіографія. Джерелознавство", "Історія України", "Всесвітня Історія". У кожному номері робиться короткий огляд наукових історичних видань, що побачили світ останнім часом, друкуються рецензії на деякі з них; здійснюється короткий огляд наукових заходів (конференції, презентації наукових видань, круглі столи тощо). Особливістю журналу є велика кількість текстів невідомих або маловідомих письмових джерел з науковими коментарями, а також джерелознавчих розвідок.

«Sumy Historical and Archival Journal» has the following regular columns: «Archival science», «Memoiristics, Epistolarity», «Historiography. Source Studies», «History of Ukraine», «History of the world». Short revisions of scientific publications which appeared lately together with the reviews on them are provided in every issue. Moreover, brief announcements about scientific events (conferences, academic publications presentations, round tables, etc.) are published. The peculiarity of the journal is the presence of big number of texts of unknown or little-known primary sources with scholarly commentaries and historical explorations.

«Сумский историко-архивный журнал» имеет постоянные рубрики: «Архивоведение», «Мемуаристика. Эпистолярии», «Историография. Источниковедение», «История Украины», «Всемирная история». В каждом номере дается короткий обзор научных исторических изданий, которые увидели свет в последнее время, печатаются рецензии на некоторые из них; делаются короткие обзоры научных мероприятий (конференции, презентации научных изданий, круглые столы и т.п.). Особенностью журнала есть большое количество текстов неизвестных или малоизвестных письменных источников с научными комментариями, а также источниковедческих разведок.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Global Impact Factor (GIF)
Index Copernicus
International Society of Universal Research in Science
Journal Index
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38(066)346-59-53,38(068)006-42-80,38(050)589-61-02
FAX:
starsergo@bigmir.net
40007, Україна, Сумська область, м. Суми, вул.Римського-Корсакова, 2, кафедра історії, «Сумський історико-архівний журнал»