ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука
останнє оновлення 06-03-2024
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України"
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України
Науки:
медичні (07.10.2015) перереєстрація
медичні (07.05.2019)
Спеціальності:
222 - Медицина (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3024 від 27.01.1998

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1681-2778(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2414-4533(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Шпитальна хірургія - український науково-практичний журнал, видається щоквартально. Журнал публікує статті, що охоплюють різні галузі хірургії та мають наукове й практичне значення для хірургів усіх спеціальностей. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії на допомогу лікарям-практикам і дослідникам, діяльність яких пов’язана з хірургією. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень стосовно хірургічних захворювань та їх лікування. Важливою частиною редакційної політики є публікація лекцій провідних фахівців. Крім цього, журнал публікує матеріали з історії медицини, короткі обговорення клінічних випадків, повідомлення про з’їзди та конференції, рецензії.

Hospital surgery - Ukrainian scientific journal published quarterly. The journal publishes articles that cover various fields of surgery, which have a scientific and practical for surgeons of all specialties. The journal publishes original articles, reviews, discussions to help practitioners and researchers involved in the surgery. Articles reflect best practices and research results concerning the surgical diseases and their treatment. An important part of editorial policy is to publish lectures by leading experts. In addition, the journal publishes materials on the history of medicine, brief discussion of clinical cases, reports of congresses and conferences reviews.

Госпитальная хирургия - Украинский научно-практический журнал издается ежеквартально. Журнал публикует статьи, которые охватывают различные области хирургии, которые имеют научное и практическое значение для хирургов всех специальностей. Журнал публикует оригинальные статьи, обзоры, дискуссии на помощь врачам-практикам и исследователям, деятельность которых связана с хирургией. Статьи отражают передовой опыт и результаты научных исследований по хирургических заболеваний и их лечения. Важной частью редакционной политики является публикация лекций ведущих специалистов. Кроме этого, журнал публикует материалы по истории медицины, короткие обсуждения клинических случаев, сообщение о съездах и конференции, рецензии.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(380-352) 52-45-54,43-49-56
FAX:
journaltdmy@gmail.com
Медичний університет, наукова частина, журнал "Шпитальна хірургія", майдан Волі, 1, м. Тернопіль, Тернопільська область, Україна, 46001