ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Інформаційні технології і засоби навчання
Information Technologies and Learning Tools
останнє оновлення 16-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Інститут цифровізації освіти НАН України
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
Науки:
педагогічні (10.10.2013) нечинний
педагогічні /За виключенням: 13.00.01, 21.07.03 / (18.12.2018) перереєстрація
педагогічні /За виключенням: 13.00.01, 21.07.03 / (07.05.2019)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (18.12.2018)
017 - Фізична культура і спорт (18.12.2018)
013 - Початкова освіта (18.12.2018)
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (18.12.2018)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (18.12.2018)
016 - Спеціальна освіта (18.12.2018)
017 - Фізична культура і спорт (18.12.2018)
126 - Інформаційні системи та технології (18.12.2018)

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2076-8184(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення історії інформатизації освіти, проблем використання ІКТ в навчанні, підтримки педагогічних досліджень у сфері використання ІКТ в управлінні освітою, застосування комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання. В межах тематики особливого значення надається теоретичним та методичним проблемам використання засобів і технологій електронного навчання, хмарних технологій в освіті, системам електронного менеджменту, дистанційному навчанню, відкритим навчальним середовищам, відкритим системам для проведення досліджень в галузі освіти, порівняльним дослідженням з інформаційних освітніх інновацій

The Editors welcome any papers on education, psychology, didactics and methodology as well as educational or training systems development using ICT in any educational domain: ICT in educational researches, ICT in management of education, computer-oriented learning tools. Within the framework of scientific topics the journal gives the special value the theoretical and methodical problems of e-learning, cloud technologies in education, e-learning management systems, distance learning, open learning environments, open systems for educational researches, comparative studies for information and education innovations, ICT in education policy.

Тематика журнала направлена на освещение истории информатизации образования, проблемы использования ИКТ в обучении, поддержку педагогических исследований в области использования ИКТ в управлении образованием, применение компьютерно-ориентированных средств обучения. В рамках тематики особое значение придается теоретическим и методическим проблемам использования средств и технологий электронного обучения, облачным технологиям в образовании, системам электронного менеджмента, дистанционному обучению, открытым учебным средам, открытым системам для проведения исследований в области образования, сравнительным исследованием в сфере информационных образовательных инноваций.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
African Quality Centre for Journals
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Academic Journals Database
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Journals for Free
OneSearch
Sjournals Index
WorldCat
Ulrichsweb Global Serials Directory
Electronic Journals Index
NewJour
Petra Christian University Journal Directory
Academic Research Index (ResearchBib)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Journal Finder
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

journal@iitlt.org.ua
вул. М. Берлінського, 9, оф. 417, м. Київ, 04060, Україна