ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Фотоелектроніка
Photoelectronics
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України
Науки:
фізико-математичні (04.04.2018) перереєстрація
фізико-математичні (17.03.2020)
Спеціальності:
104 - Фізика та астрономія (17.03.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15953-4425Р від 02.12.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0235-2435(print)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

У збірнику наведено результати теоретичних i експериментальних досліджень з питань фізики напівпровідників та мікроелектронних приладів, опто- та квантової електроніки, квантової оптики, спектроскопії та фотофізики ядра, aтомів, молекул та твердих тіл. Розглянуто нові напрямки розвитку фотоелектроніки, пов’язані з задачами взаємодії надінтенсивного лазерного випромінювання з ядром, атомними системами, речовиною.

The results of theoretical and experim ental studies in problems of the semiconductor and microelectronic devices physics, opto- and qantum electronics, quantum optics, spectroscopy and photophysics of nucleus, atoms, m olecules and solids are presented in the issue. New directions in the photoelectronics, stim ulated by problem s of the super intense laser radiation interaction w ith nuclei, atomic systems and substance, are considered.

В сборнике приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований по вопросам физики полупроводников и микроэлектронных приборов, опто- и квантовой электроники, квантовой оптики, спектроскопии и фотофизики ядра, атомов, молекул и твердых тел. Рассмотрены новые направления развития фотоэлектроники, связанные с задачами взаимодействия сверхинтенсивного лазерного излучения с ядром, атомными системами, веществом.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(048)7653216
photoelectronics@onu.edu.ua
65026, Одеська область, м. Одеса, вул. Пастера, 42