ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Археологія і давня історія України
останнє оновлення 03-07-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут археології НАН України
Науки:
історичні (04.04.2018) перереєстрація
історичні (24.09.2020)
Спеціальності:
032 - Історія та археологія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17659-6509 Р від 29.03.2011

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2227-4952(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2708-6143(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

"Серія присвячена публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків населення України у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культури середньовіччя і нового часу. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела. Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України."

A series is devoted to publications of investigations on archaeology and ancient history of Ukraine. Questions of social and economic development and cultural relations of the population of Ukraine in the Stone and Copper-Bronze Age, pages of Cimmerian and Scythian history, material and spiritual culture of antique Greeks in Northern Black Sea Coast, ethnogenesis and early history of Slavs, development of the Ancient Russian cities and villages, material culture of Medieval and Modern periods are under observing. New archeological records, survey on history of archaeology and archival sources are being published. This series is intended for archeologists, historians, regional specialists, teachers of history, students of historical departments and for all who is interested in ancient history of Ukraine.

"Серия посвящена публикациям исследований по археологии и древней истории Украины. Освещаются вопросы социально-экономического развития и культурных связей населения Украины в каменном и медно-бронзовом веках, страницы истории киммерийцев и скифов, материальная и духовная культура античных греков в Северном Причерноморье, этногенез и ранняя история славян, развитие древнерусских городов и сел, материальной культуры средневековья и нового времени. Издаются новые археологические материалы, исследования по истории археологии и архивные источники. Для археологов, историков, краеведов, учителей истории, студентов исторических факультетов, всех, кто интересуется древней историей Украины."

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(+380-44) 418-61-02
FAX: (+380-44) 418-33-06
support@vgosau.kiev.ua,gorbanenko@gmail.com
Україна, 04210, м. Київ-210, просп. Героїв Сталінграда, 12