ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки
Scientific Bulletin of Flight Academy. Section of Pedagogical Sciences
Научный вестник Летной академии. Серия: Педагогические науки
останнє оновлення 20-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний авіаційний університет
Науки:
педагогічні (04.04.2018) перереєстрація
педагогічні (02.07.2020)
Спеціальності:
011 - Освітні, педагогічні науки (02.07.2020)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22644-12544Р від 26.04.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2522-1477(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Висвітлення актуальних проблем професійної підготовки майбутніх фахівців різних галузей і перспективні шляхи їх вирішення; вивчення й аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців; психолого-педагогічні умови ефективності навчальної діяльності студентів (курсантів); неперервність професійної освіти; особливості викладання мовних дисциплін професійного спрямування; значення фізичної підготовки фахівців під час формування професійної надійності та готовності до виконання фахових завдань; впровадження в навчально-виховний процес інноваційних підходів до професійної освіти у контексті євроінтеграції тощо.

Coverage of important issues of future specialists’ professional training of different branches and perspective ways of solving pedagogical problems; studying and analyzing foreign experience concerning professional training; psychological and pedagogical conditions of effectiveness of educational activities for students (cadets); lifelong professional learning; peculiarities of teaching professionally-oriented linguistic subjects; the importance of specialists’ physical training during the formation of professional reliability and readiness to perform professional tasks; introduction of innovative approaches to vocational education in the context of European integration into the educational process.

Освещение актуальных проблем профессиональной подготовки будущих специалистов различных отраслей и перспективные пути их решения; изучение и анализ зарубежного опыта профессиональной подготовки специалистов;; психолого-педагогические условия эффективности учебной деятельности студентов (курсантов); непрерывность профессионального образования; особенности преподавания языковых дисциплин профессионального направления; роль физической подготовки специалистов при формировании профессиональной надежности и готовности к выполнению профессиональных задач; внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных подходов к профессиональному образованию в контексте евроинтеграции.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380522394792,+380977981503,+380951845696,+380501015082
naukvisped@sfa.org.ua
вулиця Степана Чобану, 1, Кропивницький, Кіровоградська область, Україна, 25005