РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Український радіологічний та онкологічний журнал
Ukrainian Journal of Radiology and Oncology
останнє оновлення 25-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»
Науки:
медичні (29.06.2021)
Спеціальності:
222 - Медицина (29.06.2021)
224 - Технології медичної діагностики та лікування (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24433-14373ПР від 26.05.2020

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2708-7166(print) наклад: 200
Мова повного тексту:
Англійська, Українська (змішаними мовами)
ISSN: 2708-7174(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Програмні цілі: аналіз актуальних проблем і розповсюдження нових наукових даних, підвищення кваліфікації фахівців та сприяння прогресу наукової думки в царині медичної радіології, онкології, клінічної радіобіології та медичної фізики шляхом публікації статей із результатами оригінальних досліджень, оглядів, дайджестів, лекційних курсів та освітніх програм, результатів роботи Інституту щодо сприяння ефективності онкологічної та радіологічної допомоги населенню. На сьогоднішній день редакційна колегія журналу налічує 32 науковці – 23 з України (16 докторів медичних наук, 2 доктори біологічних наук, 2 кандидати медичних наук, 2 кандидати біологічних наук та 1 кандидат технічних наук) та 9 іноземців (3 кандидати наук та 6 докторів медичних наук). ТЕМАТИКА ПУБЛІКАЦІЙ ЖУРНАЛУ 1. Радіаційна онкологія. 2. Променева та хіміопроменева терапія пухлинних захворювань. 3. Променева діагностика. 4. Ядерна медицина. 5. Онкохірургія. 6. Онкогінекологія. 7. Інтенсивна терапія гострих станів, анестезіологічне забезпечення та реабілітація онкологічних хворих. 8. Інтервенційна радіологія та малоінвазивна інтервенційна онкологія. 9. Клінічна онкологія та онкофармакологія. 10. Паліативна допомога та психологічна підтримки онкохворих. 11. Дитяча онкологія. 12. Променева патологія. 13. Діагностика, профілактика і лікування ятрогенних ефектів медичного опромінення (у т. ч. променевих уражень та вторинних раків). 14. Клінічна радіобіологія. 15. Експериментальна онкологія та експериментальна радіобіологія (дослідження на ссавцях, нормальних і пухлинних клітинах). 16. Медична радіаційна фізика. 17. Дозиметричне забезпечення променевої терапії, променевої діагностики та інших радіаційних медичних процедур. 18. Радіаційна гігієна і радіаційна безпека медичного персоналу і пацієнтів. 19. Інші розділи радіології та онкології.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
International Nuclear Information System (INIS) (посилання)
WorldCat (посилання)
CrossRef (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (посилання)
Scientific Indexing Services (SIS) (посилання)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (посилання)
ResearchBib International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) (посилання)
Scopus (посилання)
Open Ukrainian Citation Index (посилання)
EuroPub (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Красносельський
Микола Віллєнович
Krasnoselskyi
Mykola Villenovych
доктор наук (медичні), професор, директор Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», Україна, Харків, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5329-5533, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3711656/krasnoselskyi-mykola/, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190007400 Web of Science ResearcherID: R-3522-2019
Заступник Головного Редактора
Вінніков
Володимир Анатолійович
Vinnikov
Volodymyr Anatoliovych
кандидат наук (біологічні), старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», Україна, Харків, 9, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0232-7050, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3676463/volodymyr-vinnikov/, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603213421 Web of Science ResearcherID: AAP-6149-2020
Відповідальний Редактор
Кулініч
Галина Василівна
Kulinich
Halyna Vasylivna
кандидат наук (медичні), старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник групи променевої патології і паліативної медицини Відділу радіології, завідувачка відділенням променевої патології та паліативної медицини, завідувачка Відділу наукової організації розвитку радіологічної допомоги населенню, Україна, Харків, , ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0636-9621, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3688698/halyna-kulinich/, Web of Science ResearcherID: AAQ-2230-2020
Секретар
Гладких
Федір Володимирович
Hladkykh
Fedir Volodymyrovych
молодший науковий співробітник групи променевої патології і паліативної медицини Відділу радіології Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», Україна, Харків, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7924-4048, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2071355/fedir-hladkykh/
Член Редколегії
Aбдуллаєв
Різван Ягубович
Abdullaiev
Rizvan Yahubovych
доктор наук (медичні), завідувач кафедрою ультразвукової діагностики Харківська медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України, Україна, Харків, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8456-7332, ResearcherID: https://www.researchgate.net/profile/Abdullaiev_Ry, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=44060976900 Web of Science ResearcherID: I-3301-2018
Айнсбурі
Елізабет
Ainsbury
Elizabeth
доктор філософії (біологічні), старший науковий співробітник, головний науковий співробітник з радіаційного захисту, старший керівник наукової групи цитогенетики Відділу радіаційних ефектів Центру радіаційних, хімічних та екологічних небезпек Управління охорони здоров’я Англії, Великобританія, 21, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8076-6978, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2771664/elizabeth-a-ainsbury/
Амарал
Адемір
Amaral
Ademir
доктор наук (фізико-математичні), професор, професор кафедри ядерної енергії Федеральний університет Пернамбуку, Бразилія, Пернамбуку, 8, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4513-1701, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2679230/ademir-j-amaral/, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005934646 Web of Science ResearcherID: A-5308-2013
Бойко
Валерій Володимирович
Boiko
Valerii Volodymyrovych
доктор наук (медичні), професор, директор Державна установа "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева Національної академії медичних наук України", Україна, Харків, 2, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0527-0451, ResearcherID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7101630816, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7101630816
Васильєв
Леонід Якович
Vasyliev
Leonid Yakovych
кандидат наук (медичні), старший науковий співробітник, головний лікар Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4134-9922
Вороньжев
Ігор Олександрович
Voronzhev
Ihor Oleksandrovych
доктор наук (медичні), професор, завідувач кафедри рентгенології та дитячої рентгенології Харківська медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України, Україна, Харків, 0, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3232-5120, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3679719/igor-voronzhev/
Гултекін
Мурат
Gultekin
Murat
доктор наук (медичні), доцент, доцент кафедри гінекологічної онкології та кафедри акушерства і гінекології медичного факультету Університет Хаджеттепе, Туреччина, Анкара, 18, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4221-4459, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2616096/murat-gultekin/
Завгородній
Ігор Володимирович
Zavhorodnii
Ihor Volodymyrovych
доктор наук (медичні), професор, професор кафедри гігієни та екології № 2, директор Навчально-наукового інституту якості освіти Харківський національний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України, Україна, Харків, 2, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7803-3505, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3015541/igor-zavgorodnij/, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206834269 Web of Science ResearcherID: T-3698-2019
Іванкова
Валентина Степанівна
Ivankova
Valentyna Stepanivna
доктор наук (медичні), професор, завідувач науково-дослідного відділення радіаційної онкології Національний інститут раку Міністерства охорони здоров’я України, Україна, Київ, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0216-3551, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3757258/valentyna-ivankova/, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213958936
Мазник
Наталія Олександрівна
Maznyk
Nataliia Oleksandrivna
доктор наук (біологічні), професор, завідуюча лабораторією радіаційної цитогенетики Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», Україна, Харків, 9, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3216-1330, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3714918/nataliya-maznyk/, Mendeley: https://www.mendeley.com/authors/6507659355/ ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3216-1330 Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=TzN0QsIAAAAJ&hl=ru ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Nataliya_Maznyk Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507659355 Web of Science ResearcherID: AAR-5534-2020
Матилевич
Ольга Павлівна
Matylevych
Olha Pavlivna
доктор наук (медичні), професор, головний науковий співробітник відділення онкогінекології Державна установа «Республіканський науково-практичний центр онкології та медичної радіології ім. М. М. Олександрова», Білорусь, Мінськ, 4, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0732-2101, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3713743/olga-matylevich/, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508277462 Web of science Web of Science ResearcherID: AAR-1797-2020 ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Olga_Matylevich2
Мітряєва
Наталія Андріївна
Mitriaieva
Nataliia Andriivna
доктор наук (біологічні), старший науковий співробітник, завідувачка лабораторії радіаційної онкології Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», Україна, Харків, ORCID: 0000-0001-7641-3133, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602566612 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=XKBESrEAAAAJ&hl=ru
М’ясоєдов
Валерій Васильович
Miasoiedov
Valerii Vasylovych
доктор наук (медичні), професор, проректор з наукової роботи Харківський національний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України, Україна, Харків, 1, ORCID: 0000-0001-7135-4672, Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=xx3xd_oAAAAJ ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Valerij_Myasoedov
Оге
Туфан
Öge
Tufan
доктор наук (медичні), доцент, доцент кафедри акушерства та гінекології Університет Ескішехіра Османгазі, Туреччина, Ескішехір, 10, ORCID: 0000-0002-1951-9713, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8447779800 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=voRK2XkAAAAJ&hl=tr
Сапардіель
Ігнасіо
Zapardiel
Ignacio
доктор наук (медичні), професор, професор відділення гінекологічної онкології, науковий асистент Автономний університет Мадриду, Інститут біомедичних досліджень, Іспанія, 17, ORCID: 0000-0002-9175-7767, ResearcherID: publons.com, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25222115300 Web of science Web of Science ResearcherID: A-6350-2015
Пейретті
Мікеле
Peiretti
Michele
асистент кафедри гінекології та акушерства Університет Кальярі, Італія, Кальярі, 23, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9758-4257, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23989720400 Mendeley: https://www.mendeley.com/authors/23989720400/ ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Michele_Peiretti
Свинаренко
Андрій Вікторович
Svynarenko
Andrii Viktorovych
доктор наук (медичні), лікар-променевий терапевт відділення променевої терапії Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», Україна, Харків, 1, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8854-8561, ResearcherID: publons.com, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36172795300 Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/andriy-svynarenko/ Google Scholar: — https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=ZEjgFygAAAAJ
Сімонова-Пушкар
Лариса Іванівна
Simonova-Pushkar
Larysa Ivanivna
доктор наук (медичні), професор, головний науковий співробітник лабораторії радіаційної онкології Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6136-3030, ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197371150 Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view%C2%AC_op=list_works&hl=ru&user=pghTX-8AAAAJ
Солодянникова
Оксана Іванівна
Solodiannykova
Oksana Ivanivna
доктор наук (медичні), професор, завідувачка науково-дослідного відділення ядерної медицини з сектором рентгенохірургії та ангіографії Національний інститут раку Міністерства охорони здоров’я України, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7592-1192, ResearcherID: publons.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7592-1192 ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Solodyannikova_Oksana
Стадник
Лариса Львівна
Stadnyk
Larysa Lvivna
кандидат наук (біологічні), завідувачка Центральної лабораторії радіаційної безпеки та дозиметрії медичного опромінення Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», Україна, Харків, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7862-6730, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3712191/larysa-stadnyk/, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56786176400 Web of Science ResearcherID: AAR-1103-2020 Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/larysa--stadnyk/ Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=FHfDdOQAAAAJ ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Larysa_Stadnyk/
Старенький
Віктор Петрович
Starenkyi
Viktor Petrovych
доктор наук (медичні), професор, завідуючий Відділу радіології, завідувач відділення променевої терапії Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», Харківський національний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України (, Україна, Харків, 1, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6600-3381, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3677160/viktor-starenkiy/, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191862194 Web of Science ResearcherID: AAP-6347-2020 Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8IiekVoAAAAJ&hl=ru&oi=sra ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Vp_Starenkiy
Сухін
Владислав Сергійович
Sukhin
Vladyslav Serhiiovych
доктор наук (медичні), доцент, провідний науковий співробітник Відділу онкологічної хірургії Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», Україна, Харків, 2, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4403-3707, ResearcherID: https://publons.com/researcher/1515719/vladyslav-sukhin/, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193517497 Web of Science ResearcherID: T-6723-2018 Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/vladyslav-sukhin/# Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=eWpECWwAAAAJ ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Vladyslav_Sukhin
Сухіна
Олена Миколаївна
Sukhina
Olena Mykolaivna
доктор наук (медичні), професор, лікар-променевий терапевт Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1272-0764, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3690557/helena-sukhina, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507806486 Web of Science ResearcherID: AAQ-4161-2020 Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/helena-sukhina
Тіаго
де Салазар Фернандес
Thiago
de Salazar e Fernandes
кандидат наук (медичні), професор, позаштатний викладач Федеральний університет Пернамбуку,, Бразилія, Пернамбуку, 2, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1053-1943, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3708219/thiago-salazar-fernandes/, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23479432900 Mendeley: https://www.mendeley.com/authors/23479432900/ Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=saBAIEYAAAAJ&view_op=list_works& sortby=pubdate ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Thiago_Fernandes5
Ткаченко
Михайло Миколайович
Tkachenko
Mykhailo Mykolaiovych
доктор наук (медичні), професор, завідувач кафедри радіології та радіаційної медицини Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця Міністерства охорони здоров’я України, Україна, Київ, 4, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4210-1566, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3163563/mikhail-tkachenko/, ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003741217 Web of Science ResearcherID: — GoogleScholar:https://scholar.google.com.ua/citations?user=covOOAQAAAAJ&hl=uk ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Mykhailo_Tkachenko
Ханде
Манур Пракаш
Hande
Manoor Prakash
доцент, кафедра фізіології Медична школа Йон Лоо Лін Національного університету Сінгапуру, Сінгапур, 52, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4511-6256, ResearcherID: https://publons.com/researcher/2890349/m-prakash-hande/, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003377506 Web of Science ResearcherID: B-1645-2008 Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/manoor-prakash-hande/ Google Scholar: https://scholar.google.com.sg/citations?user=UyUMa0MAAAAJ&hl=en Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Prakash_Hande
Чернявський
Ігор Юрійович
Cherniavskyi
Ihor Yuriiovych
кандидат наук (технічні), професор, професор кафедри радіаційного, хімічного, біологічного захисту Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна), Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2785-0617, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3683864/igor-cherniavskiy/, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208530778 Web of Science ResearcherID: AAP-8977-2020 Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/igor-cherniavskiy/ GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=14GCjiMAAAAJ&hl=ru ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Igor_Cherniavskiy
Шармазанова
Олена Петрівна
Sharmazanova
Olena Petrivna
доктор наук (медичні), професор, завідувачка кафедри променевої діагностики Харківська медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України, Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1578-6715, ResearcherID: https://publons.com/researcher/3577062/olena-sharmazanova/, Web of Science ResearcherID: AAL-8284-2020 Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/olena-sharmazanova/ GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=hp-E6CQAAAAJ
Щербіна
Олег Володимирович
Shcherbina
Oleh Volodymyrovych
доктор наук (медичні), професор, завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки Національний університет охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика Міністерства охорони здоров'я України, Україна, Київ, 1, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9987-1014, ResearcherID: https://publons.com/researcher/1836389/oleg-shcherbina/, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004016493&eid=2-s2.0-4344622818 Web of Science ResearcherID: U-7078-2018 Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Z44ELLkAAAAJ ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Oleg_Shcherbina2

Контактні дані

+38 (057) 725-50-74,+38 (067) 799-08-36,+38 (050) 806-84-26,+38 (099) 782-78-72
fedir.hladkykh@gmail.com,imr_omo@ukr.net
Контактна особа Гладких Федір Володимирович,Кулініч Галина Василівна
вул. Пушкінська, буд. 82, м. Харків, Україна, 61024