ІАС "Українська наукова періодика"

Реєстр наукових видань України
Індуктивне моделювання складних систем
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України
Науки:
технічні (12.05.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16216-4688Р від 21.12.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 1 на рік (із свідоцтва); 1 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Збірник наукових праць висвітлює широке коло питань теорії, інформаційних технологій і застосувань індуктивного підходу, передусім на основі методу групового урахування аргументів, у задачах моделювання, прогнозування та прийняття рішень в галузях економіки, екології, біології, техніки тощо. Розглядаються індуктивні методи видобування знань з реальних даних, побудови моделей складних процесів і систем, класифікації, кластеризації та розпізнавання образів, структурно-параметричної ідентифікації, інтелектуального аналізу даних в умовах неповноти та невизначеності апріорної інформації.

Collection of research papers takes up a wide range of theoretical problems, information technologies and application of inductive approach based, first of all, on the group method of data handling. It concentrates on the modeling, forecasting and decision making problems in branches of economics, ecology, biology, engineering and so on. Data mining methods, inductive methods, used to build models for classification, clasterization, pattern recognition, structural-parametric identification, data analysis and data processing in uncertainty and incompleteness of a priori information are in focus.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 526-30-28
FAX: (044) 526-15-70
mgua@irtc.org.ua
МННЦІТтаС, пр. Глушкова, 40, МПС, м. Київ, 03680, Україна