РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Information technology and security
Інформаційні технології та безпека
останнє оновлення 06-05-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науки:
технічні (16.05.2016) перереєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (02.07.2020)
125 - Кібербезпека (02.07.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23486-13326 ПР від 02.07.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2411-1031(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-1033(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем сучасних інформаційних технологій, інформаційної безпеки, інформаційного протиборства, протидії використанню соціальної інженерії, кібербезпеки та захисту критичних інфраструктур, математичного та комп'ютерного моделювання, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та мережах (в тому числі з питань захисту персональних даних), менеджменту інформаційної безпеки і ризиків безпеки інформації тощо.

publication of original and review papers on the major problems of modern information technology, information security, information warfare, countering the use of social engineering, cyber security, the security of critical infrastructure, mathematical and computer modeling, the protection of information in telecommunication systems and networks (including on the protection of personal data), information security management and security risk information.

публикация оригинальных и обзорных работ по основным проблемам современных информационных технологий, информационной безопасности, информационного противоборства, противодействия использованию социальной инженерии, кибербезопасности и защиты критических инфраструктур, математического и компьютерного моделирования, защиты информации в информационно-телекоммуникационных системах и сетях (в том числе по вопросам защиты персональных данных), менеджмента информационной безопасности и рисков безопасности информации и т.п.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
WorldCat
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 044 204 91 51
FAX: 38 044 204 90 77
its@iszzi.kpi.ua
вул. Верхньоключова, 4, м. Київ, 03056, Україна.