РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ВДНЗ "Буковинський державний медичний університет"
Сучавський університет ім. Штефана чел Маре
Науки:
історичні (16.05.2016) перереєстрація
філологічні (07.10.2016) перереєстрація
історичні (17.03.2020)
філологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
32 - Історія та археологія (17.03.2020)
35 - Філологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21495-11295ПР від 27.07.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2-4 на рік (із свідоцтва); 2-4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-9896(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Французька (змішаними мовами)
ISSN: 2411-6181(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Французька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У журналі висвітлюється широке коло гуманітарних питань з історії України, всесвітньої історії, етногенезу та традиційної культури народів світу (етнологія, народознавство), міжетнічних процесів у прикордонних зонах, археології, траскордонної співпраці між державами, сучасної української мови і літератури, історії медицини, народної медицини тощо. У науковому журналі особлива увага звертається на проблеми етнічної культури: взаємовпливи між етносами, етнічну толерантність, матеріальну і духовну культуру етнічних спільнот, специфіку розвитку і вивчення української мови тощо.

The journal is cover a wide range of humanitarian issues on the history of Ukraine, world history, ethnogenesis and traditional culture of the peoples of the world (ethnology, ethnology), ethnic processes in the border areas, archeology, cross-border cooperation between states, the modern Ukrainian language and literature, history of medicine, traditional medicine etc. On the journal special attention is paid to the problems of ethnic cultures: mutual influence between ethnic groups, ethnic tolerance, spiritual and material culture of ethnic communities and the specifics of the Ukrainian language etc.

В журнале освящается широкий круг проблем истории Украины, всемирной истории, этно-генеза и традиционной культуры народов мира (этнология, народо-ведение), межэтнических процессов в приграничных зонах, археологии, трансграничного сотрудничества между государствами, современно-го украинского языка и литературы, истории медицины, народной меди-цины. В научном журнале особое вни-мание обращено на проблемы этнической культуры: взаимовли-яние этносов, этническую толеран-тность, духовную и материальную культуру этнических сообществ, специфику развития и изучения украинского языка и т. д.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Open Academic Journals Index (OAJI)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
WorldCat
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

snim@bsmu.edu.ua,antoniimoisei@bsmu.edu.ua,oirak@bsmu.edu.ua
вул. Героїв Майдану, 3, пов. 3, к. 20, м. Чернівці, Чернівецька область, 58000, Україна