РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій
Actual problems automation and informational technologies
Актуальные проблемы автоматизации и информационных технологий
останнє оновлення 09-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Науки:
технічні (11.07.2017) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
121 - Інженерія програмного забезпечення (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23161-13001 ПР від 05.01.18

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-119X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2313-5301(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Методи автоматизованої обробки даних та управління; теоретичні та прикладні проблеми інформатики; прогресивні інформаційні технології, моделі і методи оцінювання якості та підвищення надійності, функціональної безпеки та живучості інформаційних та інформаційно-управляючих систем; проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах; автоматизовані системи технічного діагностування, геоінформаційні системи різного призначення та комп'ютерні систем електронного бізнесу; теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем аналізу інформації; проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі; методи оптимізації; дослідження, розроблення та впровадження Інтернет-технологій та систем розподіленої обробки інформації; математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем; методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності; науково-методичні проблеми в освіті.

methods of automated data processing and management; theoretical and applied problems of informatics; advanced information technologies, models and methods for assessing the quality and reliability of functional safety and survivability of information and information management systems, decision-making and problem management in the economic, technical, environmental and social systems; automated systems for technical diagnosis, geo information systems for various applications and e-business; theoretical and applied problems of intellectual systems analysis; problem- and function-oriented computer systems and networks, optimization techniques, research, development and deployment of Internet technologies and distributed information processing systems; mathematical methods, models, problems and technologies for complex systems research, methods of system analysis and control under conditions of risk and uncertainty, scientific and methodological problems in education.

Методы автоматизированной обработки данных и управления; теоретические и прикладные проблемы информатики; прогрессивные информационные технологии, модели и методы оценки качества и повышения надежности, функциональной безопасности и живучести информационных и информационно-управляющих систем, проблемы принятия решений и управления в экономических, технических, экологических и социальных системах; автоматизированные системы технического диагностирования, геоинформационные системы различного назначения и компьютерные систем электронного бизнеса; теоретические и прикладные проблемы интеллектуальных систем анализа информации; проблемно и функционально ориентированные компьютерные системы и сети, методы оптимизации, исследования, разработки и внедрения Интернет-технологий и систем распределенной обработки информации; математические методы, модели, проблемы и технологии исследования сложных систем, методы анализа и управления системами в условиях риска и неопределенности, научно - методические проблемы в образовании.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Open Academic Journals Index (OAJI)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(056) 766-49-52
FAX:
obaybuz@ua.fm
Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72