РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Радіотехніка. Радіоапаратобудування
Bulletin of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Series Radiotechnique. Radioapparatus Bulding
Вестник Национального техничного университета Украины «Киевский политехнический институт». Серия Радиотехника. Радиоаппратостроение
останнє оновлення 05-07-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науки:
технічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
171 - Електроніка (17.03.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (17.03.2020)
173 - Авіоніка (17.03.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (02.07.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (02.07.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (02.07.2020)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB 22694-12594ПР вiд 26.04.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2310-0397(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2310-0389(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Журнал публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Сборник научных трудов содержит результаты научных достижений в области создания теоретических основ современной радиотехники и радиоаппаратостроения; практической реализации достижений науки и технологии; интеллектуализации процессов проектирования и производства.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Index Copernicus
WorldCat
EBSCOhost
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Search Metadata
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Journal Tables of Content (JournalTOCs)
Science Gate
Journal Database
Ulrichsweb Global Serials Directory
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 (44) 204-93-29
FAX:
radap@rtf.kpi.ua,mvs@ros.kpi.ua
вул. Політехнічна 12, м. Київ, 03056, Україна