РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Інтегровані технології та енергозбереження
Integral Technologies and Energy Saving
Интегрированные технологии и энергосбережения
останнє оновлення 08-10-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Науки:
технічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
101 - Екологія (02.07.2020)
142 - Енергетичне машинобудування (02.07.2020)
144 - Теплоенергетика (02.07.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (02.07.2020)
161 - Хімічні технології та інженерія (02.07.2020)
162 - Біотехнології та біоінженерія (02.07.2020)
181 - Харчові технології (02.07.2020)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24313-14153ПР від 06.02.2020

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-5364(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

В публікаціях журналу протягом більш десяти років виконується аналіз розвитку енергетики та сучасних методів енергозбереження. Розглядаються питання та проблеми сучасної енергетики, енерготехнології енергоємних галузей промисловості; нетрадиційної енергетики, ресурсозбереження; питання моделювання процесів промислового обладнання, процеси та обладнання різноманітних галузей промисловості (хімічної, харчової, комунальної енергетики, медичного обладнання тощо); питання автоматизованих систем управління та обробки інформації, тепло- та масообмінні процеси та обладнання спеціальної техніки; питання та проблеми електроенергетики та енергетичного менеджменту. Значна увага приділяється проблематиці охорони довкілля та перспективам конверсії промислових та побутових відходів. Найсучасніші досягнення, що висвітлюються у журналі, безумовно, викликають інтерес вчених й фахівців України та далеко за її межами. Про це свідчать публікації з участю науковців та фахівців, що представляють університети, профільні організації та промислові підприємства більш, ніж десяти країн Світу.

The analysis of the power engineering development and modern methods of energy conservation has been done for more than ten years in the journal editions. This journal examines the questions and problems of modern power engineering, energy technology of power-consuming industry branches, alternative sources of energy, resource conservation, questions of modeling the process of industrial equipment, processes and equipment of various branches of industry (chemical, food, energy, municipal power engineering, medical equipment, etc.); questions of automated control systems and information processing, heat-and mass-exchanging processes and equipment of special technique, questions and problems of electricity and power control. Special attention is paid to environmental protection problems and prospects of conversion of industrial and domestic wastes. Ukrainian and foreign scientists and specialists are, undoubtedly, interested in the latest modern achievements, covered in this journal. This is widely illustrated by the publications made by prominent scientists and specialists, who represent universities, profile organizations and industrial enterprises of more than ten countries in the world.

В публикациях журнала в течение более десяти лет проводится анализ развития энергетики и современных методов энергосбережения. Рассматриваются вопросы и проблемы современной энергетики, энерготехнологии энергоемких отраслей промышленности; нетрадиционной энергетики, ресурсосбережения; вопросы моделирования процессов промышленного оборудования, процессы и оборудование различных отраслей промышленности (химической, пищевой, коммунальной энергетики, медицинского оборудования и т.д.); вопросы автоматизированных систем управления и обработки информации, тепло-и массообменных процессов и оборудования специальной техники; вопросы и проблемы электроэнергетики и энергетического менеджмента. Значительное внимание уделяется проблематике охраны окружающей среды и перспективам конверсии промышленных и бытовых отходов. Современные достижения, которые освещаются в журнале, безусловно, вызывают интерес ученых и специалистов Украины и далеко за ее пределами. Об этом свидетельствуют публикации с участием ученых и специалистов, представляющих университеты, профильные организации и промышленные предприятия более, чем десяти стран мира.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057) 707-69-58
FAX:
gor.kona2016@gmail.com
Україна, 61002, вулиця Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська область, 61000, НТУ «ХПІ», редколегія журналу «Інтегровані технології та енергозбереження»