РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Медична та клінічна хімія
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського"
ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України"
Науки:
медичні (13.07.2015) перереєстрація
біологічні (13.07.2015) перереєстрація
фармацевтичні (21.12.2015) перереєстрація
медичні (11.07.2019)
біологічні (11.07.2019)
фармацевтичні (11.07.2019)
Спеціальності:
91 - Біологія (11.07.2019)
211 - Ветеринарна медицина (11.07.2019)
222 - Медицина (11.07.2019)
226 - Фармація, промислова фармація (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17435-6185P від 18.11.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-681X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2414-9934(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: внутрішнє

Тематика

Науково-практичний журнал "Медична та клінічна хімія" присвячений питанням молекулярних механізмів розвитку патології, біохімії у діагностиці та лікуванні, зокрема, біохімії серцево-судинних хвороб, біохімічній гепатології та нефрології, біохімії ендокринних хвороб, патохімії спадкових хвороб й екстремальних станів, біохімії в хірургічній клініці, нейрохімії та патохімії головного мозку, імунохімії, ксенобіохімії, проблемам і досвіду викладання біологічної та медичної хімії. Журнал включено до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися статті щодо присвоєння наукових ступенів з медицини, біології та фармації.

Applied research journal, dedicated to the questions of molecular mechanisms of pathology development, biochemistry in diagnostics and treatment, specifically, cardio-vascular diseases, biochemical hepatology and nephrology, biochemistry of endocrinology, pathological chemistry of inherited diseases and emergency conditions, biochemistry in surgical field, neurochemistry and pathological chemistry of the brain, immunochemistry, xenobiochemistry, problems and experience in teaching biological and medical chemistry. The journal is included into the list of professional journals, where results of PhD program research in biological, pahrmaceutical and medical sciences can be published.

Научно-практический журнал посвящен вопросам молекулярных механизмов развития патологии, биохимии в диагностике и лечении, в частности, биохимии сердечно-сосудистых болезней, биохимической гепатологии и нефрологии, биохимии эндокринных болезней, патохимии наследственных болезней и экстремальных состояний, биохимии в хирургической клинике, нейрохимии и патохимии головного мозга, иммунохимии, ксенобиохимии, проблемам и опыту преподавания биологической и медицинской химии. Журнал включен в Перечень научных профессиональных изданий Украины: постановление МОН Украины от 13.07.2015 года Приказ №747 медицинские и биологические науки и 21.12.2015 года Приказ № 1328 фармацевтические науки.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

30352524725,38 096 395-27-64,38 097 854-87-81
FAX: 380352524183,380352253998
journaltdmy@gmail.com,rector@tdmu.edu.ua,Yaroshenko@tdmu.edu.ua
Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, Тернопільська область