РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки»
International Scientific Journal «Mechanism of economic regulation»
Международный научный журнал «Механизм регулирования экономики»
останнє оновлення 01-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський державний університет
ПНП "Центр наукових досліджень"
Сумське регіональне відділення Академії підприємництва та менеджменту України
ТОВ "Видавничо-торговий дім "Університетська книга"
Науки:
економічні (12.05.2015) перереєстрація
економічні (12.05.2015) перереєстрація
економічні (07.05.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (07.05.2019)
71 - Облік і оподаткування (07.05.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (07.05.2019)
73 - Менеджмент (07.05.2019)
75 - Маркетинг (07.05.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (07.05.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (07.05.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5821 від 31.01.2002

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1726-8699(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе", зовнішнє, внутрішнє

Тематика

Сьогоднi журнал є одним з провiдних спецiалiзованих видань не тiльки Сумського регiону, але i України в цiлому в областi економiки, що висвiтлює актуальнi питання за такими основними напрямами: загальноекономiчнi проблеми функцiонування господарських систем; проблеми дiяльностi пiдприємства в перехiднiй i ринковiй економiцi; екологiчнi проблеми розвитку i економiка природокористування; проблеми i перспективи досягнення стiйкого розвитку; постiндустрiальне суспiльство i проблеми формування iнформацiйного суспiльства.

Today the journal is one of the leading specialized issues in the field of economics not only in the Sumy region but also in Ukraine. It reveals current issues on such basic directions as: general economic problems of economic systems functioning; problems of enterprise activity in a market and transition economy; ecological problems of development and environmental economics; problems and prospects of sustainable development achievement; post-industrial society and problems of information society forming.

Сегодня журнал является одним из ведущих специализированных изданий не только Сумского региона, но и Украины в целом в области экономики, освещающим актуальные вопросы по таким основным направлениям: общеэкономические проблемы функционирования хозяйственных систем; проблемы деятельности предприятия в переходной и рыночной экономике; экологические проблемы развития и экономика природопользования; проблемы и перспективы достижения устойчивого развития; постиндустриальное общество и проблемы формирования информационного общества.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Google Scholar
EconBiz
Research Papers in Economics (RePEc)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
mer@fem.sumdu.edu.ua,merjournal@gmail.com
Кафедра економіки та бізнес-адміністрування Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Сумська область, 40007, Україна