РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Міжнародний науково-виробничий Журнал «Економіка АПК»
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
Науки:
економічні (07.10.2015) перереєстрація
економічні /08.00.03, 08.00.04, 08.00.08, 08.00.09 / (11.07.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (11.07.2019)
71 - Облік і оподаткування (11.07.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (11.07.2019)
73 - Менеджмент (11.07.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21700-1600 від 02.11.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 12 на рік (із свідоцтва); 12 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2221-1055(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-2322(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» є провідним періодичним виданням економічного профілю з питань розвитку агропромислового комплексу країни та розрахований на керівників і спеціалістів АПК, науковців, студентів, широкий загал сільських читачів. У рубриках журналу розглядаються важливі економічні проблеми АПК, включаючи історичні та теоретико-методологічні аспекти розвитку аграрної сфери, формування ринкової економіки, удосконалення кредитної й податкової політики, цінового механізму, соціальних перетворень на селі, досвід ефективного господарювання, зарубіжний досвід економіки аграрного сектору.

International scientific and production journal «Ekonomika APK» is a spearheading economic periodical that highlights basic problems of the development of agroindustiral complex of Ukraine and is addressed to the wide audience including administrators and specialists of the AIC, scientists, scholars, students, readers from rural areas. The journal «Ekonomika APK» belongs to the List of specialized editions of Ukraine and thus it publishes the results of economic theses researches. The journal covers important economic problems of agriculture, including historical, theoretical and methodological aspects of the industry, market economy, ways of improvement of credit and tax policies, price mechanism, social change in rural areas, effective management experience, international experience of the agricultural sector of the economy.

Международный научно-производственный журнал «Экономика АПК» является ведущим периодическим изданием экономического профиля по вопросам развития агропромышленного комплекса страны и рассчитан на руководителей и специалистов АПК, научных работников, студентов, широкий круг сельских читателей. В рубриках журнала рассматриваются важные экономические проблемы АПК, включая исторические и теоретико-методологические аспекты развития аграрной сферы, формирования рыночной экономики, совершенствования кредитной и налоговой политики, ценового механизма, социальных преобразований на селе, опыт эффективного хозяйствования, зарубежный опыт экономики аграрного сектора.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
EBSCOhost
Ulrichsweb Global Serials Directory
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
AGRIS
American Economic Association: EconLit
Google Scholar
Open Academic Journals Index (OAJI)
EconBiz
Academic Research Index (ResearchBib)
WorldCat
Journal Finder
Scientific Indexing Services (SIS)
Global Impact Factor (GIF)
InfoBase Index (IBI)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Impact Factor Services for International Journals (IFSIJ)
Universitatsbibliothek Leipzig
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
International Institute of Organized Research (I2OR)
AcademicKeys
General Impact Factor (GIF)
Cosmos Impact Factor (CIF)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Journal Imapact Factor (JIFACTOR)
Leibniz Information Centre for Sciences and tehnology university library (TIB)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 044 258-31-12,,38 044 259-73-86
FAX: (044) 526-05-65
ecapk@iae.kiev.ua
Україна, 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, к. 211, 222