РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики»
International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics»
Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики»
останнє оновлення 05-03-2021
Категорiя А
Засновник(и):
Національна академія наук України
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України
Науки:
фізико-математичні (24.10.2017) перереєстрація
технічні (24.10.2017) перереєстрація
фізико-математичні (15.03.2019)
технічні (15.03.2019)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (15.03.2019)
122 - Комп’ютерні науки (15.03.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (15.03.2019)
124 - Системний аналіз (15.03.2019)
125 - Кібербезпека (15.03.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (15.03.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15605-4077ПР від 09.09.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0572-2691(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2163-9337(online)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: 1064-2315(print)
Мова повного тексту:
Англійська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал є єдиним в Україні періодичним виданням, що понад півстоліття публікує роботи фундаментального і прикладного характеру в широкому спектрі проблем автоматичного керування та інформатики. Тематичні розділи журналупроблеми динаміки керованих систем;методи ідентифікації та адаптивного управління; оптимальне управління і методи оптимізації; математичне моделювання та дослідження складних керованих систем; загальні проблеми дослідження космосу; управління фізичними об’єктами і технічними системами;управління і оптимізація систем з розподіленими параметрами; методи управління та оцінювання в умовах невизначеності;якісні методи в теорії керованих систем; методи обробки інформації;космічні інформаційні технології та системи;технічні засоби для вимірювань та управління;космічний моніторинг; економічні та управлінські системи; управління в біологічних і природних системах; роботи та системи штучного інтелекту;проблеми захисту інформації.

The journal is the only Ukrainian periodical for more than half a century publishing works of fundamental and applied research in a wide range of problems of automatic control and computer science. Topical sections of the journalproblems of the dynamics of controlled systems;methods of identification and adaptive control; optimal control and optimization techniques; mathematical modeling and investigation of complex controlled systems;general problems of space exploration; control of physical objects and technical systems;control and optimization of systems with distributed parameters; methods of control and estimation under uncertainties;qualitative methods in the theory of controlled systems; methods of information processing;space information technologies and systems; technical equipment for measurement and control; space monitoring; economic and administrative systems;control of biological and natural systems; robots and artificial intelligence systems;problems of information security.

Журнал является единственным в Украине периодическим изданием, в течение более полувека публикующим работы фундаментального и прикладного характера в широком спектре проблем автоматического управления и информатики. Тематические разделы журнала: проблемы динамики управляемых систем; методы идентификации и адаптивного управления;оптимальное управление и методы оптимизации; математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем;общие проблемы исследования космоса; управление физическими объектами и техническими системами; управление и оптимизация систем с распределенными параметрами; методы управления и оценивания в условиях неопределенности;качественные методы в теории управляемых систем; методы обработки информации; космические информационные технологии и системы;технические средства для измерений и управления; космический мониторинг; экономические и управленческие системы;управление в биологических и природных системах; роботы и системы искусственного интеллекта;проблемы защиты информации.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

International Scientific Indexing (ISI)
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя

Головний Редактор
Яцків
Ярослав Степанович
доктор наук (фізико-математичні), Директор Головна астрономічна обсерваторія, Україна, Київ, Академік Національна академія наук України, Член Президії НАН України, Головний науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії 1.1.1. Лабораторія астрометрії

Контактні дані

38(044) 526-22-29
red@nonnared.kiev.ua,turnonnared@gmail.com
просп. акад. Глушкова, 40, корп. 4/1, кім. І06, м. Київ-187, 03680, Україна