РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Моделювання та інформаційні системи в економіці
останнє оновлення 01-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" МОН України
Науки:
економічні (07.10.2016) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11718-589Р від 11.09.2006

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2616-6437(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2708-9746(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Науково-аналітичний журнал «Моделювання та інформаційні системи в економіці» - присвячений поширенню результатів теоретичних і практичних наукових досліджень у напрямі: моделювання проблем економіки; економіко-математичних методів та моделей прогнозування розвитку економіки; моделей і методів розв’язання оптимізаційних задач макро- і мікроекономіки; розробки й застосуванні методів штучного інтелекту і експертних методів; розробки оптимальних організаційних структур управління в економіці; економічної інформатики; створення комп’ютерних технологій систем обробки економічної інформації; економіко-математичного моделювання підприємницької діяльності; вдосконалення методів і моделей менеджменту, маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності; інформаційного забезпечення систем підтримки прийняття інноваційних рішень; дослідження закономірностей формування та аналізу тенденцій розвитку й взаємозв'язків масових економічних, демографічних та соціальних явищ і процесів; розробки програмно-методологічних та організаційних засад статистичного спостереження; формування інтегрованих інформаційних баз даних за результатами статистичної звітності; розробки методологічних принципів формування систем статистичних показників та конструювання інтегральних показників-індикаторів стану і розвитку об’єктів статистичного дослідження; теоретико-методологічних проблем типології складних економічних, демографічних та соціальних явищ; статистичного вимірювання взаємозв’язків економічних, соціальних та демографічних явищ і процесів; статистичного оцінювання стану і розвитку ринкової економіки; статистичної оцінки ризику економічної діяльності.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

537-07-42,537-07-30,537-07-29
FAX:
mise@kneu.edu.ua
04053, м. Київ, Львівська пл., 14, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кімн. 403, 413