РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наука, технології, інновації
Science, technologies, innovations
Наука, технологии, инновации
останнє оновлення 20-01-2022
Категорiя В
Засновник(и):
ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Науки:
технічні (24.10.2017) перереєстрація
економічні (04.04.2018) перереєстрація
технічні (09.02.2021)
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
124 - Системний аналіз (09.02.2021)
126 - Інформаційні системи та технології (09.02.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22498-12398Р від 13.01.2017

Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2520-6524(print) наклад: 100
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

У журналі «Наука, технології, інновації» висвітлюються взаємопов’язані питання науково-технічної діяльності, інтелектуальної власності, науково-технічної експертизи, державної політики у сфері інноваційного розвитку та проблеми впровадження наукових досягнень у виробництво.

The journal “Science, Technologies, Innovations” covers the interrelated issues of scientific and technological activities, intellectual property, scientific and technical expertise, public policy in the field of innovative development and the problems of introducing scientific advances into production.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib) (посилання)
Index Copernicus (посилання)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Ulrichsweb Global Serials Directory (посилання)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (посилання)
CrossRef
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Рева
Олексій Миколайович
Reva
O.M.
доктор наук (технічні), професор, головний науковий співробітник ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5954-290X
Заступник Головного Редактора
Камишин
Володимир Вікторович
Kamyshyn
V.V.
доктор наук (педагогічні), кандидат наук (технічні), в.о. директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8832-9470
Пархоменко
Володимир Дмитрович
Parkhomenko
V. D.
доктор наук (економічні), професор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8583-6752
Член Редколегії
Дубницький
Володимир Іванович
Dubnytskyi
V. I.
доктор наук (економічні), професор, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3829-6383
Єгоров
Ігор Юрійович
Yehorov
I. Yu.
доктор наук (технічні), професор, ректор ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9062-2043
Півоваров
Олександр Андрійович
Pivovarov
O. A.
доктор наук (економічні), старший науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень наук-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Україна
Попович
Олександр Сергійович
Popovych
O. S.
доктор наук (технічні), професор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна
Черваков
Олег Вікторович
Chervakov
O. V.
доктор наук (економічні), Азербайджанський державний економічний університет, Азербайджан
Гусейнова
Арзу
Huseinova
А.
доктор наук (технічні), професор, радник директора ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5468-846X
Федулова
Світлана Олександрівна
Fedulova
S. O.
доктор наук (економічні), доцент, професор кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5163-3890
Успенський
Олександр Олексійович
Uspenskyi
O.O.
кандидат наук (технічні), доцент, заввідділу Республіканський центр трансферу технологій ДНУ «Центр системного аналізу та стратегічних досліджень НАН Білорусі», Республіка Білорусь

Контактні дані

+38 (044) 521-00-16,+38 (044) 521-00-59
FAX: (044) 528-25-41
journal@uintei.kiev.ua,nti@uintei.kiev.ua
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180