РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка
останнє оновлення 21-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Науки:
педагогічні (07.10.2015) перереєстрація
педагогічні (15.10.2019)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (15.10.2019)
12 - Дошкільна освіта (15.10.2019)
13 - Початкова освіта (15.10.2019)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (15.10.2019)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (15.10.2019)
16 - Спеціальна освіта (15.10.2019)
17 - Фізична культура і спорт (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15881-4353Р від 26.10.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-6382(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2415-3605(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Головною метою збірника є сприяння розвитку і поширенню теорії та практики педагогіки в Україні і за кордоном, проведенню й апробації педагогічних досліджень в сучасному суспільстві, розкриттю історичних аспектів педагогічної науки й освітянської справи, вдосконаленню вітчизняної освіти і збагаченню її зарубіжним досвідом. Визначальним у матеріалах збірника є системний аналіз розглядуваних проблем, новаторство та оригінальність наукового пошуку, аргументованість дослідницьких положень, актуальність і практичне значення зроблених висновків і рекомендацій.

The main purpose of the edition is to promote the collection and dissemination of publications in theory and practice of education in Ukraine and abroad, to carry out educational research and testing in modern society, to disclose historical aspects of science teaching and educational affairs, to improve national education and enrichment of international experience. Systematic analysis of problems under consideration, innovation and originality of scientific inquiry, argumentativeness of research, relevance and practical significance of the findings and recommendations are the priorities that determine the materials published in the journal.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Google Scholar
Index Copernicus
JOURNAL FACTOR
Open Academic Journals Index (OAJI)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Academic Research Index (ResearchBib)
Scientific Indexing Services (SIS)
InfoBase Index (IBI)
Advanced Sciences Index (ASI)
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
WorldCat
Universal Impact Factor
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Journal Imapact Factor (JIFACTOR)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (0352) 43-57-97
FAX:
lida287@gmail.com
46027, Україна, м. Тернопіль, Тернопільська область, вул. М. Кривоноса, 2, головний корпус ТНПУ ім. В. Гнатюка, каб. 49.