РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина
Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine
останнє оновлення 23-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Буковинський державний медичний університет
Всеукраїнська громадська організація Асоціація неонатологів України
Науки:
медичні (04.07.2013) перереєстрація
медичні (17.03.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (17.03.2020)
228 - Педіатрія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18106-6906Р від 02.09.2011

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2226-1230(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2413-4260(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення сучасних аспектів розвитку і організаційних принципів перинатальної медицини в Україні та країнах зарубіжжя, обговорення актуальних проблем і передових технологій в неонатології та неонатальній хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, медичній генетиці та інших дисциплінах, формування наукового і клінічного світогляду лікарів і медичних сестер в режимі міждисциплінарної інтеграції, допомога практичній охороні здоров'я у впровадженні принципів доказової медицини, актуалізації принципів етики і деонтології для підвищення якості медичної допомоги жінкам репродуктивного віку, матерям і новонародженим, дітям всіх вікових категорій.

The objective of the journal is to cover modern aspects of development and organizational principles of perinatal medicine in Ukraine and abroad, discussion of topical problems and advanced technologies in neonatology and neonatal surgery, pediatrics, obstetrics and gynecology, medical genetics and other disciplines, formation of scientific and clinical view of doctors and nurses in the mode of interdisciplinary integration, assistance to practical public health in the implementation of the principles of evidence-based medicine, the actualization of the principles of ethics and deontology to improve the quality of medical care for women of a reproductive age, mothers and newborns, children of all age categories.

Освещение современных аспектов развития и организационных принципов перинатальной медицины в Украине и странах зарубежья, обсуждение актуальных проблем и передовых технологий в неонатологии и неонатальной хирургии, педиатрии, акушерстве и гинекологии, медицинской генетике и других дисциплинах, формирование научного и клинического мировоззрения врачей и медицинских сестёр в режиме междисциплинарной интеграции, помощь практическому здравоохранению во внедрении принципов доказательной медицины, актуализации принципов этики и деонтологии для повышения качества медицинской помощи женщинам репродуктивного возраста, матерям и новорожденным, детям всех возрастных категорий.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Index Copernicus
Academic Journals Database
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
WorldCat
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (0372) 553754
FAX:
neonatology@bsmu.edu.ua
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Театральна площа, 2, м. Чернівці, Чернівецька область, 58002, Україна