РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Ортопедія, травматологія та протезування
Ортопедия, травматология и протезирование
останнє оновлення 31-08-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка НАМН України
Українська асоціація ортопедів-травматологів
Науки:
медичні (04.07.2014) перереєстрація
медичні /14.01.21 / (07.11.2018)
Спеціальності:
222 - Медицина (07.11.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19322-9122 ПР від 08.08.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0030-5987(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-1882(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії на допомогу лікарям-практикам і дослідникам, діяльність яких пов’язана з травматологією, ортопедією та протезуванням. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень стосовно захворювань і пошкоджень опорно-рухової системи та їх лікування. Важливою частиною редакційної політики є публікація лекцій провідних фахівців. Крім цього, журнал публікує матеріали з історії медицини, короткі обговорення клінічних випадків, повідомлення про з’їзди та конференції, рецензії.

The journal publishes original articles, reviews and discussions of practitioners and researchers whose activities are linked with traumatology, orthopaedics and prosthesis. The articles reflect innovative experiences and results of scientific researches concerning diseases and injuries of locomotor system and their treatment. An important part of editorial office policy is publishing lectures of leading specialists. Furthermore the journal publishes materials on the history of medicine, brief discussions of clinical cases, information on conferences and meetings, various critiques.

Журнал публикует оригинальные статьи, обзоры, дискуссии для практикующих врачей и исследователей, деятельность которых связана с травматологией, ортопедией и протезированием. Статьи отражают передовой опыт и результаты научных исследований, касающиеся заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы и их лечения. Важной частью редакционной политики является публикация лекций ведущих специалистов. Кроме этого, журнал публикует материалы по истории медицины, краткие обсуждения клинических случаев, сообщения о съездах и конференциях, рецензии.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Universal Impact Factor
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
WorldCat
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380(57)725-14-20
ipps-noo@ukr.net
вул. Пушкінська, 80, м. Харків, Харківська область, 61024