РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Правові горизонти
Legal Horizons
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський державний університет
Науки:
юридичні (11.07.2017) перереєстрація
юридичні /За виключенням: 21.07.01, 21.07.02, 21.07.03, 21.07.05 / (15.10.2019)
Спеціальності:
81 - Право (15.10.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22248-12148ПР від 08.07.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-2353(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Основними програмними завданнями «Правових горизонтів» є: публікація результатів наукових досліджень, підвищення професійної компетенції фахівців, ознайомлення практикуючих правників з актуальними проблемними питаннями різних галузей юриспруденції, поширення наукових знань та передового досвіду у галузі права, удосконалення методики викладання юридичних дисциплін, інтеграція вітчизняної юридичної науки та освіти у Світовий освітній і дослідницький простір. Сфера впливу журналу «Правові горизонти» є досить широка та спрямована на: допомогу науковцям в поширенні своїх доробків та ідей, налагодження продуктивного діалогу між науковцями та практикуючими юристами, публікацію результатів теоретичних досліджень, які спрямовані на підвищення розуміння права та ефективності правової діяльності. Журнал має на меті висвітлювати актуальні питання теорії держави та права, цивільного, кримінального, господарського, адміністративного, конституційного права та процесів, тощо.

Key objectives of Legal Horizons: Publication of research results, Improvement of professional competence of experts, Familiarization of practicing lawyers with current problematic issues of different branches of law, Dissemination of scientific knowledge and best practices in law, Improvement of teaching methods of legal disciplines, Integration of domestic legal science and education in global educational and research space. The sphere of influence the journal Legal Horizons is quite broad and aimed at: Assistance to researchers in distributing their innovations and ideas, Establishment of productive dialogue between scientists and practitioners, Publication of the results of theoretical research aimed at improving legal thinking and effectiveness of legal activity. The journal aims to cover topical issues of the theory of state and law, civil, criminal, commercial, administrative, constitutional law and processes, etc. It creates a scientific platform that will be of interest to domestic and foreign scholars, practitioners and entrepreneurs.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380953311402
FAX:
legalhorizons@yahoo.com,b.pavlenko@yur.sumdu.edu.ua
Контактна особа Павленко Богдана Олегівна
Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету, 40000, Україна , Сумська область, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57