РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку
Проблемы инновационно-инвестиционного развития
The problems of innovation and investment-driven development
Probleme der Innovations and investition sentwicklung
Les problémes du développement d’innovation et d’investissement
Problemas del desarrollo innovatorio inversor
Problemy rozwoju innowacyjno-inwestycyjnegro
Problemy inovaeni-investieniho rozvoju
останнє оновлення 09-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
громадянин України - Шморгун Леонід Григорович
Науки:
економічні (13.03.2017) перереєстрація
економічні (09.02.2021)
Спеціальності:
51 - Економіка (24.09.2020) відмова у фаховості
73 - Менеджмент (24.09.2020) відмова у фаховості
51 - Економіка (09.02.2021)
73 - Менеджмент (09.02.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21647-1547 ПР від 07.11.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2224-1213(print) наклад: 300
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Німецька, Французька, Іспанська, Чеська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектра проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки України, покращення інвестиційного клімату в державі. Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу. Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

International scientific and practical journal «Problems of innovation and investment-driven development» aims to cover a wide range of problems of innovative development of various sectors of the Ukrainian economy and improvement of the investment climate in the country. The subjects of the articles are related to the theoretical problems of innovative development, its analysis and tendencies, problems of the state regulation in this sphere. The best practices of innovation activity, ecological safety and medicine, as well as questions of human potential development are also discussed in the journal. The publication is issued for researchers, theorists and practitioners in the field of economics and management, teachers, graduate students and students in economics, as well as a wide range of people interested in the problems of innovation and investment development.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Index Copernicus (посилання)
CrossRef (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Шморгун
Леонід Григорович
Shmorgun
Leonid Grigorovich
доктор наук (економічні), професор, професор Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-9729-4249, СПИСОК наукових та навчально-методичних праць кандидата економічних наук, професора Шморгуна Леоніда Григоровича № п/п/Назва/Хара-ктер Робо-ти/Вихідні дані/Обсяг Стор./Спів- автори I.Праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації: 1/Успіхи вирішують люди/друк/Тваринництво України, 1984. – №9. – С.32-33./2/_ 2/Развитие межхозяйственной кооперации в условиях внутрирайонной производственной специализации./_ ”_/Сб. научны хтрудов УСХА: Проблемы совершенствования экономического меха-низма в животноводстве.-К.: УСГА, 1984.-С. 84-90./7/_ 3/Совершенствование Системы оценки труда и стимулирования управленческого персонала за конечне результаты производства./_ ”_/Респуб. научно-производ. конфер. «Управление социалистическими соревнованиями важнейший рычаг выполнения Продовольственной программы СССР».-Симферополь, 1984.-С. 42-43/40/10/Прохорович В.О., Ястреб М.П. Вінницький С.Н. 4/Система оценкии стимулирования Управленческого персонала сельскохозяйственных предприятий за конечне результаты производства/_ ”_/Информационное письмо .-К.:УСГА, 1986.С. 8/1/ 5/Положение об оценке труда и стимулирования руководителей и специалистов совхоза за конечне результаты производства Научноеиздание/друк/К.: УСГА, 1986.-77 с./77/50/Прохорович В.О., Ястреб М.П. Вінницький С.Н. и др.,всего 5 чел. 6/Положение о чековойформевзаиморасчетовмеждухозрасчетнымиподразделениямисовхоза Научное издание/_ ”_/К.:УСГА, 1987.-65 с./63/35/Прохорович В.О., Терещенко В.К., Сук Л.К. и др., всего 6 чел. 7/Ферми Великобританії/_ ”_/Тваринництво України.–К.: 1993.- №3.- С.-4 /4/_ 8/Уроки Великобританії/_ ”_/Земля і люди України.- 1993.- №3.- С. 20-21/2/_ 9/З досвіду роботи деяких підприємств, пов’язаних з сільськогосподарським виробництвом Великобританії/_ ”_/Збірник наук. праць Національного аграрного університету. «Удосконалення госпрозрахункових відносин за нових умов господарювання».– К.:1996. - С. 109-114 /6/_ 10/Внутрішньогосподарська соціально-економічна перебудова радгоспів/_ ”_/Економіка АПК. Міжнародний науково-виробничий журнал.-К.: 1996р.-№8.-С. 28-30/3/_ II.Праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації: 11/Про необхідність і методику визначення паритетних цін у сфері сільськогосподарського товарообміну/_ ”_/Проблеми науки.-К.: Міжгалузевий науково-технічний журнал, 1998.- №8. - С.45-50/6/3/Гедзь М.А. 12/Про державне регулювання сільського господарства/_ ”_/Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології Української академії аграрних наук, 1998.- №3.- С. 15-17/3/_ 13/О методах определения паритетного соотношения в сфере сельскохозяйственного товарообмена/_ ”_/Компаньйон. Всеукр. эконом. журнал.–К.: 1998.- №4 (92). – С. 42-45/4/3/Гедзь М.А. 14/Про порівняльну оцінку ефективності форм господарювання: соціально-економічна ситуація та шляхи подолання кризового стану в агропромисловому комплексі України /_ ”_/Всеукраїнські збори вчених економістів –аграрників.-К.: 1999.- С. 230-233./4/3/Гедзь М.А. 15/Проблеми нормативно –правового забезпечення орендних відносин у сільському господарстві/_ ”_/Агрорынок Еженедельный журнал коммерческой информации для операторов аграрного рынка.-К.:1999.- №3(8).- С. 2-3/2/_ 16/Визначення паритетних цін у сфері сільськогосподарського товарообміну/_ ”_/Зб. наук. праць Держ. НДІ інформатизації модулювання економіки Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України «Інформатизація та ринкові перетворення в економіці України». - К.:1999.- С. 59-70/12/6/Гедзь М.А. 17/До питання оцінки способів обчислення аграрних індексів цін на реалізовану сільськогосподарську продукцію/_ ”_/Економіка АПК. Міжнародний науково-виробничий журнал. –К.: 1999. - №6/99. –С. 11-25 /5/_ 18/Паритет цін в аграрній сфері: як він вимірюється сучасною статистикою/_ ”_/Інформаційний бюлетень Державного комітету статистики України №6 (58).- Ужгород. ІВА, 1999.-червень.- С. 8-12/4/_ 19/Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні /_ ”_/Науковий вісник Національного аграрного університету. – К.: 1999. - №14,15. – 5 с./1/_ 20/Свобода монополізму?/_ ”_/Віче. Теоретичний громадсько – політичний журнал. – К.: 2000. – С. 109-114 /5/_ 21/Ціновий механізм у системі економічних відносин в агропромисловому комплексі /_ ”_/Економіка АПК. Міжнародний виробничий науково -виробничий журнал.–К.: 2000.- №66.-С .66-69 Фахове видання/4/2/Довганчин Г.В. 22/До питання визначення паритетних цін на сільськогосподарську продукцію з урахуванням її собівартості /_ ”_/Вісник аграрної наук. Науково - теоретичний журнал української академії аграрних наук. – К.: 2000.- №7. – С.67-70 Фахове видання/4/_ 23/Паритет цін в аграрній сфері: вимірювання сучасного статистикою/_ ”_/Статистика України. щокварт. наук.-інформ. журнал.–К.: 2000. - №3 (10). –С. 26-29/4/_ 24/Зниження купівельної спроможності сільського господарства, як наслідок диспаритету цін і спаду виробництва/_ ”_/Економіка АПК. –К.: 2001. - №7. – С. 91-93 Фахове видання /3/_ 25/Цінова політика в дзеркалі законодавчих актів /_ ”_/Науковий вісник Національного аграрного університету. – К.: 2001. -№35. - С. 304-343 Фахове видання/4/_ 26/Прояви дефляції на первинному аграрному ринку /_ ”_/Проблеми ефективності функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: кол.монографія у двох томах. –IAE, 2001. –Т.2. –С. 97-98/2/За ред. Саблука П,Т., Амбросова В.Я., Мазне Г.Є. 27/Індекс цін на промислову продукцію, дефлятор купівельної спроможності сільського господарства/_ ”_/Проблеми ефективності функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: кол. Монографія у двох томах.– IAE, 2001. – Т.2. –С.247-277/4/За ред. Саблука П,Т., Амбросова В.Я., Мазне Г.Є. 28/Еластичність попиту і пропозиції на основні види сільськогосподарської продукції на сучасному аграрному ринку/_ ”_/Вісник аграрної науки. -2001.-№ 8. –С. 70-73 Фахове видання /4/_ 29/Оцінка втрат сільськогосподарського виробництва внаслідок дефляції /_ ”_/Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України XXI ст. МатеріалиIII. Всеукр. зборів– конгресу вчених економістів – аграрників.-К.:Інститут аграрної економіки УААН, 2001 .-29-31 березня/3/_ 30/Питання формування і функціонування первинного аграрного ринку в Україні/_ ”_/Аграрна наука і освіта. – К.: 2002. – Т.З. -№ 1-2. –С. 112-117 Фахове видання /5/_ 31/Цінові відносини у сфері аграрного товарообміну/_ ”_/Науковий вісник Національного аграрного університету. – К.: 2000. – №.56. – С. 281-284 Фахове видання /4/_ 32/Диспаритет цін в аграрній сфері товарообміну – важлива проблема сільського господарства України /_ ”_/Аграрна наука і освіта. – К.: 2002. – Т.З. - № 3-4. – С. 109-111 Фахове видання/3/_ 33/Управління ціновою політикою в житлово-комунальній сфері /_ ”_/Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції. Матер. наук. - практ. конф. за міжнародною участю. –К.: Видавництво НАДУ, 2003. – Т.2. – С. 233-236 Фахове видання/4/2/ВінніковаІ.І. Пасічніченко С.В. 34/Управління ціновою політикою в аграрній сфері України: економіко – правові аспекти регулювання. /_ ”_/Корсунь – Шевченківський: ПП Майдаченко І.С. – 2004. – С. 276 Монографія/20,5 друк. арк./_ 35/Ціновий диспаритет: чи звужуються «ножиці» цін у сфері аграрного товарообміну?/_ ”_/Наукові доповіді Національного аграрного університету. – К.: Електронний журнал, 2005. - №1. Фахове видання /8/_ 36/Напрями послаблення цінового диспаритету /_ ”_/Економіка АПК.-К.: 2005. - №7 Фахове видання/8/_ 37/Регулювання закупівельних цін на молоко та молочну продукцію/_ ”_/Економіка АПК.-К.: 2005. - №10 Фахове видання/8/6/Ґедзь Т.М. 38/Удосконалення підбору управлінського персоналу органів державного управління через систему оцінки професійних і ділових якостей/_ ”_/Матер. міжнародної наук. – метод. конф. «Актуальні проблеми входження вищих навчальних заходів України до єдиного Європейського освітнього простору». – К.: КНТЕУ, 2005/6/4/Охотнікова О.М. 39/Регулювання закупівельних цін на молоко, як важлива складова антикризового управління виробництвом і реалізацією продукції молочного скотарства/_ ”_/Науковий вісник. – К.: НАУ, 2006. - № 97 Фахове видання/1 друк. арк./_ 40/Основні принципи та механізми захисту сільськогосподарських товаровиробників від монополії/_ ”_/Економіка АПК.-К.: 2006. - №8 Фахове видання/1 друк. арк./_ 41/Оцінка монопсонічної ринкової влади на первинному аграрному ринку /_ ”_/Економіка АПК.-К.: 2006. - № 12 Фахове видання/1,5 друк. арк./Ґедзь Т.М. 42/Аспекти впровадження інформаційних систем у менеджменті/_ ”_/Матеріали Всеукр. наук. – практ. конф. «Науково - теоретичні та методологічні аспекти розвитку української культури». – К.: ДАКККіМ,2006. /1,5 друк. арк./Мідляр А.К., Ковальський М.Р. 43/Основні пріоритети моделі освіти вищої школи в світлі концепції сталого розвитку/_ ”_/Матеріали Всеукр. наук. – практ. конф. «Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи». – К.: 2007/1,5 друк. арк./_ 44/Модель освіти XXI століття/_ ”_/Матеріали Всеукр. наук. – практ. конф. «Філософське осмислення сучасних освітніх практик в світлі Болонської конвенції». – К.: ДАКККіМ, 2007/4 друк. арк./_ 45/Про імпортну експансію м’яса в контексті вступу України до СОТ/_ ”_/Економіка АПК.-К.: 2008. -№6. – С. 11-15 Фахове видання/5/_ 46/Основні пріоритети моделі освіти вищої школи у світлі концепції сталого розвитку. /_ ”_/Доповіді науково-практичної конференції «Світова фінансово-економічна криза та шляхи її подолання в Україні» Матеріали науково - практичної конференція.- Вінниця.:2009.-17-18 грудня. – С. 111-115. Тези/5/_ 47 /Удосконалення антимонопольного законодавства щодо захисту аграрного ринку /друк/Економіка АПК.-К.:2010. - №1. – с. 56/2/- 48/Податки з обороту і на додану вартість: порівняльні характеристики в контексті практичного застосування /друк/Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – К.: 2011. – №2. – С. 233-244 Стаття/11/_ 49 /Відтворення основного капіталу, як фактор зростання валового внутрішнього продукту/_ ”_/Економіка АПК.-К.: 2012. - №5. – С. 74 Стаття/2/_ 50 /Про деякі суперечливі положення залікової системи обчислення та сплати до бюджету податку на додану вартість /друк/Проблеми інноваційно - інвестиційного розвитку. –К.: 2012. - №3. – С. 29-38 Стаття/2/_ 51 /Валові інвестиції в основний капітал як фактор економічного зростання: 1996-2010рр. /друк/Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно - інвестиційного розвитку». – К.: 2012. - №4. – С. 23-29 Стаття/7/_ 52 /Про деякі суперечливі положення залікової системи обчислення та сплати до бюджету податку на додану вартість /_ ”_/ Матеріали XIV-х. зборів Всеукр. – конгресу вчених економістів – аграрників 16-17 жовтня 2012р. Інститут аграрної економіки НААУ. «Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020р». Тези/4/ 53 /Участие в презентации отчета конкурентоспособности регионов Украины Фонда «Эффективное управление»//Материалы Национальной презентации 5-го Отчета конкурентоспособнос-ти регионов Украины.-К.: Фонд Рената Ахметова «Эффективное управление, 2012 .- 20 ноября/2/_ 54 /Участь у бізнес - форумі «Підприємців України та Італії» //Торгово-промислова палата України.-К.: 2012.- 26-27листопада/2/_ 55 /Прямі іноземні інвестиції в економіку України: проблеми залучення та галузевого спрямування/друк/МІЖНАРОДНА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ:«Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління».-К.:АМУ, .-2013.- 12 квітня.- С.4-6 Тези/3/_ 56 /Основні пріоритети моделі освіти вищої школи/друк/Науково-практичний семінар "Кафедра у системі управління навчальним процесом вищого навчального закладу".-К.:АМУ, 2013.- 18 квітня .- С.7-8 Тези/2/_ 57 /Прямі іноземні інвестиції в економіку України: проблеми залучення та галузевого спрямування /друк/Науково-дослідний економічний інститут Збірник наукових праць «Формування ринкових відносин в Україні». – К.: 2013.- червень №6 .- С. 75-79 Cтаття/5/_ 58 /ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА: ЯКОЮ ВОНА Є В УКРАЇНІ?/друк/Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно - інвестиційного розвитку». –К.: 2013. – грудень №6.-С.119-126 Cтаття/8/_ 59 /Проблемні питання щодо покращення інвестиційної політики в Україні /друк/Науково-дослідний економічний інститут Збірник наукових праць «Формування ринкових відносин в Україні». –К.: 2013.- грудень №12.- С. 48-51 Cтаття/4/_ 60 /Формування основних пріоритетів моделей освіти 21 століття./друк/ Міжвузівська науково - практична конференція Теоретичні, організаційні та технологічні засади управління в умовах трансформаційних процесів.-К.:НАКККіМ, 2013.-12-13грудня Тези/4/_ 61 /Проблеми залучення та галузевого спрямування прямих іноземних інвестицій в економіку України. /друк/ Міжвузівська науково - практична конференція Теоретичні, організаційні та технологічні засади управління в умовах трансформаційних процесів.-К.: НАККіМ, 2013.-12-13 грудня Тези/4/_ 62/Investment policy: what is it like in Ukraine?? /Друк/«Економіка і менеджмент культури».-К.: НАКККіМ, 2013.-№2.-С.4-9 Стаття/6/- 63/Інвестиційна політика: якою вона є в Україні? /Друк/ «Економіка і менеджмент культури».- К.: НАКККіМ , 2013.-№2.-С.4-9 Стаття/6/_ 64/“Чи є в Україні інвестиційна політика?”/Друк/«Економіка України».-К.: 2014.-березень.- №3.- С. 42-49 Стаття/8/_ 65/Іs the investment policy present in Ukraine? /_ ”_/«Економіка України».-К.:електронна версія сайт:www.economukraine.com.ua, 2014/8/_ 66/Есть ли в Украине инвестиционная политика? /Друк/«ЭкономикаУкраины».- К.: 2014.- март.-№3.- С.42-49 Статья/8/- 67/Основні пріоритети організації навчального процесу у вищих навчальних закладах відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту». /Друк/Науково-дослідний економічний інститут Збірник наукових праць «Формування ринкових відносин в Україні». –К.: 2014.- грудень №12.- С .79-81 Cтаття/3/_ 68/«Міжнародне козацтво: шляхи відродження та миротворча місія на сучасному етапі»/Друк/Науково- практична міжнародна конференція.-К.:НАКККіМ, 2014.- 1-2 грудня Тези /3/_ 69/«Стан і перспективи організації туристичної сфери України в умовах економічної нестабільності» /Друк/ «Економіка і менеджмент культури».-К.: 2014.-№1.- С.48-52 Cтаття /5/_ 70/Основні пріоритети організації навчального процесу у вищих навчальних закладах культури, відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту». /Друк/«Економіка і менеджмент культури» .- К.:2014.-№2.- С. 70-74 Cтаття/5/_ 71/«Перспективи розвитку організацій туристичної сфери в Україні в нинішніх умовах» /Друк/«Науково-дослідний економічний інститут Збірник наукових праць «Формування ринкових відносин в Україні». –К.: 2015.- січень №1.- С. 61-64 Стаття /4/_ 72/Основні пріоритети моделі освіти вищої школи /Друк/Всеукраїнська науково-практична конференція «Відродження і розвиток сільських територій та господарювання на землі за кругообігом відновлювальних ресурсів, як головна складова відродженняУкраїни».-К.:- НУБіП України, 2015.- 27 травня.- С.6-9 Тези/4/_ 73 /До проблеми стратегії реформування навчального процесу підготовки фахівців у ВНЗ відповідно до потреб економіки /Друк/ Науково -практична конференція «Шляхи виходу України з економічної кризи».-К.: УАН, 2015.-28 травня.- С.21-28 Стаття /8/ 74 / Предложение путей выхода из кризиса через реформирование аграрной сферы /Друк/ Науково-практична конференція «Шляхи виходу України з економічної кризи».-К.: УАН,2015.- 28 травня.- С.53-56 Стаття/2/2/Литвиненко О.Ф. 75/Investment policy: what is it like in Ukraine? /Друк/Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно - інвестиційного розвитку». – К.: 2015. – грудень №8.- C.81-86 Стаття/6/- 76/Інновація єдності Народу:гуманітарні науки, економіка, право і правосвідомість /Друк/Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно - інвестиційного розвитку». – К.: 2015. – грудень №8.- C.113-126 Стаття/13/Шморгун Л.Г. Коцюба Р.О. 77/Дорадництво – рушійна сила інноваційного розвитку АПК/Друк/Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційно – консультаційний форум».- К.: 2015.- 29 жовтня.- «Науковий вісник НУБіП України», в рамках Міжнародної виставки «ІнтерАгро Комплекс» Тези/2/- III.Основні навчально-медодичні праці: 78/Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю 7.050201 «Менеджмент організації»/Друк./К.: Державна академія житлово-комунального господарства, 2003. – 28 с. /28/Колосов А.Г. 79/Варіативна частина освітньо- професійної програми підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.050201 «Менеджмент організацій»/_ ”_/К.: Державна академія житлово-комунального господарства, 2003. – 12 с./12/Колосов А.Г. 80/Комплекс навчально-методичних матеріалів «Бюджетний менеджмент»/_ ”_/К.: Міжнародний Соломонів університет, 2004. – 35 с./35/_ 81/Комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Міжнародний маркетинг»/_ ”_/К.: Академія муніципального управління, 2004. – 38 с./38/Іваненко В.В. 82/Комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Вступ до фаху» за спеціальністю «Менеджмент організацій» /_ ”_/К.: Державна академія житлово-комунального господарства, 2004. – 36 с./36/Короткий Г.І. 83/Комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» усіх форм навчання/_ ”_/К.: Державна академія житлово-комунального господарства, 2004. – 60 с./60/_ 84/Комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Стратегічне управління підприємствами» для студентів економічних спеціальностей і менеджменту всіх форм навчання /_ ”_/К.: Державна академія житлово-комунального господарства, 2004. – 64 с./64/40/Шевчик М.Г. 85 /Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»/_ ”_/К.: Державна академія житлово-комунального господарства, 2005. – 84 с./84/_ 86/Положення про кредитно – модульну систему організації навчального процесу в Державній академії житлово-комунального господарства/_ ”_/К.: Державна академія житлово-комунального господарства, 2005.- 12 с./12/_ 87/Методичні рекомендації щодо проведення індивідуальних занять та організації самостійної роботи студентів/_ ”_/К.: Державна академія житлово-комунального господарства, 2005. – 28 с./28/Атаманюк Ю.А 88/Програма стажування студентів з фаху для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Менеджмент організацій» /_ ”_/К.: Державна академія житлово-комунального господарства, 2005. – 32 с./32/Атаманюк Ю.А. 89/Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт (проектів) з дисциплін управлінського циклу: «Основи менеджменту», «Менеджмент персоналу», «Стратегія підприємства», «Менеджмент організацій» , «Менеджмент ЖКГ: теорія і практикум», «Інноваційний менеджмент», «Житлова політика» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»/_ ”_/К.: Державна академія житлово-комунального господарства, 2005. – 32 с./32/СтрюкП.С. Віннікова І.І. 90/Методичні рекомендації щодо виконання захисту магістерських робіт студентами освітньо – кваліфікаційного рівня «Магістр» напрямку підготовки 0502 «Менеджмент» /_ ”_/К.: Державна академія житлово-комунального господарства, 2005. – 32 с./32/_ 91/Рекламний менеджмент навчально-методичний посібник. Рекомендований до видання МОНУ, лист №14/18.2-1750 від 18.07.2005р./друк/К.:Абрис, 2005. – 344с./20,5 ум. друк. арк. /_ 92 / Страхування Навчальний посібник / друк /К.: КСУ, 2007.-132с. /6,5 ум. друк. арк. /Чернушен-ко Й.І., Заплотинсь-кий Б.А. 93/ Менеджмент організацій навчальний посібник рекомендований до видання МОНУ, лист №1.4/18-Г-972 від 19 червня 2007р. / друк/ К.: Знання, 2010. – 456с./ ум. друк. арк. 28,50/ 94/Корпоративне управління рекомендований до видання МОНУ, лист №1/11 від 06.02.12р./друк/К.: ВПЦ Київський університет Т.Шевченка, 2012. - 247с./ум. друк. арк. 15,4/Редзюк Е.В. 95/Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент»/Друк/К.:НАКККіМ, 2014.- 43с./2,5 ум. друк. арк. /_ 96/Робоча програма навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент»/Друк/К.: НАКККіМ, 2014.- 23с./1.4 ум. друк. арк. /_ 97/Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальний менеджмент»/Друк/К.: НАКККіМ, 2014.- 42с/2.6 ум. друк. арк. /_ 98/Робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами»/Друк/К.: НАКККіМ, 2014.- 31с./1.9 ум. друк. арк. /_ 99/Робоча програма навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки»/Друк/К.: НАКККіМ, 2014.-50с./3.02 ум. друк. арк. /_ 100/ОсновиEvent – management/Посібник/Житомир, Рута, 2015.-51 с./3,25/ШморгунЛ.Г. КОВАЛЬСЬ-КИЙ М.Р. МІДЛЯР А.К. 101/«Вступ до Фаху» Навчально-методичний комплекс/Друк/К.:НАККіМ, 2015.-99с. /5,6 ум. друк. арк./_ 102/Наукові розвідки з державного та муніципального управління/Друк/Академія муніципального управління «Збірник наукових праць».-К.: 2015.-№2.-С.-112-120 Стаття/19/ШморгунЛ.Г. Жихарєва Г.Б. 103 /Стратегія національно-патріотичного виховання молоді у навчальних закладах України в контексті формування моделі освіти 21 століття/Друк/Міжнародна науково-практична конференція «Впровадження козацько-лицарських традицій в освітній простір України в контексті стратегії національно-патріотичного виховання дітей і молоді».-К.:2015.-18 грудня. -Університет «Україна».- вул. Львівська 23, ауд.3-Л-3 Тези// 104 /Державне управління землями рекреаційного призначення та її соціально-культурне значення /Друк/«Науково-дослідний економічний інститут Збірник наукових праць «Формування ринкових відносин в Україні». –К.: 2016.- січень №1.- С.-35-38 Стаття //Ковальський М.Р. 105 /Організація та проектування логістичних систем/Підручник/Видання друге Видавництво «Міленіум», Київ2016р./Ум.др.арк 20,75 387с./Денисенко М.П. Марунич В.С. 106 /Основні пріоритети організації навчального процесу у вищих навчальних закладах відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту». /Друк/ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана».- «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції у 2 частинах. Частина 1.-К.: 17-18 березня.- 2016.- С.-303-307 Тези // 107/Участь у конференції// Перша конференція «Низьковуглецевий розвиток України».-К.- 21-22 квітня.- 2016року, вул. Госпітальна, 12. «Президент Готель»// 108/Участь у конф. //науково-практична конференція «Безпосереднє самоврядування і пряма демократія в Україні».-Хмельн.-4-5 червня 2016.- вул. Соборна, 57, Федерація профспілок. //
Член Редколегії
Азізов
Сісак Павлович
Azizov
Sizak Pavlovich
доктор наук (економічні), професор, професор Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна, Київ
Вдовенко
Наталія Михайлівна
Vdovenko
Nataliia Mykhaylivna
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ, 2, ORCID: 0000-0003-0849-057X, ResearcherID: J-5146-2017, СПИСОК ПРАЦЬ БД Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56912343500 1. Vdovenko N., Deriy J., Seliverstova L., Kurmaiev P. Formation of the Information Economy: organizational and financial aspects. International Journal of Supply Chain Management. Vol. 8. № 4. 2019. P. 956–961. Режим доступу: http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/3330 http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/issue/view/192 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85071536218&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fb332fbdacc865b53fd16f848d319d0f&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856912343500%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm= 2. Karpenko L., Zalizko V., Vdovenko N., Starynets O., Mieniailova H. Entrepreneurship as a basis for promotion of the strategy of development of polish industrial enterprises. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol. 22. Issue 3. Режим доступу: https://www.abacademies.org/abstract/entrepreneurship-as-a-basis-for-promotion-of-the-strategy-of-development-of-polish-industrial-enterprises-8311.html https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u295/entrepreneurship-as-a-basis-for-promotion-1528-2651-22-3-386.pdf https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069751549&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fb332fbdacc865b53fd16f848d319d0f&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856912343500%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm= 3. Kurmaiev P., Vdovenko N., Pavlenko M., Kolisnichenko P. Competitiveness of the agrarian sector: a comparative analysis of Poland and Ukraine. 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). Advances in Economics, Business and Management Research. 2019. Vol. 95. Р. 235–238. Режим доступу: https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/articles?q=Vdovenko https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/articles?q=Vdovenko ISSN (Рrint): 2352-5428 ISBN 978-94-6252-790-4 (Scopus, Web of Science) 4. Koval V., Sribna Y., Mykolenko O., Vdovenko N. Environmental concept of energy security solutions of local communities based on energy logistics. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, 30 June - 6 July, 2019. 2019. Vol. 19. Р. 283–290. Режим доступу: https://www.sgem.org/index.php/call-for-papers/jresearch?view=publication&task=show&id=6191 DOI: 10.5593/sgem2019/5.3/S21.036 5. Vdovenko N., Baidala V., Burlaka N., Diuk A. Management mechanism of agrarian economic system: composition, functioning and factors of development in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 2018. Vol. 16. Issue 2. P. 179–189. DOI: http://dx.doi.org/ 10.21511/ppm.16 (2).2018.16 Режим доступу: https://businessperspectives.org/component/zoo/management-mechanism-of-agrarian-economic-system-composition-functions-and-factors-of-development-in-ukraine https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85047610010&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fb332fbdacc865b53fd16f848d319d0f&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856912343500%29&relpos=3&citeCnt=3&searchTerm= 6. Kozlovskyi S., Mazur H., Vdovenko N., Shepel T., Kozlovskyi V. Modeling and Forecasting the Level of State Stimulation of Agricultural Production in Ukraine Based on the Theory of Fuzzy Logic. Montenegrin journal of economics, 2018. Vol. 14. № 3. Р. 37–53. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-3.3 Режим доступу: http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/037-_053_-_kozlovsky_et_al_0.pdf https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85053476658&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fb332fbdacc865b53fd16f848d319d0f&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856912343500%29&relpos=2&citeCnt=7&searchTerm= 7. Vdovenko N. M. Mechanisms of regulatory policy application in agriculture. Economic Annals-XXI. 2015. № 5–6. С. 53–56. DOI: http://dx.doi.org/10.21003/ea Режим доступу: http://soskin.info/userfiles/file/2015/5-6%202015/Vdovenko.pdf https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84944685788&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fb332fbdacc865b53fd16f848d319d0f&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856912343500%29&relpos=4&citeCnt=2&searchTerm= Web of Science 1. Vdovenko N. M., Nakonechna K. V., Pavlenko M. M. Methodical component of the performance of state support producers mechanism. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). Ч. 1. С. 22–27. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-22-27 Режим доступу: https://nvp.stu.cn.ua/en/new-issue/item/842-vdovenko-n-m-nakonechna-k-v-pavlenko-m-m-methodical-component-of-the-performance-of-state-support-producers-mechanism.html 2. Вдовенко Н. М., Деренько О. О. Парадигмальний погляд на формування заходів регулювання ринку продукції аквакультури. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). Ч. 2. С. 139–143. Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/110119 3. Вдовенко Н. М., Сокол Л. М. Applied basis of fish policy effect to public food providing. Науковий вісник Полісся. 2017. № 1 (9). Ч. 2. С. 202–207. Режим доступу: https://nvp.stu.cn.ua/uk/component/k2/item/684-vdovenko-n-m-sokol-l-m-applied-basis-of-fish-policy-effect-to-public-food-providing.html 4. Vdovenko N. M., Bohach L. V. Scientific substantiation of the reduction of import dependence in the markets of agricultural products. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). С. 13–17. Режим доступу: http://nvp.stu.cn.ua/en/component/k2/item/696-vdovenko-n-m-bohach-l-v-scientific-substantiation-of-the-reduction-of-import-dependence-in-the-markets-of-agricultural-products.html 5. Bacho, R. J., Vdovenko N. M., Poyda-Nosyk N. N. Implementation of foreign experience of pre-trial dispute settlement at financial services markets in Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2 (10). Ч. 2. С. 85–93. Режим доступу: https://nvp.stu.cn.ua/uk/component/k2/item/724-bacho-r-j-vdovenko-n-m-poyda-nosyk-n-n-implementation-of-foreign-experience-of-pre-trial-dispute-settlement-at-financial-services-markets-in-ukraine.html 6. Vdovenko N. M., Nakonechna K. V., Samsonova V. V. Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 165–169. Режим доступу: https://nvp.stu.cn.ua/en/news/item/810-vdovenko-n-m-nakonechna-k-v-samsonova-v-v-mechanisms-and-tools-of-supply-regulation-in-agricultural-sector-of-economy.html DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-165-169 7. Vdovenko N. M., Nakonechna K. V., Pavlenko M. M. Methodical component of the performance of state support producers mechanism. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). Ч. 1. С. 22–27. Режим доступу: https://nvp.stu.cn.ua/en/new-issue/item/842-vdovenko-n-m-nakonechna-k-v-pavlenko-m-m-methodical-component-of-the-performance-of-state-support-producers-mechanism.html 8. Poyda-Nosyk N. N., Bacho R. J., Vdovenko N. M. Comparative characteristic of development trends in the Polish and Ukrainian insurance markets: conclusions for Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 92–98. Режим доступу: http://nvp.stu.cn.ua/en/news/item/788-poyda-nosyk-n-n-bacho-r-j-vdovenko-n-m-comparative-characteristic-of-development-trends-in-the-polish-and-ukrainian-insurance-markets-conclusions-for-ukraine.html 9. Vdovenko N. M., Hryshchenko N. P., Marchenko I. O. Methodological component of forming the market of goat products in Ukraine. Науковий Вісник Полісся. 2017. № 1 (9). Ч. 2. С. 198–201. Режим доступу: http://nvp.stu.cn.ua/uk/component/k2/item/683-vdovenko-n-m-hryshchenko-n-p-marchenko-i-o-methodological-component-of-forming-the-market-of-goat-products-in-ukraine.html 10. Вдовенко Н. М., Богач Л. В. Зміни у глобальних тенденціях формування біологічних активів та сільськогосподарської продукції. Науковий вісник Полісся. 2016. № 3 (7). С. 162–167. Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/84001 11. Вдовенко Н. М., Сокол Л. М. Макроекономічна оцінка аграрного сектору економіки України за умов інтеграційних процесів. Науковий вісник Полісся. 2016. № 3 (7). С. 22–28. Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvp_chntu/article/view/83717 Статті у фахових виданнях 1. Вдовенко Н. М., Наконечна К. В. Особливості структурних змін в економіці України. Економіка АПК. 2018. № 9. С. 56–61. Режим доступу: http://eapk.org.ua/contents/2018/09/56 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809056 2. Вдовенко Н. М., Шарило Ю. Є. Ризики й невизначеності у рибному господарстві та дії України у боротьбі з ННН-рибальством. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20. Ч. 1. С. 83–87. Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_1_2018ua/20.pdf http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/20-2018 3. Вдовенко Н. М., Михальчишина Л. Г., Шарило Ю. Є. Дія організаційно-економічного механізму регулювання в умовах конкурентного середовища й інноваційного розвитку аквакультури і модернізації системи збору даних. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. № 18. 2019. С. 93–102. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u295/book_innovation_18_site.pdf 4. Вдовенко Н. М., Маргасова В. Г., Шарило Ю. Є. Михальчишина Л. Г., Конкурентоспроможність рибного господарства та аквакультури як складова ефективності національної економіки. Біоекономіка і аграрний бізнес. 2019. Вип. 1. С. 204–211. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u295/_1_paper_vdovenko_n._22.pdf http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica ISSN (Рrint): 2222-8586, ISSN (Оnline): 2415-7627 5. Вдовенко Н. М., Варшавська Н. Г., Павленко М. М. Забезпечення конкурентоспроможності галузей АПК в умовах євроінтеграції. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2018. Вип. 284. С. 204–211. Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/view/11300/9901 6. Вдовенко Н. М., Наконечна К. В. Особливості структурних змін в економіці України. Економіка АПК. 2018. № 9. С. 56–61. Режим доступу: http://eapk.org.ua/contents/2018/09/56 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809056 7. Вдовенко Н. М., Павленко М. М. Стан та тенденції регулювання розвитку галузей морського господарства та круїзного туризму. Проблеми і перспективи економіки та управління. № 3 (15). 2018. С. 55–62. 8. Вдовенко Н. М., Шарило Ю. Є. Ризики й невизначеності у рибному господарстві та дії України у боротьбі з ННН-рибальством. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20. Ч. 1. С. 83–87. Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_1_2018ua/20.pdf 9. Вдовенко Н. М., Павленко М. М. Концептуальні засади конкурентоспроможної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 1 (13). С. 83–87. Режим доступу: http://e-visnyk.zdia.zp.ua//journals/1-13-2018/18.pdf 10. Вдовенко Н. М., Шарило Ю. Є., Курмаєв П. Ю., Дмитришин Р. А. Забезпечення конкурентних переваг рибного господарства з використанням прогресивної виробничо-технологічної бази. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. № 16. 2018. С. 99–108. Режим доступу: https://nonproblem.net/nomeri-zhurnalu/ 11. Вдовенко Н. М., Цимбал Л. І., Коробова Н. М. Функціонування інтегрованих підприємств аграрного сектору на засадах дії механізму державно-приватного партнерства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2018. № 2 (10). С. 104–109. Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15203501334365.pdf 12. Вдовенко Н. М., Цимбал Л. І., Павленко М. М. Формування архітектоніки стану та тенденцій розвитку агрохолдингів як конкурентоспроможних учасників аграрного ринку. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. № 14. 2018. С. 126–133. Режим доступу: https://nonproblem.net/wp-content/uploads/2018/05/16.pdf 13. Вдовенко Н. М. Методичне забезпечення розвитку галузей аграрного сектору економіки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2014. № 3 (44). С. 43–48. 14. Вдовенко Н. М. Методологізація галузевого державного управління на шляху адаптації економіки до умов та вимог Європейського Союзу. ScienceRise. 2015. № 5/3 (10). С. 39–45. 15. Вдовенко Н., Хижняк Ю. Сучасна парадигма регулювання розвитку галузей аграрного сектору в умовах глобального дефіциту продовольства. ScienceRise. 2015. № 2/3 (7). С. 20–26. 16. Вдовенко Н. М. Вплив сучасних трансформаційних процесів на фінансову підтримку виробників сільськогосподарської продукції. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2015. № 1 (45). Т. 1. С. 119–129. 17. Vdovenko N. M., Korobova N. M. Methods of state regulation of agricultural sector in terms of the orientation of the economy to safety and quality standards. Wspolraca Europejska. 2015. № 3 (3). Vol. 3. C. 68–80. 18. Вдовенко Н. М. Глобальні пріоритети сталого виробництва сільськогосподарської продукції. Innovative solutions in modern science. 2016. № 4 (4). С. 3–17. 19. Вдовенко Н. М., Богач Л. В. Пріоритети функціонування агропідприємств на основі оренди земель: виклики глобалізації. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2016. № 10 (20). Т. 2. С. 63–66. 20. Вдовенко Н. М. Обліково-аналітичні засади купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення з урахуванням зарубіжного досвіду. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2016. № 8. С. 99–102. 21. Вдовенко Н. М. Парадигмальний погляд на розвиток аквакультури. Економіка та суспільство. 2017. № 8. С. 112–115. [електронний ресурс]. Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/19.pdf Монографії 1. Вдовенко Н. М., Павленко М. М. Прикладні рішення ефективного розвитку морегосподарського комплексу в Україні. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: [колективна монографія]. Чернігів, ЧНТУ, 2018. С. 187–194. 2. Zalizko V., Vdovenko N., Shepeliev S. A paradigmatic view on the possibility of applying the provisions of the Common Agricultural and Fisheries Policy of the EU in the agrarian sector of the economy in Ukraine / The CAP and national priorities within the EU budget after 2020: [collective monograph]. Warszawa. 2018. 314 p. (P. 214–231). Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u295/zbirnik_2018_ssrn-id3313393.pdf 3. Vdovenko N., Korobova N. Mechanizm pozyskiwania środków przez przedsiębiorstwa w nowych warunkach wyzwań żywnościowych i finansowych: Globalne problemy rozwoju gospodarek narodowych: monografia zbiorowa: [collective monograph]. Krakow. 2018. 275 p. (P. 5–15). Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u295/vdovenko_n_m_korobova_n_m_2.pdf 4. Vdovenko N., Zalizko V., Heraimovych V. The Common Agricultural Policy of the European Union and the ways of its implementation in Ukraine. The Common Agricultural Policy of the European Union – the present and the future / Non-EU Member States point of view: [collective monograph]. Warszawa. 2018. 137 p. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/node/49892 5. Формування та функціонування Спільної рибної політики Європейського Союзу та шляхи її реалізації в Україні. За ред. д.е.н., проф. Вдовенко Н. М. К.: Видавничий дім Кондор, 2018. 472 с. 6. Вдовенко Н. М., Гераймович В. Л., Богач Л. В. Розвиток особистих селянських господарств в системі національної економіки: [колективна монографія]. К.: НУБіП України, 2018. 224 с. 7. Вдовенко Н. М., Невесенко А. В. Сталий сільський розвиток та конкурентоспроможність аграрного сектора в умовах трансформації бюджетної підтримки. К.: Видавничий дім Кондор, 2018. 235 с. 8. Gechbaia B. N., Vdovenko N. M., Kharaishvili E. D., Heraimovych V. L., The problem of the aquatic biological resourses exploitation in the context of food security. Professional successes in the context of strategies for sustainable development: education, economy, ecology. Cherkasy. Chabanenko Yu., 2018. 410 p. Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u295/monografiya_1.pdf Авторські свідоцтва Trends to the definition and justification of the range of data which have to be collected by the way of processing and fish trading / Вдовенко Н. М. // Авторське свідоцтво № 83070 від 23.11.2018. Рішення про реєстрацію авторського права № 83780 від 25.09.2018. Nowoczesne podejście do zaangażowania środków przez przedsiębiorstwa w nowych warunkach wyzwań finansowych i żywnościowych / Вдовенко Н. М. // Авторське свідоцтво № 82963 від 19.11.2018. Рішення про реєстрацію авторського права № 83692 від 21.09.2018. Тенденції розвитку великих формувань як конкурентоспроможних учасників аграрного ринку / Вдовенко Н. М., Павленко М. М. // Авторське свідоцтво № 82964 від 19.11.2018. Рішення про реєстрацію авторського права № 83693 від 21.09.2018. Пріоритети у забезпеченні конкурентоспроможності галузей аграрного сектору економіки в контексті євроінтеграції / Вдовенко Н. М., Варшавська Н. Г. // Авторське свідоцтво № 82965 від 19.11.2018. Рішення про реєстрацію авторського права № 83694 від 21.09.2018. Наслідки дії механізму державної підтримки рибогосподарського виробництва на засадах «викликів ринків» / Вдовенко Н. М., Павленко М. М., Наконечна К. В. // Авторське свідоцтво № 75973 від 16.01.2018. Influence of the fish policy on the functioning of the fish market / Вдовенко Н. М., Павленко М. М. // С Авторське свідоцтво № 75968 від 16.01.2018. The new priorities of the main instruments for regulation of supply in the agrarian sector of the domestic economy / Вдовенко Н. М., Павленко М. М. // Авторське свідоцтво № 75969 від 16.01.2018. Розрахунок економічної цінності виробничої ефективності видів риби у рамках FISHBOOST / Вдовенко Н. М., Павленко М. М. // Авторське свідоцтво № 75967 від 16.01.2018. The new priorities of the main instruments for regulation of supply in the agrarian sector of the domestic economy / Вдовенко Н. М., Павленко М. М., Наконечна К. В. // Авторське свідоцтво № 75970 від 16.01.2018. Applied aspects of fisheries policy and its impact on the provision of food products to the population / 33. Вдовенко Н. М., Павленко М. М. // Авторське свідоцтво № 75972 від 16.01.2018. Науковий погляд на розвиток вітчизняної аквакультури / Вдовенко Н. М., Павленко М. М. // Авторське свідоцтво № 75971 від 16.01.2018. Рибне господарство України в умовах глобалізації економіки / Вдовенко Н. М. // Авторське свідоцтво № 75974 від 16.01.2018. International practices of collecting statistical data and the possibilities of its use in Ukraine. Вдовенко Н. М. Авторське свідоцтво № 82961 від 19.11.2018. Рішення про реєстрацію авторського права № 83690 від 21.09.2018.
Гудзинський
Олексій Дмитрович
Hudzinski
Oleksii Dmitrovich
доктор наук (економічні), професор, професор Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ, ORCID: 0000-0001-6494-851X, СПИСОК ПРАЦЬ Д.Е.Н., ПРОФЕСОРА ГУДЗИНСЬКОГО ОЛЕКСІЯ ДМИТРОВИЧА МОНОГРАФІЇ 1. Гудзинський О. Д. Обліково-аналітичний механізм менеджменту підприємств (теоретико-методологічний аспект) : монографія / [О. Д. Гудзинський, Г. Г. Кірейцев, Т. М. Пахомова, В. К. Савчук]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2009. – 226 с. 2. Гудзинський О. Д. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект): монографія / О. Д. Гудзинський, С.М. Судомир, Т.О. Гуренко. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 212 с. 3. Гудзинський О. Д. Управління результативністю діяльності підприємств (теоретико-методологічний аспект): монографія / О. Д. Гудзинський, Н. В. Гайдамак, С. М. Судомир – К. : ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. – 175 с. 4. Гудзинський О. Д. Контроль в системі стратегічного управління підприємствами (теоретико-методологічний аспект): монографія / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, М. М. Аксентюк, О. С. Пилипенко. – К. : ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. – 325 с. 5. Гудзинський О. Д. Управління активізацією діяльності аграрних підприємств (теоретико-методологічний аспект): монографія / О. Д. Гудзинський, В. М. Никончук. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. – 185 с. 6. Гудзинський О. Д. Система менеджменту інституціональної трансформації економіки України (теоретико-методологічний аспект): колективна монографія / [О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Ю. С. Гудзинська та ін.]; за заг. ред. О. Д. Гудзинського – К. : ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012. – 771 с. 7. Гудзинський О. Д. Формування результативної системи управління конкурентоспроможністю підприємств: методологічний аспект: монографія / О. Д. Гудзинський, С. А. Нестеренко. – Львів: «Ліга-Прес», 2014. – 420 с. 8. Гудзинский А. Д. Управление развитием предприятий аграрного сектора экономики Украины: системно-функциональный подход: монография/ А. Д. Гудзинский. – Львов: «Лига - Прес». – 2014. – 496 с. 9. Gudzynskiy O.D. To manage the development of social-economical systems of agrarian sector: monograph/ О.D. Gudzynskiy. – К.: CP «Comprint», 2015. – 231 pp. 10. Гудзинським О.Д. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств в умовах їх інноваційного розвитку: монографія / О.Д. Гудзинський, К. П. Драмарецька.- К. ЦК "Компринт", 2015.- 362 с. 11. Gudzynskiy O.D. The management of development enterprises of agricultural sector of Ukraine: methodological approach: monograph/ О.D. Gudzynskiy. – К.: CP «Comprint», 2016. – 363 pp. 12. Гудзинський О. Д., Судомир С. М. Концептуальні засади формування системи управління стратегічним розвитком підприємств. Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери: аналітико-прогнозна оцінка: колективна монографія за заг.ред. Савчук В. К. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 113 с. 13. Гудзинський О. Д., Судомир С. М., Гуренко Т. О.Теоретико-методологічні засади результативного управління розвитком підприємств: [монографія]. К.: ЦП «Компринт», 2017. 14. Організаційно-економічний механізм розвитку підприємcтв АПК: управлінський аспект: [колективна монографія] /. О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Нестеренко С. А., Гуренко Т. О., Колос З. В. – К.:ЦП «Компринт», 2019. 352 с. СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ: 15. Гудзинський О. Д. Організаційна культура у розвитку соціально-економічна систем / О. Д. Гудзинський // Науковий вісник Полісся, 2015. – №3(3), – 69 – 71с. . (Стаття у Web of Science) 16. Hudzynskyi О. D. Methodological Aspects of Forming Mathematic Models of Management of Socio-economic Systems Development. / Oleksii Hudzynskyi, Yulia Hudzynska, Svitlana Sudomyr, Mariia Sudomyr // Springer Nature Switzerland AG. The registered company address is: Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland S., 2019. 441-451. (Стаття у Web of Science) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-14918-5_45 СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ: 17. Гудзинський О.Д. Організаційно-регулятивна функція в управлінні страте- гічним розвитком підприємства / О.Д. Гудзинський // Ринок праці та зайнятість населення. – 2009. – № 1. – С. 50–52. 18. Гудзинський О.Д. Мотиваційний механізм в системі активізації діяльності аграрних підприємств / О.Д.Гудзинський, Н.М.Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2009. — Вип. №1 (48). — С. 9—15. 19. Гудзинський О.Д. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку організаційних формувань / О. Д. Гудзинський, Н. М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2009. – № 4 (51). – С. 14–21. 20. Гудзинський О. Д. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку організаційних формувань / О. Д. Гудзинський, Н. М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор'я / Миколаївський держ. аграр. ун-т. - 2009. -Вип.4. - С. 14-21 21. Гудзинський О. Д. Державне управління інноваційною діяльностю виробництва екологічно чистої м'ясо-сальної продукції [Електронний ресурс] / О. Д. Гудзинський, П. В. Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 16. - С. 28-30 22. Гудзинський О. Д. Державна політика інноваційного розвитку національної економіки [Електронний ресурс] / О. Д. Гудзинський, П. В. Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 18. - С. 98-100. 23. Гудзинський О. Д. Регіональні засади забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир. – Інноваційна економіка. – 2012.– №10 [36]. – С. 133–135. 24. Гудзинський О. Д. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємницьких структур / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир. – Сталий розвиток економіки. – 2012. – №6 [16].– С. 186 – 189. 25. Гудзинський О. Д. Управління формуванням ланцюгів постачання в сільському господарстві / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Інноваційна економіка. – 2012.– №6 [32]. – С. 179–181. 26. Гудзинський О. Д. Організаційний розвиток підприємств: теоретико-методологічний аспект / О. Д. Гудзинський, Н. М. Сіренко// Вісник аграрної науки Причорномор'я / Миколаївський держ. аграр. ун-т. - 2012. - Вип. 4, т. 1. - С. 3-9. 27. Гудзинський О. Д. Відносини міри і гармонії в логістичних системах інноваційної моделі розвитку підприємств аграрного сектора економіки / О. Д. Гудзинський // Інноваційна економіка. – 2012.– №6 [35]. – С. 179–181. 28. Гудзинський О. Д. Інституційне забезпечення результативної системи управління розвитком аграрного сектора економіки / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Сталий розвиток економіки.–2013.– №4[21]. – С.9 – 14. 29. Гудзинський О.Д. Стратегічне управління змінами: синергетичний аспект / О.Д. Гудзинський, С.М.Судомир // Інноваційна економіка. – 2013.– №3 [41]. – С. 203 – 205. 30. Інвестиційно-інноваційна складова стратегічного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / О. Д. Гудзинський // Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит. - 2013. - № 1. - С. 93-96 31. Гудзинський О. Д. Управління ризиками соціально - економічних систем: методологічний аспект / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Випуск 34 Ч.II. Т.2 – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – С.154 – 158. 32. Гудзинський О.Д. Формування системи інвестиційного забезпечення стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. Д. Гудзинський// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 4. - С. 5-8. 33. Гудзинський О.Д. Інституціоналізм в управлінні соціально - економічними системами: проблеми, напрями розвитку// О.Д.Гудзинський, Т.О. Гуренко/ Наукові праці Південного філіалу НУБіП України Кримського агротехнологічного університету (Серія економічні науки). –2013.– №158. – С. 150 – 153. 34. Гудзинський О.Д. Проблеми розвитку загальної теорії менеджменту // О.Д. Гудзинський/ Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету(Економічні науки). – 2013.– №3[23]. - с.70-74 35. Гудзинський О.Д. Інвестиційне забезпечення стратегічного розвитку підприємств // О.Д. Гудзинський/ Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету(Економічні науки). – 2013.– №4[24]. – с.5-12. 36. Гудзинський О.Д. Організаційні основи створення навчально-тренувальних фірм у ВНЗ України [Електронний ресурс] / О. Д. Гудзинський, І. В. Голіков // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. - 2013. - Вип. 5.1. - С. 33-36. 37. Гудзинський О. Д. Ризики та економічна безпека соціально-економічних систем / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид – во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. – №2(26), – 12 – 16с. 38. Гудзинський О. Д. Розвиток соціально-економічних систем в умовах структурної трансформації економіки України / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид – во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. – №2. – С. 45-48. 39. Гудзинський О. Д. Управління синергетичною інституціональною трансформацією аграрного сектора економіки / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Вісник ХНАУ. – 2017.– № 2. – С. 91-94 40. Гудзинський О. Д. Соціально-економічний розвиток макро- і мікро структур: соціально-інноваційний аспект / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Вісник ХНАУ. – 2017.– № 3. – С. 45-51 41. Гудзинський О. Д. Інституціоналізм в розвитку соціально-економічних систем: методологічний аспект / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Науково-практичний журнал Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2018. № 15. С. 4-12 42. Гудзинський О. Д. Управління ризиками соціально-економічних систем: методологічний аспект / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // «Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки». № 50. 2018 Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/issue/view/8650 43. Гудзинський О. Д. Результативна система управління стратегічним розвитком підприємств / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». 2018. С. 64-72. ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ: 44. Гудзинський О.Д. Інноваційний менеджмент стратегічного розвитку підприємств / О.Д.Гудзинський, Н.М.Сіренко // Розвиток аграрної економічної науки в Україні та її завдання в умовах освоєння ринкової системи господарювання : матеріали Восьмих річних зборів Всеукр. конгр. вчен. економістів-аграрників (Київ, 20-21 червня 2006 р.) / Ред. Колег. П.Т.Саблука та ін. — К.: ННЦ «ІАЕ», 2006. — С.176—178. 45. Гудзинский А. Д. Развитие бухгалтерского учета в условиях формирования институционально-глобализированной экономики / А. Д. Гудзинский, Г. Г. Кирейцев, В. К. Савчук // Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях: межвуз. Научно-практ. Конф. Профессорско-преподавательского состава: тезисы докл.– брянск: бгту, 2014. – с. 156–169. 46. Гудзинський О. Д., Судомир С. М. Інноваційно-креативна складова організаційної культури в розвитку соціально-економічних систем. Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери XXI століття, 25-26 травня 2017 р., Київ: Збірник доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції.– Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2017.– С. 58-60. 47. Гудзинський О. Д., Судомир С. М. Управління стратегією розвитку підприємств. Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри, 17 жовтня 2017 р. Київ: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. – 535 с. 48. Гудзинський О. Д. Управління стратегією інноваційного розвитку соціально-економічних систем.«Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення», 19-20 квітня, м. Бережани: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – С. 131-133. 49. Гудзинський О. Д., Судомир С. М. Інституалізм в системі соціально-економічного розвитку аграрної економіки. «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23-25 травня 2018 р. С. 96-99 50. Гудзинський О. Д., Гудзинська Ю. С. Менеджмент результативної трансформації аграрної сфери економіки України», 12 червня, м. Бережани: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. С. 13-14. 51. Гудзинський О. Д. Методологія формування менеджменту синергетичного спрямування. Соціально-економічні проблеми розвитку агробізнесу та сільських територій: матеріали міжнародної наук.-практи. конф. (Мелітополь-Кирилівка, 14-15 червня 2018 р.). Мелітополь, 2018. С. 138-140. 52. Гудзинський О. Д., Судомир С. М. Результативна система управління стратегічним розвитком підприємств. «Аналітико-прогностичне моделювання стратегії соціально-економічного розвитку підприємств аграрної сфери», 17-20 вересня 2018 р: матеріали II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 45-річчю кафедри статистики та економічного аналізу. НУБіП України. м. Київ 53. Гудзинський О. Д., Судомир С. М Системно-синергетичний потенціал підприємств в інтелектуально-креативному середовищі. Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери XXI століття, 16 жовтня 2018 р., Київ: Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції.– Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2018.– С. 58-60
Гуткевич
Світлана Олександрівна
Gutkevych
Svitlana Olexandrivna
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри Національний університет харчових технологій, Україна, Київ, 1
Громоздова
Лариса Василівна
Gromozdova
Larisa Vasylivna
кандидат наук (економічні), доцент, доцент ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна, Київ
Драган
Олена Іванівна
Dragan
Elena Ivanivna
доктор наук (економічні), професор, професор Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна, Київ
Дацій
Олександр Іванович
Datsii
Olexander Ivanovich
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри Міжрегіональна академія управління персоналом, Україна, Київ, 0, Список наукових та науково-методичних праць Дація О.І. За останні 7 років Публікації у журналах, що включені до науко метричної бази Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211199906&eid=2-s2.0-85072975395 1. Andriushchenko K., Datsii O., Aleinikova O., Abdulla A. M., Ali A. M. (2019). Improvement of the water resources management system at the territorial level. Problems and Perspectives in Management, 17(3), 421-437. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.34. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85072975395&origin=AuthorNamesList&txGid=c8e488fed0c7038873c9f39e66ee1634 Підручники 2. Державне та регіональне управління: [підручник] / Є.Г. Карташов, В.В. Євдокимов, І.О. Драган, О.І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є.Г. Карташова. – Київ : Освіта України, 2019. – 248 с. Навчальні посібники 3. Менеджмент в системі органів державної влади та місцевого самоврядування: Навчальний посібник / Кондрашов О.М., Іванова Т.В., Дацій О.І. та ін. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2013. – 366 с. 4. Екологічна економіка: Навчальний посібник / О.І. Дацій, О.Ф. Савченко. - К.: ТОВ «ДКС Центр», 2014. – 302 с. 5. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. / [О.І.Дацій, О.О.Шевченко, Н.О.Шевченко, Н.І.Демчук, М.О.Сичова, В.П.Жук]; за ред. О.І.Дація. - Дніпропетровськ: Біла К.О., 2014. – 236 с. Монографії 6. Дацій О.І. Шляхи формування та розвитку самодостатніх суб’єктів муніципального руху: європейські виміри та орієнтири: монографія / О.М. Кондрашов, Т.В. Іванова, О.І. Дацій, І.О. Драган, Я.Ф. Жовнірчик, Н.В. Дацій , М.В. Кондрашова, І.В. Драган; за заг. ред. О.М. Кондрашова. – Миколаїв: Ємельянова Т.В., 2013. – 352 с. Статті 7. Дацій О.І. Зростання якості життя як критерій дій української влади в умовах розвитку інформаційного суспільства // Публічне урядування. – 2016. - № 4 (5) – С. 93-100. 8. Дацій О.І. Інституціональні механізми розвитку інноваційного підприємництва // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum : Ekonomicke vedy : Praha, 2016. - № 19-1 (32) . – С. 37-43. 9. Дацій О.І. Покращення формування системи фінансового контролю // Публічне урядування : збірник. — № 1 (6) — березнь 2017. — Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – С. 76-86. 10. Дацій О.І. Інновації — основна діюча сила науково-технічного прогресу для збереження природного середовища // Економіка та держава. – 2017. - № 5. – С. 4-9. 11. Дацій О.І. Зміст та значення процесів реструктуризації підприємств промисловості // News of science and education. - 2017. - № 5 (53). – Р. 34-42. 12. Datsii О.І. Business forecasting as a financial mechanism of budgeting // Публічне управління та митне адміністрування. – 2017. - № 2 (17). – С. 46-52. 13. Datsii O., Bakumenko V., Dragan I., (2017), Priorities of public administration science in the context of social transformations: evidence from Ukraine, International Journal of Economic Perspectives, 2017, Volume 11, Issue 4, 697-701. 14. Дацій О.І. Удосконалення бюджетно-податкової політики як умова економічної стабілізації підприємств України // «Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 2 (9). – С. 123-130. – (Серія "Державне управління"). 15. Дацій О.І. Періодизація процесу становлення правової бази державного управління морським транспортом України / О.І. Дацій, В.В. Шпачук // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2018. – № 10. – Режим доступу до журналу : http://www.dy.nayka.com.ua 16. Дацій О.І. Раціональне залучення та використання інвестицій для підприємств дорожнього господарства / О.І. Дацій, І.І. Туболець // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. - № 9. - С. 5 – 9. 17. Дацій О.І. Інформаційний механізм реалізації державної податкової політики на територіальному рівні / О.І. Дацій, І.І. Туболець, Н.І. Шевченко // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2019. – № 3. – Режим доступу до журналу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1442 18. Дацій О.І., Азізов С.П. Методичні підходи до ефективності управління процесами реалізації на промислових підприємствах. Ефективна економіка. 2019. - № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
Дубас
Ростислав Григорович
Dubas
Rostislav Grigorovich
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри Університет «Україна», Україна, Київ, ORCID: 0000-0001-8147-2402, СПИСОК наукових і навчально-методичних праць Дубаса Ростислава Григоровича № п/п/Назва/Характер роботи/Вихідні дані (видавництво, рік видання, кількість сторінок. Фахове видання, Scopus або Web of Science)/Обсяг у сторінках (авторський доробок/Співавтори 1/2/3/4/5/6 1./Особливості освоєння лісових ресурсів в умовах радіоактивного забруднення/Тези/Велика Волинь: минуле і сучасне// Матеріали міжнародної конференції.-Житомир, 1993.-С.220-221/3/- 2./Экономическая оценка лесов как фактор платы за их использование/Тези/Проблемы землеиспользования в условиях реформирования экономики//Материалы межгосу-дарственной научно-практической конференции 27-31 октября 1994г.-К.:СОПС Украины НАН Украины.-1994.-С.71-72/3/- 3./Шляхи охорони і відновлення родючості лісових грунтів України/Тези/Современные проблемы охраны и воспроизводства почвенного плодородия: экология, экономика, право//Материалы межгосударствен-ного научного семинара.-Одесса-К.: СОПС Украины НАН Украины,-1994.-С.239-240/4/1/Бузун В.А. Турко В.Н. 4./Організація системи заходів по збереженню родючості лісових земель з високим рівнем радіоактивного забруднення/Тези/Современные проблемы охраны и воспроизводства почвенного плодородия: экология, экономика, право//Материалы межгосударствен-ного научного семинара.-Одесса-К.: СОПС Украины НАН Украины,-1994.-С.99-100/3/- 5./О радиологическом конт-роле в лесном хозяйстве Украины/Стаття/Лесное хозяйство.-М.:1995.-№1.-С.47-51/10/4/Краснов В.П., Орлов А.А. 6./Деякі методичні аспекти вивчення забруднення Лісових екосистем радіо-нуклідами/Стаття/Лісовий журнал.-К.:1995.-№2.-С.5-8/12/4/Калет-ник М.М., Краснов В.П. 7./Радіоекологічний стан лісових масивів Централь-ного і Західного Полісся України/Тези/Звягель древній і вічно молодий// Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. - Новоград-Волинський.-1995.-С.202-204/5/2/Краснов В.П., Орлов О.О. 8./Складові частини збитку, заподіяного лісовим ресурсам радіоактивним забрудненням в умовах Українського Полісся/Тези/Звягель древній і вічно молодий// Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції-Новоград-Волинський.-1995.-С.206-207/3/- 9./Проблеми ведення лісово-го господарства в умовах радіоактивного забруднен-ня/Тези/Лісівнича наука та освіта//Матеріали міжнародної ювілейної науково-практичної конференції 17-20 жовтня 1993р., Київ,-К.: НАУ.-1995.-С.136-138/4/- Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації 10./Шляхи регулювання про-дуктивності лісових насаджень Полісся України/Тези/Лісівнича наука та освіта//Матеріали міжнародної ювілейної науково-практичної конференції 17-20 жовтня 1997р., Київ,-К.: НАУ.-1997.-С.83-86/4/2/Бузун В.О., Войтюк В.П. 11./Оцінка стану соснових на-саджень в умовах техно-генного забруднення нав-колишнього середовища/Стаття/Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі Украї-ни//Наукові праці Поліської АЛНДС. - Житомир: 1996. - Вип.3.- С.65-71/8/2/Ворон В.П. Мазепа В.Г. Присту-па Г.К. 12./Эффективность формирования сосново-дубовых молодняков в условиях радиоактивного загрязнения лесов/Стаття/Проблемы экологии лесов и лесоиспользования в Полесье Украины//Научные труды Полесской АЛНИС. - Житомир:1997.-Вып.4.-С.85-90/8/4/Бузун В.А. Присту-па Г.К. 13./Экономическая оценка ущерба, нанесенного лес-ным ресурсам радиоактив-ным загрязнением /Стаття/Проблемы экологии лесов и лесоиспользования в Полесье Украины// Научные труды Полесской АЛНИС.-Житомир:1997.-Вып.4.-С.50-52/8/4/Присту-па Г.К. 14./К вопросу совершенство-вания системы управле-ния лесным хозяйством/Стаття/Проблемы экологии лесов и лесоиспользования в Полесье Украины//Научные труды Полесской АЛНИС. - Житомир:1997.-Вып.4.-С.111-113/8/- 15./До питання вдосконален-ня системи організаційних заходів по фінансуванню лісового господарства в умовах ринку/Стаття/Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України//Наукові праці Поліської АЛНДС. - Житомир: Волинь,1998.-Вип.5.- С.135-137/8/- 16./Особливості визначення економічної ефективності прогресивної системи лісосічних машин/Стаття/Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України//Наукові праці Поліської АЛНДС..-Житомир:Волинь,1999.-Вип.6.- С.143-150/16/8/Приступа Г.К. 17./Доцільність машинізації рубок при формуванні сосново-дубових молод-няків в умовах радіоактивного забруднення лісів/Тези/Проблеми сільськогосподарської радіоекології-15років після аварії на ЧАЕС//Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 червня 2001р., Житомир.-Житомир:ДААУ,-2001.-С.224-227/5/2/Бузун В.О. Москальчук М.І. Приступа Г.К. 18./Екологічні аспекти головних рубок лісу в Поліссі України/Стаття/Вісник ЖІТІ//Технічні науки.-Житомир:2000.-№13.- С.230-233/12/6/Бузун В.О. Приступа Г.К. 19./Економічна ефективність грунтозахисних технологій/Стаття/Вісник ЖДТУ/Економічні науки.- Житомир:ЖДТУ, 2004.-№2(28).-С.212-215./10/5/Брезінський В.Б. 20/До питання впровадження лісосічно-транспортної технології заготівлі деревини в держлісгоспах Українського Полісся/Стаття/Вісник КТУ.- Кривий Ріг: КТУ, 2005.-Випуск 6.- С.88-91. Фахове./12/6/ Присту-па Г.К. 21./Аналіз лісистості Правобережного Полісся України як основи сталого лісокористування/Стаття/Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Географія і сучасність. К.:Нац. педаг. універ-т ім. М.П.Драгоманова, 2005.-Випуск 13.- С.92-108. Фахове./14/- 22./Аналіз показників інтенсивності лісового господарства/Тези/Лісове та мисливське господарства: Сучасний стан та перспективи розвитку//Збірник наукових статей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 27-29 листопада 2007р. – Житомир.:2007, ПП «Рута».- Том ІІ.-,С.102-104/4/2/Приступа Г.К 23./Методика еколого-економічної оцінки збитків, нанесених деревним запасам промисловим забрудненням атмосфери лісів/Тези/Лісове та мисливське господарства: Сучасний стан та перспективи розвитку//Збірник наукових статей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 27-29 листопада 2007р. – Житомир.:2007, ПП «Видавництво «Волинь».- Том І.- С.41-48/5/2/Приступа Г.К. 24./Теоретичні аспекти економічної природи лісових ресурсів/Стаття/Вісник Державної академії житлово-комунального господарства //К.:ДАЖКГ.-2009.-Випуск 2.-С.64-68. /8/- 25./Місце і роль лісових ресурсів у системі природокористування /Стаття/Продуктивні сили України// Науково-теоретичний економічний журнал. - К.: РВПС України НАН України,2010.-№2-4(008-010).-С.112-119. Фахове./8/- 26./Лісові ресурси як об'єкт еколого-економічної оцінки/Стаття/Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка//К.:КНУ,2010.-Випуск 57.-С.37-39. Фахове./8/- 27./Історичні аспекти організації та управління лісовим господарством України/Стаття/Продуктивні сили і регіональна економіка// Збірник наукових праць.-К.:РВПС України НАН України, 2010.-Ч.1.- С.232-236. Фахове./8/- 28./Теоретичні основи організації лісокористування/Стаття/Інноваційна економіка//Тернопіль.- 2011.-№4.-. – С.22-26. Фахове./10/- 29./Особливості формування показника природомісткості/Стаття/Ефективна економіка [Електронний ресурс] - 2011. - №8. – режим доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.ua Фахове./8/- 30./Принципи формування економічного механізму природокористування/Тези/Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 17-20 жовтня 2011р., Донецьк,- К.: ДАЖКГ, 2011.-С.140-143/3/- 31./Методологічні аспекти здійснення трансформаційних перетворень в лісо- ресурсній сфері України/Стаття/Агросвіт//Київ.- 2011.-№24. – С.9-12. Фахове./10/- 32./Напрямки оптимізації лісовідтворення як передумова екологічно-збалансованого лісокористування/Стаття/Економіка та держава//Київ.- 2011.-№1. – С.53-54. Фахове./10/- 33./Екологічна сертифікація лісів як чинник підвищення інвестиційної привабливості лісової сфери України/Стаття/Інвестиції: практика та досвід //Київ.- 2012.-№1. – С.4-6. Фахове./10/- 34./Удосконалення фінансово-економічного механізму у лісоресурсній сфері України/Стаття/Економіка АПК//Київ.-2012.-№2.-С.66-69. Фахове./12/- 35./Методичні підходи еколого-економічної оцінки лісових ресурсів/Стаття/Ефективна економіка [Електронний ресурс] – 2011. - №11. – режим доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.ua Фахове./10/- 36./Формування власнісного статусу лісоресурсної сфери України при переході її на нові форми господарювання/Стаття/Сталий розвиток економіки// Тернопіль.- 2011.-№7. – С.12-16. Фахове./12/- 37./Сутність еколого-економічної оцінки лісових ресурсів/Стаття/Агросвіт//Київ.- 2012.-№1. – С.11-14. Фахове./10/- 38./Економічна природа ренти у сфері оцінки лісових ресурсів/Стаття/Проблеми системного підходу в економіці [Електронний ресурс] – 2011. - №4. – режим доступу до журналу: http: //www.nbuv/gov.ua/e-journals/PSPE/index/html/ Фахове./10/- 39./Напрямки реабілітації забруднених радіонуклідами лісів/Стаття/Проблеми системного підходу в економіці. – 2011.- №39. - С.35-41. Фахове./12/- 40./Еколого-економічна оцінка лісових ресурсів/Стаття/Стратегія розвитку України: соціологія, економіка, право. 2011. -№4. – С.58-63. Фахове. /10/- 41./Оптимізація лісистості України як складова екологічно-збалансованого лісокористування/Стаття/Вісник ДУІКТ «Економіка, менеджмент, бізнес».- К.: 2012. - №1. – С.143-148. Фахове./12/- 42./Оцінка використання лісового фонду Українського Полісся/Стаття/Інноваційна економіка//Тернопіль.- 2011.-№7.-. – С.54-58. Фахове./10/- 43./Формування лісоресурсної сфери України на засадах сталого розвитку: зарубіжний досвід і практика/Стаття/Інноваційна економіка//Тернопіль.- 2012.-№1.-. – С.33-36. Фахове./10/- 44./Критерії та індикатори формування лісоресурсної сфери на засадах сталого розвитку/Стаття/Сталий розвиток економіки// Тернопіль.- 2011.-№6. – С.153-157. Фахове./12/- 45./Оцінка ефективності відтворення лісових ресурсів як основи екологічно збалансованого лісокористування/Стаття/Вісник ЖДТУ. – Житомир.- 2011. - 4. – С.56-60. Фахове./12/- 46./Регіональні проблеми екологічно збалансованого лісокористування: методологія, перспективи розвитку /Монографія/К.:Вид-во «Фенікс».- 2011.- 304с. /304/- 47./Механізм функціонування інституціональних ринково-орієнтованих форм лісоресурсної сфери/Стаття/Агросвіт//Київ.- 2012.-№5. – С. 5-9. Фахове./0,5/- 48./Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму використання і відтворення лісових ресурсів/Тези/Пріоритетні напрями соціального і економічного розвитку України// Матеріали І науково-практичної конференції 19-20 квітня 2012р., Київ,- К.: КУУП, 2012.-С.53-54/3/- 49./Організаційно-економічні основи переходу лісової сфери на засаді сталого розвитку /Тези/Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально- економічного розвитку суспільства// Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 6-7 грудня 2012р., Тернопіль,- Тернопіль: Крок, 2012.-С.204-205./3/- 50/Економіко-екологічні проблеми розвитку туризму в лісових комплексах українського Полісся/Тези/Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 25-26 квітня 2013р., Київ,- К.: КУУП, 2013.-С.64-65./3/- 51/Концептуальные принципы устойчивого развития лесоресурсной сферы Украины/Стаття/Финансовая экономика//Москва: Изд.-во: ЗАО «Экономическое образование».- 2013. - №- 3-4.-С.123-128./12/- 52./Реформирование экономико-организационного механизма использования и воспроизводства лесных ресурсов Украины/Стаття/Менеджер. Вісник державного університету управління//Донецьк: Вид-во: МПП «ВІК».- 2013.-№2.-С.22-26. Фахове./12/- 53./Economic essence of forest resources/Стаття/Vestnik OrelGAU// Orel: Изд-во: ООО «Картуш», 2013.- №4.-С.57-60./12/- 54./Экономико-технологические аспекты использования загрязненных радионуклидами лесных земель/Стаття/Лесотехнический журнал// Изд-во: ФГБОУВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия».- 2013.-№3(11).-С.175-181. /12/8/Бычков В.П. 55./К вопросу капитализации лесных ресурсов территорий и регионов Украины/Тези/Проблемы и перспективы экономического развития: Сб. материалов междунар. научн.-практ. конф. (г. Симферополь, 19-20 апреля 2013 г.). – В 2-х частях / Научн. объед. «ECONOMISC» - Симферополь:, 2013. – Ч.1. – С. 108-110/3/- 56./Проблемы капитализации лесных ресурсов регионов Украины/Стаття/Економічні інновації//Збірник наукових праць.- Випуск 55.- Одеса.-2013.-С.215-220. Фахове./12/- 57./Capitalization of forest resourses of Ukraine/Монографія/Poland-Ukraine: Border Regions Development and Cross-Border Cooperation// Jaroslav: Published State Higher School of Technology and Economics, 2013.- 180 p. /30/10/- 58./Организация реабилитации отдельных категорий земель лесного фонда, загрязненных радионуклидами/Стаття/Агропанорама//Минск: Изд-во: Белорусский государственный аграрный технический университет. -2014.-№1(101).-С.38-42. /12/- 59./Матрично-параметри-ческий подход к оценке проблем капитализации лесного хозяйства/Тези/Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м.Ужгород, 7 березня 2014 р.- Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014.- С.146-147./3/- 60./Оценка возможностей капитализации лесохозяйственной деятельности в Украине на основе матрично-параметрических представлений/Стаття/Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – Випуск 7. – С.69–75. Фахове. /12/- 61./Реформирование экономико-организационного механизма использования и воспроизводства лесных ресурсов Украины/Стаття/Актуальные вопросы аграрной науки: Научно-практический журнал// Изд-во: ФГБОУВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия». - 2014. - Выпуск №.- С.37-44/12/- Після захисту докторської дисертації 62./Понятійно-категоріальна сутність лісового капіталу і капіталізації лісового господарства/Стаття/Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 14. – С.121–123. Фахове. /12/- 63./Оцінка розвитку та прогнозування процесів капіталізації та декапіталізації лісогосподарського комплексу/Стаття/Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. -2015.- Випуск 3.- С.45-51. Фахове./12/- 64./Передумови переходу лісоресурсної сфери на засади сталого розвитку/Стаття/Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. – 2017. – Випуск 61. – С.101–107. Фахове./12/- 65./Управлінські аспекти оцінки фінансового стану виробничого підприємства/Тези/Ефективність політики економічного зростання: теорія, методологія та практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Львів, 27-28 січня 2017 р. ГО «Львівська економічна фундація».- Львів: ЛЕФ, 2017.- С. 51-54./4/2/Шкляр Я.В. 66./Управління підприємствами в процесі банкрутства/Тези/Розвиток ефективних механізмів господарювання та управління в контексті сучасної економічної теорії: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Київ, 10-11 лютого 2017 р.- К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2017.- С. 27-30./3/2/Філев-ський О.В. 67./Управління кредитним портфелем банківської установи/Тези/International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part II, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. P. 17-19./4/3/Бабак О.В. 68./Антикризове управління підприємством: економіка, менеджмент, маркетинг/Стаття/Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління Серія «Економіка». - Випуск 2 (75), ДонДУУ.- 2017. - С.5-11. Фахове./11/- 69./Управління процесами капіталізації і декапіталізації в лісовій сфері/Тези/Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Київ, 19.05.2017 р. – Університет «Україна», 2017.- С.59-61/3/- 70./Управління прибутковістю фінансового посередника на ринку фінансових послуг/Стаття/Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Науково-практичний журнал.-№11/2017.-Вид-во «Міленіум».- С.13-19. Фахове./12/ 71./Економіко-правові проблеми розвитку національного господарства України/Тези/Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний вимір: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 17 жовтня 2017 р. – НАСОАУ, 2017.- С.319-322/4/ 72./Формування стратегії розвитку підприємств лісового господарства України/Стаття/Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління Серія «Економіка». - Випуск 4 (77), ДонДУУ.- 2017. - С.52-59. Фахове./12/6/Камратов С.В. 73./Економіко-правові та фінансові аспекти розвитку національного господарства України: управління ефективністю та результативністю/Стаття/Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики// Збірник наукових праць ДВНЗ «Університет банківської справи» Харківський навчально-науковий інститут.-Випуск 2(23)/2017.- С.126-132. Фахове. Web of Sciences. http://fkd.org.ua/article/viewFile/121460/117029/12/5/Сердюк В.П., Сердюк Є.В. 74./Наукові засади дослідження повноцінності системи і підсистем категорії «управління»/Монографія/Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування / Монографія колективна.- Бєльсько-Бяла (Польща) Вища школа економіки та гуманітаристики, 2017. – 493 с./30/10/Дубас Р.Г., Комар Ю.М., Комар В.Ю. 75./Теоретичні засади антикризового управління лісокористуванням Півдня України/Стаття/Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Науково-практичний журнал.-№15/2018.- Вид-во «Міленіум».- С.66-73. Фахове./12/6/Дядченко І.І. 76./Оцінка ефективності інноваційного проекту підприємства/Тези/Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 17.05.2018 р. – Університет «Україна», 2018.- С.148-150./4/- 77./Innovation-investment of warehousing in the system of the rolling of the national economics of Ukraine/Тези/XХIV International scientific conference «XXI CENTURY SCIENCE. FROM THEORY TO PRACTICE», Morrisville, USA, Lulu Press., Aug. 18, 2018. - Published by Lulu Press, P. 9-12/4/- 78./Управління інвестиційно-інноваційним розвитком національної економіки України/Стаття/Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Науково-практичний журнал.-№16/2018.- Вид-во «Міленіум».- С.4-13. Фахове./12/- 79./The creation of full-fledged management systems for the full-fledged life-sustaining activity system formation in Ukrainian society (143-145 р.)/Монографія/Public administration for sustainable development: Collective monograph. Bielsko-Biala (Poland), 2018.- 268 р./30/10/Комар Ю.М.. Танчук О. 80./Концепція управління процесом формування повноцінного здоров'я людини/Тези/Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю:Матеріали доповідей ХVIІІ міжнародної науково-практичної конференції м.Київ, (м.Київ, 21 листопада 2018р.). - Університет «Україна». 2019. Частина 1. - С.53-56./5/2/Комар Ю.М., Дубас Р.Г. 81./Особливості стратегічного управління підприємствами лісового комплексу України/Стаття/Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Науково-практичний журнал.-№18. - 2019.- Вид-во «Міленіум».- С.4-13. Фахове./12/6/Камратов С.В. 82./Створення концептуальної десяткової моделі творчого управління формуванням повноцінного здоров'я людини/Тези/Матеріали доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку» (м. Київ 24 травня 2019 р.), - Університет «Україна». 2019. - С. 168-173/5/2/Комар Ю.М., Нестеренко С.С. 83./Determination of the quality of human resources in strategic company management /Стаття/Academy of Strategic Management Journal. Volume 18, Issue 4, 2019, р. 1-6 Scopus, URL: https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-inpress.html/14/4/Stoyan Radev Koev, Anna Smahliuk, Alla Nadtochii, Larysa Chepurda Навчально – методичні праці 84./Економіка природокористування/Навчальний посібник/Рекомендовано Міністерством освіти і науки України//Київ.-МП «Леся», 2007/446/- 85./Методичні вказівки для написання магістерських робіт студентами спеціальності «Менеджмент»/Методичні вказівки/ Київ: Університет «Україна», 2017. /53/- 86./Методичні рекомендації до проходження педагогічної практики студентами спеціальності «Менеджмент»/Методичні рекоменда-ції/Київ: Університет «Україна», 2017. /42/- 87./Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики студентами спеціальності «Менеджмент»/Методичні рекоменда-ції/Київ: Університет «Україна», 2018. /68/- 88./Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційний менеджмент»/Конспект лекцій/Київ: Університет «Україна», 2018/108/- 89./Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент в системі органів державної влади»/Конспект лекцій/Київ: Університет «Україна», 2018./123/- 90./Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства»/Конспект лекцій/Київ: Університет «Україна», 2019 /112/- 91./Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»/Конспект лекцій/Київ: Університет «Україна», 2019 /130/-
Кальна-Дубінюк
Тетяна Прокопівна
Kalna-Dubiniuk
Tatiana Prokopivna
доктор наук (економічні), професор, професор Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ, Список наукових та науково-методичних праць 1. Монографії 1. Кальна-Дубінюк Т. П.Управлінський консалтинг в сільському господарстві: монографія / Т. П. Кальна-Дубінюк. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – 360 с. 2.Кальна-Дубінюк Т. П. Організація інформаційно-консультаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств: монографія / Т. П. Кальна-Дубінюк. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2012. – 363 с. 3.Yespolov T. Extension in Kazakhstan and the Experience of the USA: Lessons from a Working National Model / T. Yespolov, S. Johnson, Z. Suleimenov, T. Kalna-Dubinyuk, A. Arynova – Xlibris Corporation, USA, 2012. – 152 с. 4. Формування та розвиток системи дорадництва в Україні: Монографія / Кальна-Дубінюк Т.П., Кудінова І.П., Рибак Л.Х., Мосіюк С.І., Самсонова В.В., Локутова О.А., Корінець Р.Я., Сокол Л.М., Бесчастна М.В. – К.: 2014. – 357 с. 5. Кальна-Дубінюк Т.П. Сучасні інформаційно-консультаційні технології в дорадництві /Т.П. Кальна-Дубінюк, К.Г. Рогоза, В.В. Самсонова, І.П. Кудінова, М.В. Бесчастна, М.М. Гнідан, Ю.В.Дубінюк, С.І. Данилюк, О.І. Бас //Монографія. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2017. – 216 с. 6. Кальна-Дубінюк Т.П. Інтерактивна консалтингова система для сільського туризму: монографія / Т.П.Кальна-Дубінюк, К.Г. Рогоза, В.В. Самсонова, І.П. Кудінова, Т.І. Божук, О.А. Локутова, С.І. Мосіюк, Ю.В. Дубінюк, Т.В. Кудін, М.М. Гнідан, О.І. Бас. – К.: 2019. – 135 с. 2. Посібники 1. Кальна-Дубінюк Т.П.Моделювання економічної динаміки. – К.: НАУ, 2002.-135 с. 2. Кропивко М.Ф., Кальна-Дубінюк Т.П., Безкровний М.Ф. та ін.. Управлінський консалтинг /Навчальний посібник. - М.: Агроконсалт, 2004.- 348 с. 3. Кропивко М.Ф., Кальна-Дубінюк Т.П., Безкровний М.Ф. та ін. Організація інформаційно-консультаційної діяльності: Навчальний посібник. – М.: Агроконсалт, 2004. – 362с. 4. Кальна-Дубінюк Т. П. Основи сільськогосподарського дорадництва. Навч. посіб. для теоретичної підготовки дорадників та експертів дорадників. Частина 1 / Т. П. Кальна-Дубінюк, Л.О. Мармуль, І. П. Кудінова, Л. Х. Рибак, В. В. Самсонова – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 350 с. 5.Корінець Р. Я. Як створити сільськогосподарську дорадчу службу та підтримати її діяльність. Посібник для органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади / Р.Я. Корінець, С.М. Андрієнко, В.В. Бондарчук, М.П. Гриценко, Т.Є.Грузін, Т.П. Кальна-Дубінюк, В.В. Карпенко, М.Ф. Кропивко, М.М. Ксенофонтов, М.М. Павлішінець, І.Я. Паньків, В.і. Проніна, М.І. Пугачов, Н.В. Хміль. – За редакцією Р.Я. Корінця, М.П. Гриценка. – Львів: НВФ «Українські технології», 2014. – 48 с. 6. Кальна-Дубінюк Т.П. Сільськогосподарська дорадча діяльність. Навч. посіб. для дистанційного навчання / Т.П. Кальна-Дубінюк, І. П. Кудінова, Л. Х. Рибак, Л. М. Середа, – Львів: НВФ «Українські технології», 2014. – 320 с.= 3 г. 7. Кальна-Дубінюк Т.П. ПР-консалтинг. Навч. посіб. / Т. П. Кальна-Дубінюк, Р.Ш. Буряк, Л. М. Середа – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 203 с. 8.Основи сільського зеленого туризму: Навч. пос. / Кальна-Дубінюк Т.П., Кудінова І.П., Рибак Л.Х., Локутова О.А., Самсонова В.В., Сокол Л.М., Бесчастна М.В. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 590 с. 9.Сільський зелений туризм для підвищення кваліфікації фахівців сфери сільського зеленого туризму. Навч. посіб. / Т.П. Кальна-Дубінюк, О.А. Локутова, І. П. Кудінова, Л.Х. Рибак, В.В. Самсонова, Л.М. Сокол, М.В. Бесчастна, О.Ю.Панасюк, В.П.Васильєв, Ю.В. Зінько, М.Й. Рутинський, В.В. Триліс, П.А. Горішевський, П.А., О.О. Волошинський. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 642 с. 3. Словники 1.Кальна-Дубінюк Т.П. Сільський зелений туризм. Словник-довідник / Т.П. Кальна-Дубінюк, М.В. Бесчастна, І.П. Кудінова, О.А. Локутова, Л.Х. Рибак, В.В. Самсонова, С.І. Мосіюк. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 79 с. 2.Кальна-Дубінюк Т.П. Словник-довідник з електронного дорадництва / Т.П. Кальна-Дубінюк, К.Г. Рогоза, І. П. Кудінова, Л.Х. Рибак, О. А. Локутова, В.В. Самсонова, М.М. Гнідан М.В. Бесчастна. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 128 с. 3. Кальна-Дубінюк Т.П. Словник-довідник з дорадництва 4. Статті 1.Кальна-Дубінюк Т. П. Зв’язки з громадськістю у системі державного управління / Т. П. Кальна-Дубінюк, Д. В. Філон // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2013. – Вип. 181. – Ч. 2. – С. 151–158. 2.Молодцов В.О. Особливості державної підтримки сільського господарства матеріально-технічними засобами / В. О. Молодцов, Т. П. Кальна-Дубінюк, Г. А. Романець // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2013. – Вип. 181. – Ч. 2. – С. 247–252. 3.Кальна-Дубінюк Т. П. Агрострахування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку/ Т. П. Кальна-Дубінюк, С. І. Данилюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2013. – Вип. 181 – Ч. 3. – С. 4.Melnychuk D. The Extension Service: World Trends and Perspectives for Ukraine / D. Melnychuk, S. Johnson, T.Kalna-Dubinyuk // International Scientific Electronic Journal “Earth Bioresources and Life Quality” . – 2013. – P. http://gchera-ejournal.nubip.edu.ua. 5.Kalna-Dibinyuk T. The Role of International Platform for Agricultural Extension Development / T. Kalna-Dibinyuk T. J. Kozari // International Scientific Electronic Journal “Earth Bioresources and Life Quality”. – 2013. – P. http://gchera-ejournal.nubip.edu.ua. 6.Kalna-Dibinyuk T. The Development of Electronic Extension Service in Ukraine on the International Platform / T. Kalna-Dubinyuk // ж. – Львів. – 2013. – № 4. 7.Кальная-Дубинюк Т. П. Особенности информационно-консультационного обслуживания развития сельского туризма в Украине / Т. П. Кальная-Дубинюк, Н.А. Пугач // Второй международный форум «Сельский туризм в России». Сб. научных трудов. Россия, август 2-5, 2013: Белгород. – 2013. 8.Кальна-Дубінюк Т. П. Розвиток ринку PR-консалтингу в Україні / Т. П. Кальна-Дубінюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2014. – № 1. 9.Кальна-Дубінюк Т. П. Оцінка ефективності інформаційно-консультаційного забезпечення поширення інноваційних біотехнологій в умовах ризику та невизначеності / Т. П. Кальна-Дубінюк, А.М. Литовченко // Економіка АПК . – 2014. – № 1. – С. 70-75. 10.Кальна-Дубінюк Т. П. Сучасний стан розвитку екстеншн сервісу в світі та його перспективи в Україні / Т. П. Кальна-Дубінюк // Формування ринкових відносин.– 2014.– № 1.– С.79-83. 11.Кальна-Дубінюк Т. П. Перспективи розвитку підприємництва на селі та роль консалтинга в цьому/ Т. П. Кальна-Дубінюк // Формування ринкових відносин.– 2014.– № 2. 12.Кальна-Дубінюк Т.П. Особливості побудови консультаційного процесу аграрних підприємств і закладів культури в сільській місцевості / Т. П. Кальна-Дубінюк, С. І. Данилюк // Економіка і менеджмент культури. – 2014. – № 2. – С. 53-59. 13.Иванов А.В. Распространение знаний и информации о роли комплексных научно-просветительских плавучих экспедиций в изучении использования земельно-водных ресурсов / А. В. Иванов, И. А. Яшков, А. П. Исаченко, Т.П. Кальная-Дубинюк. – Сб. трудов Международного научно-практического симпозиума «Эффективное использование земельно-водных ресурсов в современных условиях - достижения и перспективы» . – Государственный аграрный университет Молдовы, Кишинёв, Молдова 2016, с. 45-50. 14.Кальна-Дубінюк Т.П. Соціальне партнерство в сільській місцевості з використанням потенціалу дорадчих служб/Т. П. Кальна-Дубінюк, М.В. Бесчастна// Економіка АПК . – 2015. – № 7. – С.53-59. 15.Кальна-Дубінюк Т.П. Роль дорадчої діяльності у розвитку кролівництва /Т. П. Кальна-Дубінюк, М.М. Гнідан // Науковий вісник НУБіП України. Вип. 211. – Частина 1. – К., 2015. – С.99-102. 16.Кальна-Дубінюк Т.П. Методологічні основи організації консалтингової, дистанційно-операціональної навчальної системи /Т. П. Кальна-Дубінюк, С.П. Кальной //Економіка і менеджмент культури. – 2015. – № 2. – С. 50-58. 17.Кальна-Дубінюк Т.П. Електронна інформаційно-консультаційна система дорадництва за видами діяльності /Т.П. Кальна-Дубінюк, К.Г. Рогоза, М.М. Гнідан, С.І. Данилюк // Зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Глобальні і регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні 2015”, м. КиївНУБіП України, 25-26 червня 2015 року. – С. 22-27. 18.Kalna-Dubinyuk T. Communication and Interactive Education System in Extension / T. Kalna-Dubinyuk, S. Kalnoy// Europian Cooperation, Vol. 7 (7). - 2015, P. 121-130. 19.Kalna-Dubinyuk T. Іnformation теchnologies in extension services consulting activities / T. Kalna-Dubinyuk, O. Shapoval, M. Hnidan, O.Bass // Europian Cooperation, Vol. 1 (8). - 2016, P. 111-120. 20.Kalna-Dubinyuk T.P. The development оf electronic advisory system and the role of land use planning community in this / T.P. Kalna-Dubinyuk, A.P. Isachenko // International Scientific Journal “Baltic Surveying”. – 2016. – Volume 4. – С. 45 – 48. – www.lif.llu.lv 21.Kalna-Dubinyuk T. Using e-Extension System for Rural Tourism Developmen / T. Kalna-Dubinyuk, L. Sokol, K.Rogoza, O. Bass // Agriculture&Forestry, Vol. 62 Issue 1: 2016. – P.201-207. 22. Kalna-Dubinyuk T. Advice on efficiency using the total resource potential at agricultural enterprises / T. Kalna-Dubinyuk, V. Kharchenko, A. Kharchenko // European Cooperation, Vol. 1 (9). - 2016, p. 67 – 75. 23. Kalna-Dubinyuk T. Modern Paradigm Formation of Advisory Services Information and Consultation Activity / T. Kalna-Dubinyuk, L. Strashynska, I. Bolotina, O. Shapoval /European Cooperation, Vol. 10 - 2017, p. 6 – 13. 24.Кальна-Дубінюк Т.П., Жовнірчик Я. Ф. Роль консалтингу в публічному управлінні як чинника сільського розвитку//European Cooperation, Vol. 12 - 2017, p. 26 – 33. 25.Kalna-Dubinyuk T., Zhovnirchyk Y. The role of consulting in public management as a factor in rural development // European Cooperation, Vol. 12 - 2017, p. 26 – 33. 26.Kalna-Dubinyuk T. Communication and Consulting Technologies of Digital Marketing: Formation оf Competitive Advantages of The Company/T. Kalna-Dubinyuk, I. Bolotina, O. Shapoval // Research Revolution, Vol. V, Issue 7. - 2017, p. 7 - 11. 27.Kalna-Dubinyuk T. Psychological Aspects of Case Study with Interactive Approach /T. Kalna-Dubinyuk, O. Shapoval T. Bozhuk, L. Konnova // Research Revolution, Vol. V, Issue 12. - 2017, p. 1 – 5. www.researchrevolution.in 28 . Kalna-Dubinyuk T. Modern Paradigm Formation of Advisory Services Information and Consultation Activity / T. Kalna-Dubinyuk, L. Strashynska, I. Bolotina, O. Shapoval / European Cooperation, Vol. 10 - 2018, p. 6 – 13. 29. Кальна-Дубінюк Т.П., Кудін Т.В. Роль консалтингу у впровадженні альтернативних джерел енергії в Україні /Т.П. Кальна Дубінюк, Т.В. Кудін ж. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 16/ 2018. – с. 58-65. 30. Kalna-Dubinyuk T., Johnson S. Development and innovation of extension system in the USA and Ukraine. / T.Kalna-Dubinyuk., S. Johnson // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2018. – Вип. 284. – С. 269–275. 31. Кальна-Дубінюк Т.П. Роль консалтингу у впровадженні альтернативних джерел енергії в Україні /Т.П. Кальна Дубінюк, Т.В. Кудін //ж. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 16/ 2018. – с. 58-65. 32. Кальна-Дубінюк Т.П. Застосування інформаційно-консультаційних технологій в туристичному бізнесі /Т.П. Кальна-Дубінюк, //ж. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 20/ 2019. – с. 81-89. 33. Kalna-Dubinyuk T. Tourist Information and Consulting Centers with Interactive Systems / T. Kalna-Dubinyuk , V. Vus , T. Mykytsey, T. Kudin //Journal of Organisational Studies and Innovation (JOSI) (P-ISSN 2056-9122; E-ISSN 2056-9130) (WoS) http://www.mbacademy.org.uk/index.php/home-josi (подана) 5. Тези 1. Kalna-Dubinyuk T. New Approach in Development of Extension Education on e-Extension Platform / T. Kalna-Dubinyuk // 21-st ESEE European Seminar on Extension Education: Proceedings Extension Education Worldwide: trends, challenges and cases. Turky, Sept. 2-6, 2013: Antalya. – 2013. – P. 147-149. 2. Kalna-Dubinyuk T. Innovation in Extension for Modernizing Agribusiness and Rural Areas / T. Kalna-Dubinyuk, A. Lytovchenko, Y. Dubinyuk, S. Danylyuk // Abstracts book, AGRIMBA, Montenegro, June 25-28, 2013: Budva. – 2013. 3. Кальная-Дубинюк Т. П. Консалтинговая деятельность как инновационная составляющая современного землеустройства и обучение / Т. П. Кальна-Дубінюк, А.П. Исаченко // Baltic Surveying 2013: Proceedings of the International Scientific Methodical Conference. Lithuania, Academia, May 8-10, 2013: Kaunas. – 2013. – P. 56 –58. 4. Кальной С.П. Концептуальная модель построения виртуальных сценариев операционной и консалтинговой поддержки инновационных программ внедрения трансфер-технологий от науки к бизнесу / Кальной С.П., Кальная-Дубинюк Т. П. // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалы ХVIII международной научно-практической конференции, Ялта 30.09 – 06.10.2013 г. Симферополь: Крымский научный центр НАН Украины и МОН Украины, 2013. – С. 25–27. 5. Kalna-Dubinyuk T. Interactive Consulting System for Decision Making in Rural Development / T. Kalna-Dubinyuk, N. Puhach // Abctracts book the 4th International Agronomic Symposium “Agrosym 2013”: Bosnia October 3-6, 2013: Jahorina. – 2013. 6. Кальна-Дубінюк Т.П. Інноваційне дорадництво в умовах глобального потепління / Т.П. Кальна-Дубінюк. – Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційне дорадництво на шляху євроінтеграції», 30 жовтня 2014 року, «ІнтерАгро- 2014», м. Київ.– Ніжин:Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. - С. 23-29. 7. Kalna-Dubinyuk T. Using e-Extension System for Rural Tourism Developmen / T. Kalna-Dubinyuk, L. Sokol, K.Rogoza, O. Bass // Abctractsbookthe 6thInternationalAgronomicSymposium “Agrosym 2015”: BosniaOctober 15-18, 2015: Jahorina. – 2015. – P.342-348. 8. Кальная-Дубинюк Т.П. Влияние земельних отношений на уровень благосостояния сельских жителів Украины/Т. П. Кальная-Дубинюк, М.В. Бесчастная//BalticSurveying 2015: Proceeding book the International Scientific Methodical Conference. Lithuania, Academia, May6-8, 2015: Tartu. – 2015. – P. 44 –49. 9. Kalna-Dubinyuk T. Agriculture Food Safety and its Possibility in Ukraine / T.Kalna-Dubinyuk, L.Sokol // Proceeding sof the International HE Conference: 19-21 March 2015. – Malta. – 2015. – P. 47 – 52. 10. Кальна-Дубінюк Т.П. Науково-освітній потенціал дорадництва – головна рушійна сила на шляху відродження України / Т.П. Кальна-Дубінюк. – Тези доповіді на Всеукраїнський науково-практичній конференції «Відродження і розвиток сільських територій та господарювання на землі за кругообігом відновлювальних ресурсів, як головна складова відродження України» 27 травня 2015 р., Київ. – К., 2015. – С. 9-5. 11. Кальна-Дубінюк Т.П. Шляхи розвитку дорадчої освіти в НУБіП України. // Тези доповідей Міжнародної науково- практичної конференції «Дорадництво – шляхи розвитку в університетах XXI століття», 29-30 вересня 2016 року, К.: НУБіП України, 2016. – с. 25-28. 12. Кальна-Дубінюк Т.П. Шляхи розвитку дорадництва в університетах ХХІ століття //Тези доповідей Міжнародна науково практична конференція "Аграрна політика України в умовах глобальних продовольчих та фінанасово-економічних викликів", м. Київ 20-21 жовтня 2016 рік, Ніжин. Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – с.165-166. 13. Кудін Т.В., Кальна-Дубінюк Т.П. Роль консалтингу у застосуванні альтернативних джерел енергії //Матеріали Міжнародної науково-практична конференції «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя» м. Київ 23-25 травня 2018 рік, НУБіП України, 2018. – с.160-162. 14. Кальна-Дубінюк Т.П. Інтерактивні консалтингові системи та їх застосування в сільському зеленому туризмі // Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід» м. Львів 12-14 жовтня 2018 рік, Львівський НУ ім. Івана Франка, 2018. – с.135-139. 14. Сафонова В.Є., Кальна-Дубінюк Т.П. Використання інформаційно-консультаційних технологій для прийняття науково обґрунтованих рішень / В.Є. Сафонова, Т.П. Кальна-Дубінюк // Зб. матеріалів науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні засади та соціальна практика модернізації України» м. Київ 29 жовтня 2018 рік, ННІП МАУП, 2018. – с.55-57. 15. Кудін Т.В., Роль консалтингу у застосуванні альтернативних джерел енергії / Т.В. Кудін, Т.П. Кальна-Дубінюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя» 23-25 травня 2018 р., м. Київ. 16. Кальна-Дубінюк Т.П. Застосування інформаційно-консультаційних технологій в просторовому розвитку територій / Т.В. Кудін, Т.П. Кальна-Дубінюк // Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив біоекономіки на просторовий розвиток територій» 14-15 вересня 2018 р., м. Київ. 17. Кудін Т.В. Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2019/ Т.В. Кудін, Т.П. Кальна-Дубінюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи і моделі розвитку альтернативної енергетики в сільській місцевості» 15-16 травня 2019 р. м. Київ, НУБіП України. 18. Кальна-Дубінюк Т.П. Роль дорадництва в розвитку сучасного підприємства/ Т.П.Кальна-Дубінюк, І.П.Кудінова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» 23-24 квітня 2019 р., м. Полтава: збірник наукових праць / за ред. І.А.Маркіної. – Полтава: ТОВ «Сімон», 2019. – с.15-18. 6. Методичні вказівки 1. Кальна-Дубінюк Т. Методичні рекомендації для організації інноваційного розвитку Екстеншн сервісу в Україні / Т. П. Кальна-Дубінюк, М. М. Кулаєць, О. Д. Вітвицька, О. А. Локутова, Л. М. Сокол, К. Г. Рогоза, Ю. В. Дубінюк, С. І. Данилюк, Н. А. Пугач – К.: Видавничий центр НУБІП України, 2013. – 42 с. 2. Кальна-Дубінюк Т.П. Лабораторний практикум з дисципліни „Основи управлінського консультуван-ня” для студентів факультету «Водні біоресурси та аквакультури»/ Т. П. Кальна-Дубінюк, М.В. Бесчастна // К.: ТОВ «Agrar Media Group», 2014. 3.Кальна-Дубінюк Т.П., Локутова О.А., Рибак Л.Х., Кудінова І.П., Сокол Л.М., Бесчастна М.В., Пугач Н.А., Бас О.І. Основи управління та організації відпочинку в агрооселях. Інформаційні матеріали до семінару з дорадництва для власників агроосель. Серія 3. Сільський зелений туризм. Друге видання // За ред. В.В. Васильєва – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 88 с. 4.Кальна-Дубінюк Т.П. Основи управління та організації відпочинку в агрооселях. Інформаційні матеріали до семінару з дорадництва для власників агроосель / Т.П. Кальна-Дубінюк , О.А. Локутова , І.П. Кудінова, Л.Х. Рибак, С.І. Мосіюк, В.В. Самснова, М.В. Бесчастна // Серія 3. Сільський зелений туризм. Третє видання / За редакцією В.П. Васильєва. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 102 с. 5.Кальна-Дубінюк Т.П., Локутова О.А., Кудінова І.П., Рибак Л.Х., Мосіюк С.І.,Самсонова В.В., М.В Бесчастна. Основи управління та організації відпочинку в агрооселях. Інформаційні матеріали до семінару з дорадництва для власників агроосель. Серія 3. Сільський зелений туризм. Третє видання. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 104 с. 6.Кальна-Дубінюк Т.П. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.18010004 «Дорадництво» / Т.П. Кальна-Дубінюк, , В.В. Самснова // Навчально-науковий інститут післядипломної освіти НУБІП України. – К.: ННІ ПО НУБіП України. – 2016. – 28 с. 7. Кальна-Дубінюк Т.П. Рекомендації для створення об’єднань фахівців за видами діяльності в системі електронного дорадництва К.: Видавничій центр НУБіП України, 2016. - 38 с. 8. Кальна-Дубінюк Т.П. Науково-методичні рекомендації. Застосування інтерактивнї консалтинговї системи для сільського туризму/ Т.П. Кальна-Дубінюк, К.Г. Рогоза, В.В. Самсонова, Ю.В. Дубінюк, Т.В. Кудін // К.: НУБіП України. – 2019. – 67 с. 7. Науково-дослідна робота. 1. НДР «Cтворення інтерактивної консалтингової системи для сільського туризму» № 110/546-пр. ( 2017-2019 рр.). 2. НДР «Прикладні рішення розробки нових моделей розвитку електронної інформаційно-консультаційної системи дорадництва за видами діяльності» № 110/490-пр (2015-2016 рр.). 8. Патенти 1. Кальна-Дубінюк Т.П. Інтерактивна консалтингова система / Свідоцтво про реєстрацію авторського права та твір № 48237 від 11.03.2013 р. 2. Кальна-Дубінюк Т.П., Ткаченко О.М., Швиденко М.З. Концептуальний підхід до розбудови електронної системи екстеншн сервісу в Україні / Свідоцтво про реєстрацію авторського права та твір № 48238 від 11.03.2013 р. 3. Кальна-Дубінюк Т.П., Рогоза К.Г. Об’єднання фахівців за видами діяльності в системі електронного дорадництва / Свідоцтво про реєстрацію авторського права та твір № 69757 від 16.01.2017 р. 4. Кальна-Дубінюк Т.П., Рогоза К.Г., Гнідан М.М. Консультаційний алгоритм для сільського зеленого туризму/ Свідоцтво про реєстрацію авторського права та твір № 77782 від 23.03.2018 р. 5. Кальна-Дубінюк Т.П., Рогоза К.Г., Дубінюк Ю.В. Програмна реалізація інтерактивної консалтингової системи «ПІКС» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права та твір № АПС8849 від 18.10.2019.
Клочко
Валентин Петрович
Klochko
Valentin Petrovich
доктор наук (економічні), професор, професор Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна, Київ
Колеснікович
Віктор Павлович
Kolesnikovich
Viktor Pavlovich
доктор наук (географічні), доцент, директор Міжнародний інститут екологічної безпеки (ОБСЄ), Білорусь, Мінськ
Колот
Анатолій Михайлович
Kolot
Anatoliy Mikhailovich
доктор наук (економічні), професор, проректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна, Київ, 1, ORCID: 0000-0002-4393-9806
Копієвська
Ольга Рафаїлівна
Kopiyevska
Olga Rafailovna
доктор наук (культурологія), професор, завідувач кафедри Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна, Київ
Кропивко
Михайло Федорович
Kropivko
Mikhail Fedorovich
доктор наук (економічні), професор, завідувач відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, Україна, Київ
Кирилюк
Євген Миколайович
Kirilluk
Yevhen Mykolayovych
доктор наук (економічні), доцент, професор Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна, Київ
Мартинишин
Ярослав Миколайович
Martynyshyn
Yaroslav Mykolayovych
доктор наук (економічні), професор, професор Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна, Київ, 0
Махортов
Юрій Олексійович
Mahortov
Yurii Olexeyevich
доктор наук (економічні), професор, професор Київський університет культури, Україна, Київ, СПИСОК Наукових праць доктора економічних наук МАХОРТОВА Юрія Олексійовича № з\п/Назва наукової праці/Руко-писна чи друкована/Видавництво, журнал (номер, рік) сторінки/Кіль-кість друко-ваних арку-шів/Співавтори 1/2/3/4/5/6 1./Методические материалы для социологического обеспечения избирательной компании /описание анкеты исследований//печ./Луганск: 1985 – 70 с./3,5/Самохін С.С. 2./Арендные отношения на ферме/печ./Информ. Листок №90-126. Луганск: ЦНТЭЙ, 1990. – 4с./0,25/ 3./Опыт перестройки деятельности идеологических кадров в новой политической ситуации/печ./Экспресс-информация. М. – 1990. – 150с./7,5/Деркач А.А. 4./Экологическое равновесие: политика хозяйственного обеспечения/рук./Автореферат дис. к.е.н. – М.: РАУ, 1991. – 86 с./3,9/ 5./Эволюция позитивизма/печ./Луганск: ЛСХИ, 1996. – 91с./5,8/Чекер В.Н. и др. 6./Основы социологии. Методические рекомендации и программа курса/печ./Луганск: ЛСХИ, 1996. – 34с./1,9/Чекер В.Н. 7./Методические указания и планы семинарских занятий к дисциплине: «Основы Конституционного права Украины»/печ./Луганск: ЛСХИ, 1997. – 25с./1,3/Чекер В.Н. 8./О влиянии органов местного самоуправления на социально-экологическое положение в регионе/печ./Луганск: Висн. Восточно-Украинского госуниверс, 1997. - №5-9. – С.64-65/0,2/ 9./Экологические диспропорции и экономическое обоснование мер по их преодолению/печ./Брошюра. – Луганськ: НТО, 1991. – 86с./5,1/Дмитренко В.Л. 10./Экономическая оценка ущерба от эрозии почв/печ./Економіка АПК, 1996. - №12. – С.56-60/0,6/Дмитренко В.Л. 11./Опыт аграрных реформ в Болгарии, Румынии и КНР/печ./Брошюра. – Луганск: ОАО «ЛОТ», ЛСХИ, 1997. – 45с./2,0/Чекер В.М. 12./Эколого-экономическое обоснование проектов контурно-мелиоративного земледелия/печ./Економіка АПК, 1997. - №3. – С.30-32/0,5/Дмитренко В.Л. 13./Экологическое равновесие агропромышленного комплекса/печ./Брошюра. – Добровольное общество «Истоки» им. П.К. Иванова, Луганская область, с. Ореховка, 1997. – 46с./2,8/ 14./О влиянии органов местного самоуправления на социально-экономическое положение региона/печ./Луганск: Висн. Восточно-Украинского госуниверс, 1997. - №5-9. – С.64-65/0,2/ 15./Экономическая оценка совершенствования структуры земельных угодий и посевов на основе экологизации земледелия/печ./Економіка АПК, 1997. - №10. – С.35-38/0,5/ 16./Опыт денежной оценки пахотных земель/печ./Экономика Украины, 1997. - №11. – С.48-55/0,8/Дмитренко В.Л. 17./Концепция программы стабилизации и оздоровление социально-экономической обстановки в Луганской области в условиях реформирования экономических отношений/печ./Брошюра. Луганск: Облгосадминистрация, 1997. – 25с./1,3/Фоменко Г.П., Тихонов В.Н. и др. 18./Агроэкономическая оптимизация структуры земельных угодий/печ./Брошюра. – Луганск: ОАО «ЛОТ», 1998. – 44с./2,6/Дмитренко В.Л. 19./Нормативы и экологическая оценка комплекса противоэрозийных мероприятий/печ./Економіка АПК, 1998. - №1. – С.52-55/0,5/Дмитренко В.Л. 20./Экономическая эффективность противоэрозийных мероприятий/печ./Економіка АПК, 1998. - №2. – С.48-51/0,5/ 21./Оптимизация структуры агроландшафта/печ./Земледелие, М.: - 1998. - №3. – С.18-19/0,6/Дмитренко В.Л. 22./Эколого-экономическая оценка залужения малопродуктивных земель/печ./Економіка АПК, 1998. - №4. – С.66-70/0,5/Дмитренко В.Л. 23./Комплексная программа защиты почв от водной и ветровой эрозии Луганской области/печ./Економіка АПК, 1998. - №7. – С.44-47/0,5/Сурков А.З. 24./Эколого-экономическая оценка почвозащитной системы земледелия /печ./Экономика Украины, 1998. - №12. – С.48-53/0,8/Дмитренко В.Л. 25./Основные сциентистские учения новейшей философии/печ./Брошюра. – Луганск: ЛСХИ, 1998. – 101с./6,74/Чекер В.М. 26./Основы экологии сельскохозяйственного производства степной зоны Украины/печ./Брошюра. – Луганск: ОАО «ЛОТ», 1999. – 101с./5,5/ 27./Эколого-экономические проблемы использования земельных угодий/печ./Монография. – Луганск: «Лугань», 1999. – 416 с./19,0/ 28./Еколого-економічна оцінка протиерозійних заходів/друк./Зб. наук. праць Луганського Державного аграрного університету, «Економічні науки», 1999. - №4. – С. 103-105/0,4/ 29./Факторный анализ потерь почвы от водной эрозии/печ./Вісник аграрної науки, 1999. - №7. – С.48-49/0,5/Дмитренко В.Л. Шевчук А.В. 30./Методика эколого-экономической оценки севооборотов/печ./Вісник аграрної науки, 1999. - №9. – С.56-57/0,5/ 31./Реформування колективних сільськогосподарських підприємств/друк./Брошюра. Луганськ: Обласна держ. адміністрація, 2000. – 70с./4,2/ 32./Программа социально-экономического развития Луганской области на 1999-2010 годы/печ./Луганск: Изд-во Восточноукраин-ского государ-ственного университета, 1999. – 423с./26,5/Ефремов А.С. Тихонов В.Н. и др. 33./Реструктуризация землепользования в системе эколого-экономических факторов хозяйствования/печ./Монография. – М.: «ИнДел», 2000. – 268с./15,3/ 34./Экологичность и местонахождение участка – основные факторы его ликвидности/печ./Сб. «Возрождение земельного рынка России: «за» и «против». – М.: РАГС, 2000. – С.20/0,1/ 35./Реструктуризация землепользования в системе эколого-экономических факторов хозяйствования/рукоп./Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук – М.: РАГС, 2000. – 44с./2,0/ 36./Пріоритетні напрями діяльності постійної комісії/друк./Зб. «Місцеве самоврядування в Україні». – К.: «Парламентське видавництво», 2000. – С.92-95/0,4/ Роботи 2001 рік 37./Эколого-экономическая оценка системы применения минеральных удобрений/печ./Вісник аграрної науки. – К., 2001. – С. 72-74/0,6/ 38./Аграрна сфера і кооперація/друк./Зб. наук. праць міжнародної науково-практ. конф. «Націо-нальний коо-перативний рух та структурні зміни в економ-міці України ХХІ століття». – К.: «Укоопосві-та», 2001. – С.280-285/0,8/ 39./Земельная реформа в Луганской области/печ./Економіка АПК, 2001. - № . – С.20-24/0,6/ 40./Становление и развитие фермерских хозяйств Луганской области/печ./Економіка АПК, 2002. - № 7. – С.44-48/0,6/ 41./Нормативи економіки ґрунтозахисного землеробства та екогого-економічна оцінка протиерозійних заходів/друк./Економіка АПК, 2003. - № 4. – С.10-13/0,6/Дмитренко В.Л. 42./Сучасний стан і перспективи розвитку фермерства в Україні/друк./Вісник аграрної науки. – К., 2003. - №6. – С. 73-77/0,6/Дмитренко В.Л. 43./Земельна реформа в Україні: реструктуризація землекористування та еколого-економічна оцінка заходів/друк./Вісник аграрної науки. – К., 2004. - № . – С. /0,6/Дмитренко В.Л. 44./Досвід паювання земель в Луганській області/друк./Вісник аграрної науки. – К., 2004. - № . – С. /0,6/Дмитренко В.Л. 45./Еколого-економічні проблеми, напрями та результати земельної реформи/друк./Колективна монографія. – Луганськ: ОАО «ЛОД», 2004. – 236с./10,0/Дмитренко В.Л. 46./Организация производства и охрана земель фермерских хозяйств/печ./Колективная монография. – Луганск: ОАО «ЛОТ», 2004. – с./12,0/Дмитренко В.Л. Лебедь В.Н. 47./Земельная реформа: реструктуризация землеиспользования и эколого-экономическая оценка мероприятий/печ./Колективная монография. – М.: «ИнДел», 2004. – с./40,0/Мацкуляк И.Д. Дмитренко В.Л. 48./Законодавчі акти з питань земельних відносин/друк./Збірник матеріалів. – Луганськ, 2004. – с./6,5/Пашенцев О.Г. Мілехін П.О. 49./Еволюція власності на землю в Луганській області у ринкових умовах/друк./Луганськ: Обласне головне управління земельних ресурсів, 2004. – с./2,3/Мілехін П.О. Сирий О.М. та ін. 50./Экологическая ситуация в Луганской области и здоровье населения/печ./в книге: «Екология и здоровье населения Луганской области». – Луганск, 2004. – С.24-37, 48-58, 59-80/2,5/Батарчуков А.В. Докашенко А.И. Германов В.Т. 51./Земельні відносини та їх реформування/друк./Економіка АПК, 2004. - № . – С./0,5/ 52./Реструктуризація землекористування та еколого-економічна оцінка/друк./Вісник аграрної науки. – К., 2004. - № 4. – С.60-64 /0,5/Дмитренко В.Л. 53./Паювання земель у Луганській області/друк./Вісник аграрної науки. – К., 2004. - №8. – С. 74-77/0,4/Дмитренко В.Л. 54./Еколого-економічні проблеми, напрями та результати земельної реформи/друк./Колективная монография. – Луганск: ОАО «ЛОТ», 2004. – 236с./13,7/Дмитренко В.Л. 55./Проблема закріплення робочої сили на селі і основні шляхи її вирішення у Луганській області/друк./Науковий вісник національного аграрного університету. – К., 2004 – Вип. 76. – 2004. – С.44-446/0,5/ 56./Соціально-економічні умови та перспективи розвитку АПК Луганської області/друк./Економіка АПК, 2004. - №12. – С.36-42/0,5/ 57./Еколого-економічні напрями земельної реформи в Україні/друк./навч. посіб. – К.: «Вища школа», 2007. – 492с./40,0/Дмитренко В.Л. Мацкуляк І.Д. Махортов О.Ю. Роботи 2009 рік 58./Роль страхових брокерів у розвитку страхового ринку України/друк./Економічний вісник Донбасу. – Луганськ., 2009.- №4. – С.122-129/0,5/Телічко Н.А. 59./Розвиток ринку перестрахування в Україні в умовах світової фінансової кризи та глобалізаційних процесів/друк./Зб. наук. праць/ ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – т.Х. - С.100-108/0,5/Зюбін В.М. 60/Вплив світової фінансової кризи та глобалізаційних процесів на розвиток ринку перестрахування в Україні /друк./Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика: Тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (Донецьк, 9-11 лист. 2009 р.). – ДонДУУ. – Донецьк, 2009. – С.44-48./0,2/Зюбін В.М. Роботи 2010 рік 61/Стан та тенденції розвитку страхового ринку України в умовах фінансово-економічної кризи/друк./Світова економічна криза і сценарій посткризового розвитку: Зб. тез доп. всеукр. наук.-практ. конф. (Феодосія, 20-22 травня 2010 р.). – ВЦ Феодосійської фін.-екон. Академії Київ. ун-ту ринкових відносин. – Феодосія, 2010. – С.21-23/0,2/Зюбін В.М. 62/Страховий ринок України: стан та тенденції розвитку в умовах фінансово-економічної кризи/друк./Економіка ринкових відносин. – К., 2010. - № 5. – С.179-185/0,5/Зюбін В.М. 63/Вплив інвестиційного потенціалу страхових компаній на розвиток економіки/друк./Економічний вісник Донбасу. – Луганськ., 2010.- №2. – С.139-144/0,5/Зюбін В.М. 64/Страхові компанії як потенційні постачальники фінансових ресурсів на фінансовому ринку України/друк./Сучасні тенденції у розвитку маркетингових, фінансових, інформаційних технологій на світовому економічному просторі: Матеріали. між народ. наук.-практ. конф. (Луганськ 20-22 травня 2010р.). – Луганськ.: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – С.61-63/0,2/Зюбін В.М. 65/Напрями державного регулювання страхового ринку та його розвиток у посткризовий період/друк./Формування ефективних механізмів державного управління економікою: теорія і практика: Тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (Донецьк 9-11 листопада 2010 р.). - Донецький державний університет управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С.28 – 31./0,2/Зюбін В.М. 66/Розвиток страхового ринку у посткризовий період та напрями його державного регулювання /друк./Розвиток фінансових методів державного управління економікою: Зб. наук. праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – т.11. – серія «Економіка», вип. 165. – С.312-322/0,5/Зюбін В.М. 67/Проблеми цільового фінансування підприємств житлово-комунального господарства та соціального захисту населення при сплаті комунальних платежів/друк./Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (м. Київ, 18-22 жовтня 2010 р.). – К.: ДАЖКГ, 2010.– С. 209 – 214./0,5/Телічко Н.А. Роботи 2011 рік 68/Вплив інституціональної глобалізації на розвиток страхового ринку України (тези)/друк./Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації: Зб. праць ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. аспірантів та студентів (23-26 березня 2011 р., м. Симферопіль ) / «Центр стабілізації». – Симферопіль: Тавричеський національний університет ім.. В.І. Вернадського, 2011. – С.113-114./0,2 /Зюбін В.М. 69/Розвиток страхового ринку України в умовах інституціональної глобалізації світового господарства (стаття)/друк. (фах.)/Культура народов причерноморья, 2011. - № 205. – С.58-61/0,5/Зюбін В.М. 70/Пенсійна система в Україні: реформа продовжується/друк./Інвестиції: практика та досвід, 2011. - №1. - С. 19-22/0,5/Телічко Н.А. 71/Структурно-функціональна модель регіональної системи інтеграції страхової й інвестиційної діяльності (стаття)/друк. (фах.)/Економічний вісник Донбасу. – Луганськ., 2011.- №3. –С.112-117/0,5/Зюбін В.М. 72/Моделювання системи інтеграції страхової й інвестиційної діяльності на регіональному рівні (тези)/друк./Бізнес та інновації у сучасному світі: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ 11-12 квітня 2011 р.) / відп. ред. Ю.О. Махортов; Держ. закл. «Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во Держ. закл. «Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка», 2011. – С. 94-97 /0,2/Зюбін В.М. 73/Реформування ЖКГ та соціальна політика держави з захисту населення (стаття)/друк. (фах.)/Інвестиції: практика та досвід, 2011. - № 9.-С.30-34/0,5/Телічко Н.А. 74/Проблеми в управлінні ЖКГ й державна політика з соціального захисту населення (тези)/друк./Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України та основні шляхи їх вирішення: Матеріали 9-ої міжнародної наук.-практ. конф. Професорсько-викладацького складу, аспірантів та науковців ДАЖКГ (м. Київ, 14-15 квітня 2011 року). – К.: ДАЖКГ, 2011.– С. 182-184./0,2/Телічко Н.А. 75/Регіональна система страхування як фактор активізації інвестиційної діяльності (Стаття)/друк./Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч.2: Економіка. – С.282-292./0,5/Зюбін В.М. 76/Індексна оцінка розвитку регіонів як підґрунтя для прийняття страхових і інвестиційних рішень (Стаття)/друк./Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2011. - № 9 (163). - Ч.1. - C. 125-133/0,5/Зюбін В.М. 77/Пріоритетні напрями соціального захисту населення та проблеми управління ЖКГ (тези)/друк./Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології: Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-метод. конф. (м. Київ, 17-21 жовтня 2011 року). – К.: ДАЖКГ, 2011. - С.23-27./0,2/Телічко Н.А. 78./Розвиток системи страхування інвестиційних ризиків (тези)//Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології: Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-метод. конф. (м. Київ, 17-21 жовтня 2011 року). – К.: ДАЖКГ, 2011. – С. 225-229./0,2/Бородачова В.М. ///2013 рік// 79./Міжнародне оподаткування /друк./Навч. посіб. для студ. економіч. спец. / Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 336 с./17/В.І. Грушко, Н.А. Телічко, В.М. Бородачова 80/Управлінське лідерство//Колективна монографія, Хмельницький: МП Мельник А.А., 2013.-600с/25/Комар Ю.М. 81./Управління конкурентоспроможністю банківської системи України (тези)/друк./Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах: Матеріали ІІ Міжнр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учних (м. Бердянськ, 6-7 лютого 2013 р.). – Донецьк: Видавництво «Світ книги», 2013. – С. 88 – 89./0,2/А.В. Ковальова 82. /Агротуризм як напрям забезпечення соціальним захистом сільского населення (тези)/друк./Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-26 квітня 2013 р.). – Київ, 2013. – С.13-15./0,3/Н.А. Телічко ///2015// 83/Проблеми пенсійній реформи в Україні/друк./Стратегія соціально-економічного розвитку України. Збірник наукових праць. Частина 2. Київський національний університет культури і мистецтв, Київ-2015. – С.191-204./0,5/Н.А. Телічко 84/Сучасні проблеми пенсійної в Україні/друк./Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти. Всеукраїнська науково-практична конференція 27 березня 2015 року. Київ-2015. – С.198-201./0,2/Н.А.Телічко 85/Державне регулювання системи соціального захисту населення/друк./«Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» II міжнародна науково-практична конференція. 23-24 квітня 2015 року. КНУКіМ. Київ-2015. – С.240-244./0,2/Н.А.Телічко 86/Роль гуманітарної допомоги міжнародних організацій у забезпеченні продовольчої безпеки України/рук./Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи.III міжнародна науково-практична конференція 04.06.2015 року КНЕУ. Київ-2015. – С.142-147./0,2/Г.О. Пономарева 87/Особливості управління якістю послуг готельних підприємств//Соціально-економічний розвиток в контексті міжнародної інтеграції №169(5) 2015. Том1.Херсонський національний технічний університет.С.132-136./0,2/Сеньшина Т.А. 88/Конкурентоспроможність підприємств готельно-ресторанного бізнесу в Україні//Соціально-економічний розвиток в контексті міжнародної інтеграції №169(5) 2015. Том1.Херсонський національний технічний університет.С.140-145./0,3/Целованський Б.О. ///2016// 89/Проблеми реформування фінансового механізму соціального страхування в Україні/друк./«Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» III міжнародна науково-практична конференція. 15-15 квітня 2016 року. КНУКіМ. Київ-2016. – С.87-92./0,2/Н.А.Телічко 90/Проблеми реформування державного управління у сфері соціального захисту населення/Друк./Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет – конференції, 27 – 28 жовтня 2016 року, Ірпінь Т.1. – Ірпінь: УДФСУ, 2016 – 371 - 374с./0,2/Н.А.Телічко 91/Впровадження транспортного обслуговування споживачів на транспортному ринку/Друк./Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет – конференції, 27 – 28 жовтня 2016 року, Ірпінь Т.1. – Ірпінь: УДФСУ,2016 – 550 - 552с./0,2/Шидловська Д.С. ///2017// 92/Аналіз, сучасної міграційної політики країн Європи/Друк./Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин Міжнародна науково – практична конференція 19 – 20 квітня 2017 року, частина II, Київ КНУКіМ 2017 – 78 – 82с./0,2/Пономарева Г.О. 93 /Особливості впливу сучасних міжнародних економічних відносин на управління системи соціального захисту в Україні /Друк./Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин Міжнародна науково – практична конференція 19 – 20 квітня 2017 року, частина II, Київ КНУКіМ 2017 – 82 – 86с. /0,2 /Теличко Н.А. 94 /Сталий розвиток і екологізація економіки України/Друк./Проблеми інноваційно – інвестиційного розвитку. Науково – практичний журнал. №10, 2017, К.: Міленіум,2017, - 164 – 170с./0,3/Атаманюк Ю.А ///2018 // 95/Впровадження проектного менеджменту в інноваційному державному управлінні системою соціального страхування /Друк/Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті IХ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 11-12 жовтня 2018 р. 618 с. /0,5/Телічко Н.А. 96/Особливості державного управління системи соціального захисту в Україні/Друк/Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні»., Ірпінь УДФСУ, 18-19 жовтня 2018 р. 36-38 с./0,4/Телічко Н.А. 97/Інноваційні підходи до удосконалення системи управління сферою соціального захисту населення /Друк/Економіка та управління: сучасний стан та перспективи розвитку IV Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, ОДАБА, 13-14 грудня 2018 р. 518 с. /0,4/Телічко Н.А. 98/Інноваційні підходи до удосконалення системи управління сферою соціального захисту населення//Науково-практичний журнал. – К.: Міленіум, 17/2018, Проблеми інноваційно інвестиційного розвитку 4-15 с./0,8/Телічко Н.А. 99/Стратегічні напрями інклюзивного розвитку України//Науково-практичний журнал . – К.: Міленіум, 17/2018, Проблеми інноваційно інвестиційного розвитку 36-44 с./0,8/Гурочкіна В.В.
Прокопенко
Ольга Володимирівна
Prokopenko
Olga Volodymyrivna
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри Сумський державний університет, Україна, Суми
Саблук
Петро Трохимович
Sabluk
Petro Trokhimovych
доктор наук (економічні), професор, радник ННЦ «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, Україна, Київ, 0
Савчук
Василь Кирилович
Savchuk
Vasyl Kirilovich
доктор наук (економічні), професор, завідувач кафедри Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ, 1
Сіденко
Володимир Романович
Sidenko
Volodymyr Romanovych
доктор наук (економічні), професор, головний науковий співробітник Інститут економіки та прогнозування НАН України, Україна, Київ
Шевчук
Володимир Олександрович
Shevchuk
Volodymyr Oleksandrovych
доктор наук (економічні), професор, професор Національна академія статистики, обліку і аудиту, Україна, Київ
Червінська
Любов Петрівна
Chervinskaya
Lyubov Petrivna
доктор наук (економічні), професор, професор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна, Київ
Шкільов
Олександр Васильович
Shkilev
Olexander Vasylovych
доктор наук (економічні), професор, професор Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ
Шпичак
Олександр Михайлович
Shpichak
Olexander Mikhailovich
доктор наук (економічні), професор, головний науковий співробітник ННЦ «ІАЕ», Україна, Київ
Якуба
Катерина Іллівна
Yakuba
Kateryna Illivna
доктор наук (економічні), професор, професор Академія праці, соціальних відносин і туризму, Україна, Київ
Baran
Mirosław
Baran
Miroslaw
доктор наук (фізико-математичні), професор, професор Pedagogical University in Kraków, Польща, Краків, 8, ORCID: 0000-0002-2272-0848
Шафін
Ян
Shafin
Jan
доктор наук (філософські), професор, декан факультету Пряшівський університет, Словаччина, Пряшев
Гечбаия
Бадрі Нодарович
Hechbaia
Badri Nodarovich
доктор наук (економічні), професор, директор департаменту Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Грузія, Батумі, 1, ORCID: 0000-0003-2815-2228, ResearcherID: V-2710-2018, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54897887600 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206731506 Статьи Scopus 1. Aroshidze, P., Mamuladze, G., Gechbaia, B. Export problems of nationally produced goods in terms of deep and comprehensive free trade area with the EU https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85067942432&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=d2a721dd11f072fb55a3f0a83cab531a&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857206731506%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= 2. Vegetable market: Competitive advantages of Georgian product and competition challenges . Kharaishvili, E., Gechbaia, B., Mamuladze, G. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061940526&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=921b8ec795d5c676c88f87e1bf543e55&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2854897887600%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm= 3. E-commerce development prospects in Georgia. Liparteliani, N., Akhalaia, N., Gechbaia, B. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84855958690&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=921b8ec795d5c676c88f87e1bf543e55&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2854897887600%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
Кетеван
Гівівна Голетіані
Ketvan
Givivna Goletiani
доктор наук (технічні), професор, декан факультету Батумський Навчальний університет навігації, Грузія, Батумі
Судомир
Світлана Михайлівна
Sudomyr
Svetlana Mykhailivna
доктор наук (економічні), професор, завідувач відділу ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», Україна, Бережани, 1, СПИСОК ПРАЦЬ Д.Е.Н., ДОЦЕНТА, ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ВП НУБІП УКРАЇНИ «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» СУДОМИР СВІТЛАНИ МИХАЙЛІВНИ МОНОГРАФІЇ: 1. Судомир С. М. Формування системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія: [монографія]. К.: ЦП «Компринт», 2015. 483 с. 2. Судомир С. М. Результативне управління соціально-економічними системами аграрного сектору економіки: [монографія] / С. М. Судомир. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 113 с. 3. Судомир С. М. Управление стратегическим развитием сельскохозяйственных предприятий: синергетический аспект / С. М. Судомир // Менеджмент и маркетинг. Текущие научные проблемы Восточной Европы: [коллективная монография] / под ред. Марты Ющик. – Politehnika Lubelska. – Lublin, 2013. – С. 48–57. 4. Система менеджменту інституціональної трансформації економіки України (теоретико-методологічний аспект): [колективна монографія] / [О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Ю. С. Гудзинська та інші]; за заг. ред. О. Д. Гудзинського – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012. – 771 с. 5. Гудзинський О. Д. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект): [монографія] / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Т. О. Гуренко. – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 212 с. 6. Гудзинський О. Д. Управління результативністю діяльності підприємств (теоретико-методологічний аспект): [монографія] / О. Д. Гудзинський, Н. В. Гайдамак, С. М. Судомир – К .: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. – 175 с. 7. Гудзинський О. Д. Контроль в системі стратегічного управління підприємствами (теоретико-методологічний аспект): [монографія] / [О. Д. Гудзинський О. Д. , С. М. Судомир , М. М. Аксентюк, О. С. Пилипенко]. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. – 325 с. 8. Гудзинський О. Д. Теоретико-методологічні засади результативного управління розвитком підприємств): [монографія] / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Т. О. Гуренко. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 411 с. 9. Гудзинський О. Д., Судомир С. М. Концептуальні засади формування системи управління стратегічним розвитком підприємств. Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери: аналітико-прогнозна оцінка: колективна монографія за заг.ред. Савчук В. К. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 113 с. 10. Організаційно-економічний механізм розвитку підприємcтв АПК: управлінський аспект: [колективна монографія] /. О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Нестеренко С. А., Гуренко Т. О., Колос З. В. – К.:ЦП «Компринт», 2019. 352 с. СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56074175500&eid=2-s2.0-84896516486 11. Судомир С. М. Розвиток соціально-економічних систем конкурентоспроможного спрямування / С. М. Судомир // Економічний часопис-XXI. – № 9–10 (1)’ 2013. – C. 57–60. (Скопус). https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84896516486&origin=AuthorNamesList&txGid=64f8774fbf6786ff6c91032c896ab59b 12. Hudzynskyi О. D. Methodological Aspects of Forming Mathematic Models of Management of Socio-economic Systems Development. / Oleksii Hudzynskyi, Yulia Hudzynska, Svitlana Sudomyr, Mariia Sudomyr // Springer Nature Switzerland AG. The registered company address is: Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland S., 2019. 441-451. (Стаття у Web of Science) СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ ІНШИХ ДЕРЖАВ: 13. Sudomyr S. Bifurcation in the system to ensure synergies in enterprise activity: theoretical and methodological aspect / S. Sudomyr // Nauka i Studia. – 2012. – № 15 [60]. – С. 65–71. 14. Судомир С. М. Синергетический подход в управлении стратегическим развитием предприятий / С. М. Судомир // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2014. – № 2. – С. 16–22. 15. Судомир С. М. Результативность системы управления организационным развитием предприятий / С. М. Судомир // АПК: экономика, управление. – 2014. – № 8. – С. 81–86. СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ: 16. Сахацький М. П. Методологія формування результативної системи управління активізацією суб’єктів діяльності / М. П. Сахацький, С. М. Судомир // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2010. – Вип. 3 (54), том I. – С. 10–14. 17. Судомир С. М. Теоретико-методологічні підходи визначення сутності поняття «Конкурентоздатність» в економічній літературі / С. М. Судомир // Агросвіт. – 2010. – № 17. – С. 36–37. 18. Судомир С. М. Методологічні засади до формування управління потенціалом як системної цілісності / С. М. Судомир // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 83–85. 19. Судомир С. М. Потенціал системи як основа забезпечення результативності функціонування підприємства / С. М. Судомир // Сталий розвиток економіки. – 2010. – № 3. – С. 67–72. 20. Сидяга Б. Методологічні аспекти формування результативної системи управління стратегічним потенціалом підприємств / Б. Сидяга, С. М. Судомир // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 3. – С. 169–173. 21. Судомир С. М. Стратегія розвитку підприємств та її цільова спрямованість / С. М. Судомир // Інноваційна економіка. – 2011.– № 2. – С. 67–68. 22. Судомир С. М. Стратегічне управління розвитком підприємства / С. М. Судомир, С. В. Герчанівська // Агросвіт. – 2011. – № 13–14. – С. 33–35. 23. Судомир С. М. Методологія оцінювання стратегічного потенціалу / С. М. Судомир // Ринок праці та зайнятість населення. – 2011. – № 2 (27). – С. 10–14. 24. Судомир С. М. Модель управління стратегічним потенціалом підприємства / С. М. Судомир, Г. М. Качурівська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4 [30]. – С. 85–87. 25. Гудзинський О. Д. Управління формуванням ланцюгів постачання в сільському господарстві / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Інноваційна економіка. – 2012.– № 6 [32]. – С. 179–181. 26. Судомир С. М. Синергетичний потенціал стратегічного розвитку підприємств / С. М. Судомир // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6 [35]. – С. 90–92. 27. Гудзинський О. Д. Регіональні засади забезпечення конкуренто-спроможності сільськогосподарської продукції / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10 [36]. – С. 133–135. 28. Гудзинський О. Д. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємницьких структур / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 6 [16].– С. 186–189. 29. Судомир С. М. Синергетичний підхід в управлінні розвитком власно-владних відносин в підприємствах АПК / С. М. Судомир // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» – 2012. – № 749. – С. 291–294. 30. Гудзинський О. Д. Стратегічне управління змінами: синергетичний аспект / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Інноваційна економіка. – 2013. – № 3 [41]. – С. 203–205. 31. Судомир С. М. Гармонізація розвитку сільських територій: синергетичний підхід / С. М. Судомир // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 2 (22). – Т. 1. – С. 259–263. 32. Гудзинський О. Д. Інституційне забезпечення результативної системи управління розвитком аграрного сектора економіки / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4 [21]. – С. 9–14. 33. Судомир С. М. Економіко-математичне моделювання залежності споживання від виробництва основних продуктів харчування / С. М. Судомир, Г. М. Качурівська // Інноваційна економіка. – 2013. – № 4 [42]. – С. 324–329. 34. Судомир С. М. Методологія стратегій розвитку і управління результативністю підприємств / С. М. Судомир // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 4 (24). – С. 222–228. 35. Судомир С. М. Формування результативної системи управління в контексті трансформаційних перетворень / С. М. Судомир // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – 2013. – № 53 (1026) – С. 154–159. 36. Судомир С. М. Фактори забезпечення синергетичного ефекту в діяльності сільськогосподарських підприємств / С. М. Судомир // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». Серія: Економічні науки. – 2013. – Вип. 158. – С. 81–87. 37. Судомир С. М. Проблеми виявлення потенціалу розвитку організації / С. М. Судомир // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 1 (25). – С. 225–228. 38. Судомир С. М. Методологія оцінки інвестиційної привабливості виробничих соціально-економічних систем / С. М. Судомир // Вісник Одеського національного університету. – 2014. – Т. 19, вип. 2. – С. 82–83. 39. Гудзинський О. Д. Ризики та економічна безпека соціально-економічних систем / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). –2014. – № 2 (26). – С. 35–38. 40. Судомир С. М. Формування стратегій інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств: методологічний аспект / С. М. Судомир // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 3 (27). – С. 106–108. 41. Судомир С. М. Методологія формування менеджменту синергетичного інституціонально-структурного спрямування / С. М. Судомир // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 7. – Ч. 3. – С. 191–193. 42. Судомир С. М. Наукові підходи до розкриття сутності категорії «синергетика» / С. М. Судомир // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. – 2013. – Вип. 6. Т. 3. – С. 191–193. 43. Судомир С. М. Роль ділової репутації в управлінні розвитком підприємства / С. М. Судомир // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 8. – С. 114–118. 44. Судомир С. М. Діалектика розвитку систем / С. М. Судомир // Економіст. – 2014. – № 3. – С. 64–66. 45. Судомир С. М. Синергетична методологія оцінки результативності розвитку регіонально-аграрного сектора економіки України / С. М. Судомир // Економіст. – 2014. – № 2. – С. 31–34. 46. Гудзинський О. Д. Розвиток соціально-економічних систем в умовах структурної трансформації економіки України / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2017.– № 2. – С. 45-48. 47. Гудзинський О. Д. Управління синергетичною інституціональною трансформацією аграрного сектора економіки / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Вісник ХНАУ. – 2017.– № 2. – С. 91-94. 48. Гудзинський О. Д. Соціально-економічний розвиток макро- і мікро структур: соціально-інноваційний аспект / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Вісник ХНАУ. – 2017.– № 3. – С. 45-51. 49. Судомир С. М. Ділова репутація як стратегічний чинник розвитку підприємства / С. М. Судомир // Вісник ХНАУ. – 2017.– № 4. – С. 424-429. 50. Судомир С. М. Формування результативної системи управління ризиками соціально-економічних систем / С. М. Судомир // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. – 2018. – № 1. – С. 149-153. 51. Гудзинський О. Д. Управління ризиками соціально-економічних систем: методологічний аспект / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 50. - С. 95-101. 52. Гудзинський О. Д. Інституціоналізм в розвитку соціально-економічних систем: методологічний аспект. / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир, Т. О. Гуренко // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку : наук.-практ. журн. – Київ. Серія, Економіка та менеджмент. – C. 4-12. 53. Гудзинський О. Д. Результативна система управління стратегічним розвитком підприємств / О. Д. Гудзинський, С. М. Судомир // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». 2018. С. 64-72. ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ: 54. Судомир С. М. Блочно-модульний методологічний підхід в систематизації видів потенціалу / С. М. Судомир // Новини от добрата наука: V международна научна практична конференция, 17–25 мая 2009 р.: тезисы доклада. – София, 2009 р. – Т. 7. Икономики. – С. 45–48. 55. Судомир С. М. Основні зміни в стратегічному управлінні організацією в умовах розвитку системи управління / С. М. Судомир // Dynamika naukowych badań: V miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07–15 lipca 2009 r.: тези доповіді. – Przemysl: Nayka i studia, 2009 r. Volume 2. Ekonоmiczne nauki. – S. 46–48. 56. Судомир С. М. Забезпечення синергетичного ефекту в процесі розвитку суспільства, регіонів і організаційних формувань / С. М. Судомир // Бъдещите изследвания: VII международна научна практична конференция, 17–25 февруари 2011 р.: тезисы доклада. – София, 2011 р. – Т. 5. Икономики. – С. 74–76. 57. Судомир С. М. Еволюція трактування сутності «менеджмент» в економічній літературі / С. М. Судомир // Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетингу: VII міжнародна науково-практична конференція, 10–11 лютого 2012 р.: тези доповіді. – Львів: Львівська економічна фундація, 2012. – Ч I. – С. 129–130. 58. Судомир С. М. Атрактор в системі забезпечення синергетичного ефекту в діяльності підприємств: теоретико-методологічний аспект / С. М. Судомир // Продовольча, енергетична і екологічна проблеми: механізми вирішення: міжнародна науково-практична конференція, 13–14 грудня 2012 р.: тези доповіді. – Тернопіль, 2012. – С. 56–57. 59. Судомир С. М. Досягнення синергетичного ефекту при злиттях і поглинаннях компаній / С. М. Судомир // Україна в євроінтеграційних процесах: ХVІІІ міжнародна науково-практична конференція, 16–17 лютого 2013 р.: тези доповіді. – К.: КиМУ, 2013. – Т. 1. – С. 142–143. 60. Судомир С. М. Синергетичний підхід до трактування інноваційного потенціалу підприємства / С. М. Судомир // Шевченківська весна: Економіка: XI міжнародна науково-практична конференція, студентів, аспірантів та молодих вчених, 18–22 березня 2013 р.: тези доповіді. – Київ, 2013. – Вип. XI. – С. 396–398. 61. Судомир С. М. Синергетичний підхід у формуванні системи управління конкурентоспроможності підприємств / С. М. Судомир // Конкурентоспроможність економіки України: теорії, моделі, механізми: II міжнародна науково-практична конференція, 25–26 січня 2013 р.: тези доповіді. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 44–46. 62. Судомир С. М. Конкурентно-синергетичний бенчмаркінг / С. М. Судомир // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: І міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 25 лютого – 1 березня 2013 р.: тези доповіді. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2013. – С. 195–197. 63. Судомир С. М. Синергетичні засади формування стійкості соціально-економічних систем / С. М. Судомир // Соціально-економічна політика в умовах трансформаційних змін: міжнародна науково-практична конференція, 13 березня 2013 р.: тези доповіді. – Полтава, 2013. – С. 164–166. 64. Судомир С. М. Синергетична модель управління економічною системою / С. М. Судомир // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: I міжнародна науково-практична конференція, 15–16 лютого 2013 р.: тези доповіді. – Одеса, 2013. – С. 81–82. 65. Судомир С. М. Мотиваційний механізм в системі діяльності: синергетичний аспект / С. М. Судомир // Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: міжнародна науково-практична конференція, 18–20 квітня 2013 р.: тези доповіді. – Хмельницьк: Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 425–428. 66. Судомир С. М. Синергізм в управлінні системними змінами / С. М. Судомир // Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та вітчизняний виміри: міжнародна науково-практична конференція, 1–2 березня 2013 р.: тези доповіді. – Херсон, 2013. – С. 50–52. 67. Судомир С. М. Управління конкурентними перевагами підприємств: синергетичний аспект / С. М. Судомир // Економічний ріст в умовах державно-приватного партнерства: III міжнародна науково-практична конференція, 15–16 березня 2013 р.: тези доповіді. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 185–186. 68. Судомир С. М. Інноваційний розвиток підприємств: синергетичний підхід / С. М. Судомир // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : VI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів, 25–26 квітня 2013 р.: тези доповіді. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С. 62–64. 69. Судомир С. М. Синергетичний підхід в системі планування діяльності сільськогосподарського підприємства / С. М. Судомир // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: V міжнародна науково-практична конференція, 23–24 квітня 2013 р.: тези доповіді. – Тернопіль, 2013. –С. 270–272. 70. Судомир С. М. Механізм забезпечення синергетичної взаємодії векторів сталого розвитку сільських територій / С. М. Судомир // Соціально-економічний розвиток сільських територій: міжнародна науково-практична конференція, 23–24 травня 2013 р.: тези доповіді. – Бережани: ВП НУБІП України «БАТІ», 2013. – С. 29–31. 71. Судомир С. М. Гармонізація розвитку підприємств в умовах здійснення трансформаційних перетворень / С. М. Судомир // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: II міжнародна науково-практична конференція, 18–19 квітня 2013 р.: тези доповіді. – Рівне: НУВГП, 2013. – С. 258–261. 72. Судомир С. М. Синергетичний ефект агропромислової інтеграції / С. М. Судомир // Формування конкурентоспроможної національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії: міжнародна науково-практична конференція, 19–20 квітня 2013 р.: тези доповіді. – Херсон, 2013. – С. 57–58. 73. Судомир С. М. Управління результативністю організаційних систем / С. М. Судомир // Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств: VI міжнародна науково-практична конференція, 30–31 жовтня 2013 р.: тези доповіді. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – С. 97–98. 74. Судомир С. М. Синергический эффект в маркетинговой деятельности / С. М. Судомир // Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях: межвузовская научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава: тезисы доклада.– Брянск: БГТУ, 2014. – С. 556–559. 75. Судомир С. М. Методичні підходи до оцінки стійкого розвитку регіону / С. М. Судомир // Актуальні питання сталого розвитку сільськогосподарського виробництва: міжнародна науково-практична конференція, 24–25 квітня 2014 р.: тези доповіді. – Бережани: ВП НУБІП України «БАТІ», 2014. – С. 62–64. 76. Судомир С. М. Розвиток соціально-економічних систем: синергетичний підхід / С. М. Судомир // Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств: VII міжнародна науково-практична конференція, 29–30 жовтня 2014 р.: тези доповіді. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – С. 58–60. 77. Судомир С. М. Стійкий розвиток соціально-економічних систем / С. М. Судомир // Сучасні напрями та перспективи розвитку агро- та електроінженерії : міжнародна науково-практична конференція, 16 листопада 2018 р.: тези доповіді. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – С. 25-28.
Бондаренко
Світлана Анатоліївна
Bondarenko
Svitlana Аnatolyivna
доктор наук (економічні), кафедра фінансів та інформаційних технологій Бельсько-Бяласька школа фінансів та права, Польща, Бельсько-Бяла, 6, ORCID: 0000-0002-1687-1172, 1. Svitlana Anatoliivna Bondarenko, Igor Ivanovych Savenko, Iryna Oleksandrivna Sedikova and Kateryna Volodymyrivna Kucherenko, The Grading Of The Level Of Remuneration As A Motivational Mechanism, International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(11), 2018, pp. 1384–1394. http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=9&IType=11 (входить в міжнародну наукометричну базу Scopus) 2. Svitlana Bondarenko, Iryna Liganenko, Olga Kalaman and Liubov Niekrasova, Comparison of Methods For Determining The Competitiveness of Enterprises To Determine Market Strategy, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) 9(13), 2018, pp. 890–898. http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?JType=IJCIET&VType=9&IType=13 (входить в міжнародну наукометричну базу Scopus) 3. Svitlana Bondarenko, Volodymyr Lagodienko, Iryna Sedikova and Olga Kalaman, Application of Project Analysis Software in Project Management in the Prenvestment Phase, Journal of Mechanical Engineering and Technology, 9(13), 2018, pp. 676–684. http://www.iaeme.com/IJMET/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=13 (входить в міжнародну наукометричну базу Scopus) 4. Bondarenko Svitlana, Bodenchuk Liliya, Krynytska Oksana and Gayvoronska Inna, Moelling Instruments in Risk Management, International Journal of Civil Engineering and Technology, 10(01), 2019, pp. 1561–1568 http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=10&IType=01 (входить в міжнародну наукометричну базу Scopus) 5. Oksana Nikishyna, Svitlana Bondarenko, Oksana Zerkina. Methodological provisions on the performance evaluation of agrarian producers and their cooperative associations in the production and supply chain. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4, No. 5, 2018. Рр. 209-216. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-217-227. (входить в міжнародну наукометричну базу Web of Science) 6. Bohdan Danylyshyn, Svitlana Bondarenko, Marina Malanchuk, Kateryna Kucherenko, Vitalii Pylypiv, Oleksandr Usachenko. Method of Real Options in Managing Investment Projects. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-10, August 2019. Р.2696-2699. (входить в міжнародну наукометричну базу Scopus) 7. Svitlana Bondarenko, Liudmyla Verbivska, Natalia Dobrianskа, Ganna Iefimova, Valentyna Pavlova, Oksana Mamrotska. Management of Enterprise Innovation Costs to Ensure Economic Security. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-3, September 2019. Р. 5609-5613. (входить в міжнародну наукометричну базу Scopus) 8. Svitlana Bondarenko, Olena Laburtseva, Оlena Sadchenko, Vira Lebedieva, Oleksandra Haidukova, Tetyana Kharchenko. Modern Lead Generation in Internet Marketing for the Development of Enterprise Potential. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-12, October 2019. Р. 3066-3071. (входить в міжнародну наукометричну базу Scopus) 9. Bohdan Danylyshyn, Lidiia Shynkaruk, Olha Prokopenko, Svitlana Bondarenko, Kateryna Veres, Liliia Kovalenko. Modelling Prediction of Consumer Demand in the Tourism and Hospitality Based on Time Series. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4, November 2019. Р. 8551-8558. (входить в міжнародну наукометричну базу Scopus) 1. Bondarenko S.A., Nizyayeva V.R. Regional innovative and investment processes analysis and their impact on food-industry wine-producing enterprises development in Odessa region [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2016. 1. URL : http://epm.fem.sumdu.edu.ua/ download/2016_1/2016_1_13.pdf. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus) (фахове видання) 2. Бондаренко С.А. Формування бренд-архітектури виноробного підприємства // Науковому віснику Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». Вип. 1(47). Т. 1. Ужгород. 2016. С. 181 – 187. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus) (фахове видання) 3. Бондаренко С.А., Селіхов С.В. Формування системи мотивації персоналу виноробних підприємств на засадах інноваційних технологій // Економіка харчової промисловості. Одеса. Т. 8. Вип. 2/2016. С. 52-58. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus) (фахове видання) 4. Бондаренко С.А. Динамічні нормативи у цільовому управлінні підприємством // Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету: наук. журн. № 5 (109). К. : КНТЕУ, 2016. C. 58-69. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus) (фахове видання) 5. Бондаренко С.А. Інноваційно-інвестиційні процеси та їх вплив на розвиток виноробних підприємств Одеської області // Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Економіка». 2016. Серія «Економіка». Вип. 4(46). Т. 21. Одеса. 2016. С. 120 – 125. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus) (фахове видання) 6. Бондаренко С.А. Аналіз стану та рівня використання рекреаційно-туристичного потенціалу регіонального ринку туристичних послуг Одеської області // «Економічні інновації»: Зб. наук. пр. Вип. 61. Одеса, 2016. С. 50 – 62. (фахове видання) 7. Бондаренко С.А. Концептуальні засади інноваційного розвитку в системі управління підприємством // Науковий журнал «Проблеми економіки». №2. 2016. С. 90-101. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). (фахове видання) 8. Бондаренко С.А. Потенціал інноваційного розвитку виноробних підприємств в умовах інформаційно-мережевої і когнітивної економіки // «Економічні інновації»: Зб. наук. пр. Вип. 62. Одеса, 2016. С. 365 – 372. (фахове видання) 9. Bondarenko S. A., Nizyayeva V. R. Export and import activity of the wine industry: tendencies, current risks [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2017. № 2. URL : http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_2/epm2017_2_8.pdf (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). (фахове видання) 10. Бондаренко С.А. Маркетинговий аспект інноваційного розвитку виноробних підприємств // «Економічні інновації»: Зб. наук. пр. Вип. 63. Одеса, 2017. С. 29 – 36. (фахове видання) 11. Бондаренко С.А. Аналітична оцінка інноваційного середовища України та його впливу на розвиток виноробних підприємств // Фаховий зб. наук. праць національного авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці». Вип. 2 (58) / 2017. С. 61-66. (фахове видання) 12. Бондаренко С.А. Інтегроване маркетингове управління як новітня холістична концепція інноваційного розвитку виноробних підприємств // «Економічні інновації»: Зб. наук. пр. Вип. 64. Одеса, 2017. С. 25 – 31. (фахове видання) 13. Бондаренко С.А. Інноваційний розвиток в антикризовому управлінні виноробними підприємствами // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. 2017. С. 16-37. (фахове видання) 14. Бондаренко С.А., В.В. Руммо. Формування системи раннього попередження в управлінні ризиками виноробних підприємств // «Економічні інновації»: Зб. наук. пр. Вип. 65. Одеса, 2017. С. 28 – 37. (фахове видання) 15. Bondarenko S. A. Synergetic management as a management technology of enterprise innovative development // Journal of Applied Management and Investments (JAMI). Vol. 6. Issue 4. 2017. C. 223-230. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). (фахове видання) 16. Бондаренко С.А., Руммо В.В., Нізяєва В.Р. Антикризове регулювання експортно-імпортної діяльності українського виноробства // Економіка харчової промисловості. 2017. Т.9, Вип. 4. С. 3-10. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). (фахове видання) 17. Бондаренко С.А., Руммо В.В. Синергетичний бенчмаркінг у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства // Інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». № 11/3. 2017. С. 4-8. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). (фахове видання) 18. Бондаренко С.А., Дроздова В.А. Антикризове фінансове управління як умова відновлення фінансової рівноваги виноробного підприємства // Інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». № 3/3. 2018. С. 37-44. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). (фахове видання) 19. Бондаренко С. А. Smart grid в забезпеченні інтелектуалізації енергосистеми України. Social development & Security. 2019. Вип. 9 (1). С. 26–39. DOI: http://doi.org/10.33445/sds.2019.9.1.3. URL:https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/85/83 (фахове видання) 20. Бондаренко С. А., Зеркіна О.О. SMART GRID як основа інноваційних перетворень на ринку електричної енергії України в умовах євроінтеграційних процесів. Бізнес Інформ. 2019. №4. С. 105-114. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). (фахове видання) 21. Бондаренко С. А., Ткач М.М. Ретроспективний аналіз логістичних концепцій управління ресурсними потоками. Social development & Security. 2019. 9(4), 21 – 40. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). (фахове видання) 1. Бондаренко С.А. Стійкий інноваційний розвиток промислового підприємства: антикризові механізми забезпечення : монографія. Харків: вид-во «ПромАрт», 2017. 607 с. 2. Бондаренко С.А. Системне забезпечення стійкого інноваційного розвитку виноробних підприємств : монографія. НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2018. 563 с. 3. Бондаренко С.А. Основні положення інтегративного підходу для забезпечення інноваційного розвитку виноробних підприємств // Information aspects of socio-economic systems’ development : колективна монографія / Katowice School of Technology. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016. С. 211 - 219. 4. Бондаренко С.А. Визначення проблемних аспектів інноваційного розвитку підприємств з виробництва харчових продуктів та виноградних вин в Україні // Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об'єднань та підприємств : колективна монографія / за заг. ред. Л.М.Савчук. Дніпропетровськ: Пороги, 2016. С. 142-161. 5. Бондаренко С.А., Мартієнко А.І. Баланс інноваційного розвитку виноробних підприємств харчової промисловості України: реалії, проблеми, можливості // Конкурентоспроможність харчових галузей України в контексті євроінтеграції : колективна монографія / за ред. І.І. Савенко, І.О. Седікової. Одеса : ОНАХТ, 2016. С.78-116. 6. Бондаренко С.А. Системний підхід до управління інноваційним розвитком підприємства // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine : Collective monograph. Vol 3. Poland : «Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016. P. 140-163. 7. Бондаренко С.А. Стратегічні напрямки та шляхи підвищення ефективності природокористування в контексті сталого розвитку // Соціально-економічний розвиток Українського Причорномор’я: виклики і можливості : колективна монографія / за наук. ред. Б.В. Буркинського, НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. С. 545-554. 8. Бондаренко С.А., Нізяєва В.Р. Адаптивна диверсифікація ресурсів для оптимізації інноваційних бізнес-можливостей виноробного підприємства // Реструктуризаційний тип адаптування реального сектору економіки та галузевої науки України до умов постіндустріального суспільства : колективна монографія / за ред. Савенко І.І., Станкевича Г.М., Седікової І.О. Одеса : КП «Одеська міська друкарня». 2017. С. 326-337. 9. Bondarenko S.A. Vertical integrated cooperation of adjacent wine industry markets: essence of the integrated marketing management // International economic relations and sustainable development : колективна монографія / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics T. Kurbatova. Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2017. Р. 219-235. 10. Nikishyna O.V., Bondarenko S.A., Liganenko I.V. The development of grape growing and gardening in Odessa region (logistic approach). // Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds : колективна монографія / edited by Illiashenko S.M., Strielkowski W. Prague : Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018, Р. 140-151. 11. Бондаренко С.А. Інноваційний розвиток виноробних підприємств в умовах кризи / Управління інноваційною складовою економічної безпеки : колективна монографія / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. Суми: ТОВ «Триторія», 2017. Т. ІІ. Науково-практичні засади формування інноваційних компонентів забезпечення науково-технологічної та виробничої безпеки економічної системи. С. 266-279. (в рамках гранту президента України «Розвиток механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України»). (Акт про участь - №1 від 20.12.2017 р). 12. Bondarenko S.A. Anti-crisis management of innovative development of wine-making enterprises / National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice колективна монографія / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics V. Omelyanenko, Ph.D in Technical Sciences, Assoc. Prof. Yu. Ossik. Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2018. С. 134-146. (в рамках гранту президента України «Розвиток механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України»)(Акт про участь - №1 від 20.12.2017 р). 13. Oksana V. Nikishyna, Svitlana A. Bondarenko, Iryna A. Sedikova. Innovation-investment project on the development of horticulture and viticulture in the conditions of European integration (regional dimension) // Structural transformation of the national economy in the context of euro-regional cooperation : колективна монографія. 2018. – Р. 80 – 105. 14. Bondarenko S., Liganenko I. Background and problem aspects of innovative development the industrial enterprises of Ukraine // Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 1. – pp.307-327. 15. Бондаренко С. А. Інституціональні фактори та інститути стимулювання інноваційної активності в інтегрованих структурах // Стратегічне управління системною стійкістю національної інноваційної системи : колективна монографія / за ред. проф. Прокопенко О.В., доц. Омельяненко В.А. Суми : Триторія, 2019. С. 172-194. Публікація за Грантом Президента України за конкурсним пректом Державного фонду фундаментальних досліджень Ф-75 «Формування механізмів стратегічного управління в сфері національної безпеки України на основі системної стійкості інноваційної системи» (номер державної реєстрації 0118U005233). 16. Інтеграційні механізми розвитку товарних ринків : монографія / За ред Буркинського Б.В. НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2019. 244 с. (особистий внесок: 5.3; 6.2; 6.3; 6.4) 17. Бондаренко С. А., Маланчук М.Ф., Нізяєва В.Р. Концептуальні підходи до логістико-маркетингового управління ресурсними потоками в умовах ринку // Механізм управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку : колективна монографія / за ред. проф. Ілляшенко С.М. 2019. С 103-124. Публікація в межах держбюджетної теми «Механізм управління формуванням стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств» (ДР № 0117U003928) член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України: 1. Journal of Scientific Papers “Social development & Security”. ISSN 2522-9842. https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/about/editorialTeam 2. «Економіка харчової промисловості» https://www.fie.onaft.edu.ua/uk/site/editors Польщі: Global Scientific E-Journal “International Marketing and Management of Innovations” (Польща); e-ISSN 2451-1668 http://immi.ath.bielsko.pl/editorial-board/ Авторські свідоцтва 1. А.с. №78134 (про реєстрацію авторського права на твір), Україна, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Департамент інтелектуальної власності. Монографія «Стійкий економічний розвиток промислового підприємства: антикризові механізми забезпечення» / С.А.Бондаренко. Дата реєстрації 06.04.2018 р. 2. А.с. №82646 (про реєстрацію авторського права на твір), Україна, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Департамент інтелектуальної власності. Монографія «Системне забезпечення стійкого інноваційного розвитку виноробних підприємств» / С.А. Бондаренко. Дата реєстрації 31.10.2018 р. 1. Публічне адміністрування: конспект лекцій для студентів СВО «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління і адміністрування» Одеської національної академії харчових технологій.  Електронний ресурс.  Режим доступу: http://moodle.onaft.edu.ua/ (електронний варіант) 2. Психологія управління: конспект лекцій для студентів СВО «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» Одеської національної академії харчових технологій.  Електронний ресурс.  Режим доступу: http://moodle.onaft.edu.ua/ (електронний варіант) 3. Ділове адміністрування (менеджмент державних установ та організацій): конспект лекцій для студентів СВО «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління і адміністрування» Одеської національної академії харчових технологій.Електронний ресурс.  Режим доступу: http://moodle.onaft.edu.ua/ (електронний варіант) 4. Документообіг у державній службі: конспект лекцій для студентів СВО «бакалавр» спеціальності 281 «Публічне управління і адміністрування» Одеської національної академії харчових технологій.  Електронний ресурс.  Режим доступу: http://moodle.onaft.edu.ua/ (електронний варіант) 1. Бондаренко С.А., Каламан О.Б. Інноваційний розвиток у виноробстві: аспекти інноваційних середовищ // «Напої. Технології та Інновації» №1 (66) 2017. С. 50-52. URL : www.techdrinks.info. Особистий внесок здобувача: обгрунтування поняття інноваційного середовища, аналіз специфіки впливу на виноробні підприємства України. (спеціалізоване видання) 2. Бондаренко С.А., Каламан О.Б. Стратегічні пріоритети для виноробної галузі в умовах євроінтеграційних процесів // «Напої. Технології та Інновації» №4 (69) 2017. C. 42-43. Особистий внесок здобувача:обгрунтування напрямків підвищення експортного потенціалу виноробних підприємств з огляду на євроінтеграційні процеси. (спеціалізоване видання) 3. Бондаренко С.А., Каламан О.Б. Основні дисбаланси вертикально-галузевої інтеграції та напрямки розвитку виноградарства в Україні // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Виноградарство і виноробство». Випуск 54. 2017. С. 30-36. Особистий внесок здобувача: аналіз інтеграційних процесів України, їх вплив на виноробні підприємства. (спеціалізоване видання) 4. Switlana Bondarenko, Janusz Klisiński, Yuriy Ossik. Ocena analityczna, tendencje i czynniki innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw Ukrainy // Marketing i Rynek. 2018. РР.39-57. Особистий внесок здобувача: аналіз інноваціної діяльності підприємств харчової промисловості України. (Статті у наукових періодичних виданнях інших держав) 5. Бондаренко С.А. Каламан О.Б. Разработка стратегии развития виноградарства и виноделия Украины // Белорусский экономический журнал. №2. 2018. С. 118-128. Особистий внесок здобувача: виділення ключових факторів стратегічної стійкості виноробних підприємств України, з огляду на виявлені тендунції розвитку. (Статті у наукових періодичних виданнях інших держав) 6. Бондаренко С.А. Основні тенденції брендингу виноробних підприємств України // Від Балтики до Причорномор'я: національні моделі економічних систем : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рига, Латвія 25 березня 2016 р.). Рига, C. 187- 191. (тези) 7. Бондаренко С.А. Бізнес-процеси в системі менеджменту виноробного підприємства // Матеріали 76 наук. конф. «Науково-педагогічного складу академії» Одеської національної академії харчових технологій (м. Одеса, 18–22 квітня 2016 р.). Одеса, 2016. С. 278-279. (тези) 8. Бондаренко С.А. Особливості та динаміка розвитку виноробних підприємств України // Экономика и управление в XXI веке: анализ тенденций и перспектив развития : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ–Будапешт–Відень, 30 березня 2016 р.). Фінансово-економічний наукова рада, 2016. С. 19-25. (тези) 9. Бондаренко С.А. Аналітичний інструментарій оцінки розвитку виноробних підприємств // Формування сучасного економічного простору: переваги, ризики, механізми реалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тбілісі, 29 квітня 2016 р.). Тбілісі, 2016. С. 273-277. (тези) 10. Бондаренко С.А. Метод реальних опціонів у визначенні інвестиційної привабливості виноробних підприємств // Стратегії економічного розвитку в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Каунас, Литва, 27 травня 2016 р.). Каунас, 2016. С. 333-336. (тези) 11. Бондаренко С.А. Тенденции и перспективы развития украинского виноделия // Экономика, управление, право: вызовы и перспективы : материалы Междунар. научно-практ. конф. (New Delhi, India 27 мая 2016 г.). New Delhi, India, 2016. C. 54-57. (тези) 12. Бондаренко С.А. Адаптивні механізми самоорганізації виноробного підприємства // Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та макрорівнях : матеріали ΙΙ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 7 червня 2016 р.). Одеса, 2016. Т.2. Секція 4. С. 63-64. (тези) 13. Бондаренко С.А. «Золоте правило економіки» в оцінці розвитку виноробного підприємства // Інноваційний потенціал соціально-економічних систем: виклики глобального світу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Лісабон, 30 червня 2016 р.). Lisbon. 2016. С. 174-177. (тези) 14. Бондаренко С.А. Винный туризм: дань вековым традициям и PR-кампания в одном бокале // Развитие науки в XXI веке : материалы XIV Междунар. научной конф. (г. Харьков 16 июня 2016 г.). Харьков, 2016. C. 20 – 23. (тези) 15. Бондаренко С.А. Модель динамічної аналітичної структури ресурсо-орієнтованого підходу до інноваційного розвитку підприємства // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 5-8 жовтня 2016 р.). Одеса, 2016. С. 261-267. (тези) 16. Бондаренко С.А. Маркетинговий аспект інноваційного розвитку виноробних підприємств // International Economic Relations and Sustainable Development : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 5-6 травня 2017 р.). Суми, 2017. С. 89-91. (тези) 17. Бондаренко С.А. Вертикально-інтегрована взаємодія суміжних ринків виноробної галузі // Матеріали 77 Наукової конференції науково-педагогічного складу Одеської національної академії харчових технологій (м. Одеса, 18–21 квітня 2017 р.). Одеса, 2016. С. 360-362. (тези) 18. Бондаренко С.А. Маркетингове управління інноваційними процесами на виноробному підприємстві // Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 14-15 вересня 2017 р.). Одеса, 2017. С. 80-82. (тези) 19. Нікішина О.В., Бондаренко С.А. Інноваційні заходи оптимізації виробничо-логістичного ланцюга у виноградарстві і садівництві Одеської області // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 28-30 вересня 2017 р.). Суми, 2017. С. 128-129. Особистий внесок здобувача: обгрунтування логістичного підходу в підвищення інноваційності виноробних підприємств. (тези) 20. Бондаренко С.А. Маркетингове управління інноваційним розвитком виноробних підприємств // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12–13 жовтня 2017 р.). Одеса, 2017. С. 181-184. (тези) 21. Бондаренко С.А., Каламан О.Б. Основные аспекты повышения конкурентоспособности виноградарско-винодельческих предприятий на внутреннем рынке // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем : материалы Х Междунар. научно-практ. конф. (г. Гомель, 13-17 апреля 2017 г.). Гомель, 2017. С. 40-43. Особистий внесок здобувача: виділення основних складових конкурентоспроможності вітчизняних виноробних підприємств. (тези) 22. Bondarenko S. A., Nizyayeva V. R. Bases for provision of stable functioning and stable development of the enterprise // Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference. (November 18, 2017, Warsaw). Warsaw, Poland, 2017. Vol. 2. С. 49-53. (тези) 23. Бондаренко С. А. Концептуальні засади системного забезпечення стійкого інноваційного розвитку виноробних підприємств. Матеріали 79 наук. конф. науково-педагогічного складу ОНАХТ, 16–19 квітня 2019 р.: тези допов. Одеса, 2019. С. 86-91. (тези) 24. Бондаренко С. А. Сутність та основні етапи лібералізації роздрібного ринку електроенергії в Україні. Відновлювана енергетика та енергоефективність у ΧΧI столітті : матеріали ΧΧ ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 травня 2019 року : тези допов. Київ, 2019. (тези) 25. Бондаренко С. А. Інтелектуальні технології в формуванні нової моделі ринку електричної енергії. Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2019 року : тези допов. Бережани, 2019. С. 209-210. (тези) 26. Бондаренко С. А. Світовий досвід реформування ринків електроенергії. Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави: Міжнар. наук.-практ. конф., 17 травня 2019 року : тези допов. Одеса, 2019. (тези) 27. Бондаренко С. А., Нізяєва В.Р., Безкоровайна І.Г. Основні тренди розвитку технологій: виклики, можливості та новітні загрози економічній безпеці. Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій : ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25.01.2020 року : Київ, 2020. С. 65-68. (тези)
Коваленко
Олена Миколаївна
Kovalenko
Olena Mykolayivna
кандидат наук (економічні), доцент, доцент кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна, Київ, 1. Коваленко О.М. Трансформація відносин власності в умовах інституціональних перетворень сучасності / О.М.Коваленко // Економіка та держава, 2015. – № 6. 2. Творчість у системі сучасних культурних трансформаційних процесів Міжнародна науково-практична конференція «Креативні індустрії в сучасному культурному просторі» 26 травня 2016 р. – Київ, НАКККіМ, 2016. – С.24-26. 3. Інтелектуальна культура та її значення в інтерактивному інформаційному середовищі Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні проблеми в сучасній культурі», 7-8 квітня 2016 р., - Київ. – С.171-174. 4. Інтелектуальна діяльність у системі факторів формування економіки знань Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи» 17-18 травня 2016 р., м.Чернівці. – С.102-104 5. Інформаційні технології як системоутворюючий чинник розвитку інформаційного суспільства Економіка і менеджмент культури: науковий журнал, - №2. -. Київ, НАКККіМ, 2016. – С.38 - 47 6. Інституціональні особливості взаємодії влади та власності в умовах постіндустріальної економіки Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки»», 18-19 травня 2017 р..м.Львів, «Львівська політехніка», 2017. – С.75 - 78 7. Новітні управлінські технології в економіці знань Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Сучасні аспекти менеджменту та бізнес-планування», 15 грудня 2016 року. – Київ: НАКККіМ, 2017. – С.20 – 23. 8. Коваленко О.М. Проблеми функціонування соціально-культурних стандартів в умовах формування інформаційно-комунікативної сфери сучасного суспільства / О.М. Коваленко, Н.П.Воробйова, І.М.Вінічук // Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль інновацій в трансформації сучасної науки» 29–30 грудня 2017 р. – К, 2017. – С.24-26. 9. Коваленко О.М. Інтернет-технології та ресурси в контексті розвитку сучасного суспільства / О.М. Коваленко, Н.П.Воробйова, І.М.Вінічук // Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу», 24-25 листопада 2017 р., - К, 2017.– С.171-174. 10. Коваленко О.М. Формування інформаційного забезпечення процесу управління в сучасних умовах / О.М. Коваленко, Н.П.Воробйова, І.М.Вінічук // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Актуальні питання економіки, управління та права», 09-10 лютого 2018 р. – К., 2018. - С.20 – 23. 11. Коваленко О.М. Коучинг у системі чинників організаційної культури підприємства / О.М.Коваленко // Економіка і менеджмент культури: науковий журнал, 2018. - № 1-2. – С.38-45. 12. Коваленко О.М. Коучинг у системі чинників управління людським потенціалом організації / О.М. Коваленко, Н.П.Воробйова, І.М.Вінічук // Формування ринкових відносин в Україні. Науковий журнал. - К.: ДНДІІЕМ. 2019. - №2. - 40-48. 13. Коваленко О.М., Воробйова Н.П., Вінічук І.М. Коучинг у системі чинників ефективного управління людськими ресурсами підприємства // Управління розвитком суб’єктів підприємництва в умовах викликів XXI століття : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2019. – 420 с. – С.204-213. (особистий доробок авторів) 14. Коваленко О.М. Інтелектуальна культура і інтерактивному інформаційному середовищі / О.М.Коваленко, Н.П.Воробйова, І.М.Вінічук // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економіка і управління в умовах глобалізації» 15 травня 2019 р. Кривий Ріг, 2019. – С.189-194.

Контактні дані

(044)227-62-51,(066) 678-56-53,(099)265-90-68
FAX:
piirek5@gmail.com
Контактна особа Шморгун Леонід Григорович
01601, м. Київ, вул. Еспланадна 4-6, оф.113-114