РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій
останнє оновлення 04-02-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Науки:
фізико-математичні (12.05.2015) не фаховий
технічні (12.05.2015) перереєстрація
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (02.07.2020)
131 - Прикладна механіка (02.07.2020)
133 - Галузеве машинобудування (02.07.2020)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (02.07.2020)
135 - Суднобудування (02.07.2020)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23289-13129ПР від 11.04.2018

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2079-1836(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе", двостороннє "сліпе", відкрите

Тематика

У збірнику публікуються нові результати теоретичних, числових і експериментальних досліджень в галузі математичного і комп’ютерного моделювання в задачах механіки деформівного твердого тіла, динаміки, міцності і оптимального проектування конструкцій, теоретичного обґрунтування проектних і розрахункових рішень, а також ефективності розроблених методів і алгоритмів шляхом їх застосування до розв’язування прикладних задач в наступних напрямах: Проблеми динаміки, міцності, стійкості і надійності конструкцій. Математичне і комп’ютерне моделювання в механіці суцільних середовищ. Обчислювальна (комп’ютерна) механіка. Експериментальне моделювання поведінки механічних систем. Оптимальне проектування, зниження матеріаломісткості та енергоємності сучасних конструкцій. Загальні проблеми механіки суцільних середовищ. Механіка руйнування. Механіка контактної взаємодії. Механіка композитних матеріалів. Геомеханіка. Біомеханіка. Прикладні задачі механіки.

The journal contains new results of theoretical, numerical and experimental studies in the field of mathematical and computer modeling in problems of solid mechanics, dynamics, strength and optimum design of structures, theoretical basis of project and calculation solutions, as well as the effectiveness of the developed methods and algorithms by their application to solution of applied problems in the following areas: Problems of dynamics, strength, stability and reliability of structures. Mathematical and computer modeling in continuum mechanics. Computational Mechanics. Experimental modeling of the behavior of mechanical systems. Optimal designing, reducing the material and energy capacity of modern designs. General problems of continuum mechanics. Fracture Mechanics. Contact mechanics. Mechanics of Composite Materials. Geomechanics. Biomechanics. . Applied problems of mechanics.

В сборнике публикуются новые результаты теоретических, численных и экспериментальных исследований в области математического и компьютерного моделирования в задачах механики деформируемого твердого тела, динамики, прочности и оптимального проектирования конструкций, теоретического обоснования проектных и расчетных решений, а также эффективности разработанных методов и алгоритмов путем их применение к решению прикладных задач в следующих направлениях: Проблемы динамики, прочности, устойчивости и надежности конструкций. Математическое и компьютерное моделирование в механике сплошных сред. Вычислительная (компьютерная) механика. Экспериментальное моделирование поведения механических систем. Оптимальное проектирование, снижение материалоемкости и энергоемкости современных конструкций. Общие проблемы механики сплошных сред. Механика разрушения. Механика контактного взаимодействия. Механика композитных материалов. Геомеханика. Биомеханика. Прикладные задачи механики.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(056) 745-00-85
FAX:
compumech@ua.fm
49010, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, корп. 3, кімн. 41