РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Продовольчі ресурси
останнє оновлення 09-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України
Науки:
технічні (04.07.2014) перереєстрація
економічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)
75 - Маркетинг (17.03.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020)
162 - Біотехнології та біоінженерія (17.03.2020)
181 - Харчові технології (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19800-9600Р від 29.03.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2616-7204(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-809Х(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

Розглянуто актуальні теоретичні й практичні проблеми розвитку харчової промисловості України і перероблення сільськогосподарської сировини в умовах ринкових перетворень. Досліджуються та узагальнюються соціально-економічні, структурні, інноваційно-технологічні й екологічні аспекти діяльності промисловості, її галузей і підгалузей в Україні та окремих регіонах. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності й конкурентоспроможності, вдосконалення науково-технічного і фінансового забезпечення розвитку харчової та переробної промисловості на вітчизняному й світовому ринках.

In the collection of scientific papers are considered the actual and practical problems of Ukraine's food industry and processing of agricultural raw materials in terms of market transformation. The social and economic, structural, innovation and technological, environmental aspects of the industry, its branches and sub-branches in Ukraine and some regions are researched. The actions for improving of the competiveness, scientific and technical, financial supporting for the development of food processing industry in the domestic and global markets.

Рассмотрены актуальные теоретические и практические проблемы развития пищевой промышленности Украины и переработки сельскохозяйственного сырья в условиях рыночных преобразований. Исследуются и обобщаются социально-экономические, структурные, инновационно-технологические и экологические аспекты деятельности промышленности, ее отраслей и подотраслей в Украине и отдельных регионах. Предложены меры по повышению эффективности и конкурентоспособности, совершенствованию научно-технического и финансового обеспечения развития пищевой и перерабатывающей промышленности на отечественном и мировом рынках.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 044 517 17 16
FAX:
Prod_res@ukr.net,iprinform@ukr.net
Інститут продовольчих ресурсів НААН, вул. Є.Сверстюка, 4-А, м. Київ, Україна, 02002