РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Радіоелектроніка, інформатика, управління
Radio Electronics, Computer Science, Control
Радиоэлектроника, информатика, управление
останнє оновлення 02-02-2022
Категорiя А
Засновник(и):
Національний університет "Запорізька політехніка"
Науки:
фізико-математичні (21.12.2015) не фаховий
технічні (21.12.2015) перереєстровано
технічні (17.03.2020) перереєстровано
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
121 - Інженерія програмного забезпечення (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (17.03.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (17.03.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24220-14060 ПР від 29.11.2019

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1607-3274(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2313-688X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Тематика журналу містить: радіофізику, мікро-, нано- і радіоелектроніку, апаратне і програмне забезпечення комп’ютерної техніки, комп’ютерні мережі і телекомунікації, теорію алгоритмів і програмування, оптимізацію і дослідження операцій, міжмашинну і людино-машинну взаємодію, математичне і комп’ютерне моделювання, обробку даних і сигналів, управління в технічних системах, штучний інтелект, включаючи системи, засновані на знаннях, і експертні системи, інтелектуальний аналіз даних, розпізнавання образів, штучні нейронні і нейро-нечіткі мережі, нечітку логіку, колективний інтелект і мультиагентні системи, гібридні системи.

The journal scope: radio physics, micro-, nano- and radio electronics, computer hardware and software, computer networks and telecommunications, algorithm and programming theory, optimization and operations research, machine-machine and man-machine interfacing, mathematical modeling and computer simulation, data and signal processing, control in technical systems, artificial intelligence, including knowledge-based and expert systems, data mining, pattern recognition, artificial neural and neuro-fuzzy networks, fuzzy logics, swarm intelligence and multiagent systems, hybrid systems.

Тематика журнала включает: радиофизику, микро-, нано- и радиоэлектронику, аппаратное и программное обеспечение компьютерной техники, компьютерные сети и телекоммуникации, теорию алгоритмов и программирования, оптимизацию и исследование операций, межмашинное и человеко-машинное взаимодействие, математическое и компьютерное моделирование, обработку данных и сигналов, управление в технических системах, искусственный интеллект, включая системы, основанные на знаниях, и экспертные системы, интеллектуальный анализ данных, распознавание образов, искусственные нейронные и нейро-нечеткие сети, нечеткую логику, коллективный интеллект и мультиагентные системы, гибридные системы.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

ACNP
ADAT
Akademik Dizin
ARDI
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
COPAC
CrossRef
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
British Library's Electronic Table of Contents (ETOC)
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
GBV/GVK
GetInfo
Google Scholar
Index Copernicus
Jour Informatics
Journalindex_net
Journal Tables of Content (JournalTOCs)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
OAIster
Open Academic Journals Index (OAJI)
Openaccessarticles
Open Access Infrastructure for Research in Europe (Openaire)
PUBGET
Academic Research Index (ResearchBib)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Sciary
SHERPA/RoMEO
Scientific Indexing Services (SIS)
Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
Sjournals Index
Simple Search Metadata (SSM)
UIF
UINC
Ulrichsweb Global Serials Directory
Universia
WorldCat
WorldWideScience
Zeitschriftendatenbank (ZDB)
General Impact Factor (GIF)
Directory of Indexing and Impact Factor (DIIF)
Inspec
Scholarsteer
China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
Journal Imapact Factor (JIFACTOR)
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) (посилання)
ExLibris
AcademicKeys
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

0 (61) 769-82-96,+38-061-764-67-33,+38-061-769-82-96
rvv@zntu.edu.ua,vpogosov@zntu.edu.ua
Контактна особа Валентин Васильович Погосов
Редакція журналу «РІУ», Запорізький національний технічний університет, вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69063, Україна