РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Радіотехніка
Radiotekhnika
Радиотехника
останнє оновлення 22-06-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет радіоелектроніки
Науки:
технічні (24.10.2017) перереєстрація
фізико-математичні (28.12.2017) перереєстрація
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
фізико-математичні (24.09.2020)
Спеціальності:
171 - Електроніка (17.03.2020)
172 - Телекомунікації та радіотехніка (17.03.2020)
173 - Авіоніка (17.03.2020)
125 - Кібербезпека (02.07.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (02.07.2020)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (02.07.2020)
153 - Мікро- та наносистемна техніка (02.07.2020)
163 - Біомедична інженерія (02.07.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12098-969ПР від 14.12.2006

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0485-8972(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2786-5525(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Мета видання збірника «Радіотехніка» - ознайомлення широкого кола фахівців з результатами теоретичних і експериментальних робіт у галузі радіофізики; фізичної електроніки; оптики; лазерної фізики; фізики приладів, елементів і систем; телекомунікаційних систем і мереж; радіолокації та радіонавігації; радіотехнічних і телевізійних систем; радіотехнічних пристроїв і засобів телекомунікацій; антен та пристроїв мікрохвильової техніки; систем захисту інформації; технології, обладнання та виробництва електронної техніки, а також популяризація та пропаганда в осередку аспірантів, інженерів, наукових працівників нових наукових напрямків, технологій, ідей, наближення теорії та практики. Частина статьей збірника перекладаються на англійську мову і публікуються згідно договору в журналі «Telecommunications and Radio Engineering» (United States).

The aim of the magazine "Radiotekhnika" issuance consists in exposing a wide circle of specialists to the results of theoretical and experimental works in the field of radio physics; physical electronics; optics, laser physics; physics of instruments, elements and systems; telecommunication systems and networks; radar and radio navigation; radio engineering and television systems; radio engineering devices and means of telecommunications; antennas and microwave devices; information security systems; technologies, equipment and production of electronic technique, and popularization of new scientific trends, technologies, ideas among post-graduates, engineers, scientists; integration of theory into practice.

Цель выхода в свет сборника «Радиотехника» - ознакомление широкого круга специалистов с результатами теоретических и экспериментальных работ в области радиофизики; физической электроники; оптики, лазерной физики; физики приборов, элементов и систем; телекоммуникационных систем и сетей; радиолокации и радионавигации; радиотехнических и телевизионных систем; радиотехнических устройств и средств телекоммуникаций; антенн и устройств микроволновой техники; систем защиты информации; технологии, оборудования и производства электронной техники, а также популяризация и пропаганда в среде аспирантов, инженеров, научных работников новых научных направлений, технологий, идей, сближение теории с практикой.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scopus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0572) 7021-397
FAX:
mre@nure.ua,rt@nure.ua
Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), Просп. Науки, 14, Харківська область, м. Харків, 61166