РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Системи обробки інформації
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України
Науки:
технічні (29.12.2014) перереєстрація
військові (29.12.2014) перереєстрація
військові (17.03.2020)
технічні (17.03.2020) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
123 - Комп’ютерна інженерія (17.03.2020)
125 - Кібербезпека та захист інформації (17.03.2020)
126 - Інформаційні системи та технології (17.03.2020)
272 - Авіаційний транспорт (17.03.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (17.03.2020)
253 - Військове управління (за видами збройних сил) (17.03.2020)
255 - Озброєння та військова техніка (17.03.2020)
172 - Електронні комунікації та радіотехніка (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22357-12257ПР від 30.09.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1681-7710(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2518-1696(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику відображено результати досліджень з розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки інформації у різних проблемних галузях: Обробка інформації в складних технічних системах; Обробка інформації в складних організаційних системах; Математичні моделі та методи; Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами; Інфокомунікаційні системи; Інформаційні технології та системи управління; Інформаційні технології в економіці, підприємстві та виробництві; Інформаційні технології в медицині та біології; Інформаційні технології в екології; Інформаційні технології в освіті; Захист інформації та кібернетична безпека; Системи штучного інтелекту; Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи; Наукометричні дослідження; Інформаційні технології для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Subject: The journal Information Processing Systems was founded in 1996 and became first information platform for Ukrainian specialists in the field of data-processing system. The objective of journal is to publish research finding on the development of new information technologies both for solving traditional problems such as harvesting, manipulating and presentation of data and for building data-processing system in different fields: Information processing in complex engineering systems; Information processing in complex organizational systems; Mathematical models and methods; Simulation in economics, manufacturing process organization and project management; Infocommunication systems; Information technologies and control systems; Information technologies in economics, on an enterprise and a factory; Information technologies in medicine and biology; Information technologies in ecology; Information technologies in education; Information security and cybersecurity; Systems of artificial intelligence; Metrology, information and measurement technologies and systems; Scientometric research; Information technologies in emergency prevention and mitigation.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Scientific Indexing Services (SIS)
Index Copernicus
Open Academic Journals Index (OAJI)
General Impact Factor (GIF)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 704-91-97,38 (067) 998-02-70
FAX:
red@hups.mil.gov.ua,red.hnups@gmail.com
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба (ХНУПС), а/с 11800, вул. Сумська, 126, м. Харків, Харківська область, 61023