РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Слобожанський науково-спортивний вісник
останнє оновлення 12-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківська державна академія фізичної культури
Науки:
фізичне виховання і спорт (29.09.2014) перереєстраціця
фізичне виховання і спорт (07.05.2019)
Спеціальності:
17 - Фізична культура і спорт (07.05.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12221-1105Р від 17.01.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1991-0177(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 1999-818X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите

Тематика

Тематика: Фізичне виховання різних груп населення; Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації; Медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту; Здоров’я людини, фізична реабілітація та фізична рекреація; Біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорті; Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні та філософські аспекти фізичної культури та спорту; Історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту.

Contents Themes: Physical education of different population groups. Improving the training of athletes of different qualification. Biomedical Aspects of Physical Education and Sports. Human health, physical rehabilitation and physical recreation. Biomechanical and informational tools and technologies in physical education and sport. Management, psychological-educational, sociological and philosophical aspects of physical education and sport. Historical aspects of the development of physical culture and sports.

Журнал включает статьи, в которіх отображені материалі современніх научніх исследований в области физической культурі и спорта.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
EBSCOhost (SPORTDiscus)
Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)
SHERPA/RoMEO
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
CrossRef
Google Scholar
Index Copernicus
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
EuroPub
Trinity western university (Canada)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Journal Tables of Content (JournalTOCs)
The Open Access Digit Library
Stanford University Libraries
AcademicKeys
British Library's Electronic Table of Contents (ETOC)
Zeitschriftendatenbank (ZDB)
COPAC
SUDOC
Lancaster University Library
General Impact Factor (GIF)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Journals Impact Factor (JIF)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Scientific Indexing Services (SIS)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Academic Research Index (ResearchBib)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Scilit (A database of scientific & scholarly literature)
EBSCO Open Science Directory
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 050 983-88-38
FAX:
hdafk.edu@gmail.com
Харківська державна академія фізичної культури, 61058, Харківська область, м. Харків, вул Клочківська, 99