РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Строительство, материаловедение, машиностроение. Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития
Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (сталого) розвитку
Construction, materials science, mechanical engineering. Creating of high-tech ecological complexes of Ukraine based on the concept of balance (stable) development
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Науки:
технічні (16.05.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8986 від 22.07.2004

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 6-9/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-7031(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Внаслідок зростаючого технічного прогресу і з метою концентрації інформаційного матеріалу за тематичною спрямованістю ПДАБіА спеціалізоване видання «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування» друкується за такими серіями:1. «Безпека життєдіяльності» - висвітлення актуальних питань безпеки життєдіяльності людини, охорони праці, промислової безпеки, цивільного захисту населення, пожежної та екологічної безпеки, технологій будівельних процесів, раціонального використання матеріалів у сучасних будівельних конструкціях будівель і споруд, безпеки при реконструкції будівель і споруд, безпеки підприємств, у т.ч. підприємств гірничого виробництва, міського транспорту,2. «Інноваційні технологи життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення» - актуальні питання енергоефективного будівництва та проектування житлових будинків з урахуванням їх життєвого циклу, параметрів комфортності, екологічності, економічності, а також діагностики і оцінки технічного стану, прогнозу довговічності і надійності, ремонту та відновлення конструкцій будівель і споруд житлово-комунального, промислового та транспортного будівництва,3. «Комп'ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні» - висвітлюють актуальні питанння впровадження та використання комп'ютерних систем та інформаційних технологій в різних сферах діяльності, пов'язаних з будівництвом. Зокрема в освіті, в науці, проектуванні і управлінні. Обговорюються питання використання та розробки комп'ютерних систем і інформаційно-вимірювальних технологій,4. «Підйомно-транспортні, будівельні та дорожні машини та обладнання» - інтенсифікації робочих процесів підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання.,5. «Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (сталого) розвитку» - висвітлення актуальних питань оцінки заощадження і відтворення природно-ресурсного потенціалу України, а також енергоефективного будівництва та проектування житлових будинків з урахуванням їх життєвого циклу, параметрів комфортності, екологічності та вартості,6. «Стародубовські читання» - актуальні питання технології будівельних матеріалів і поліпшення їх властивостей різними методами обробки, раціональне використання матеріалів в сучасних будівельних конструкціях будівель і споруд, а також дані для розрахунку і проектування конструкцій і технологічного обладнання для безпечних систем життєдіяльності,7. «Енергетика, екологія, комп'ютерні технології у будівництві» - ресурсо- та енергозбереження систем життєзабезпечення будівель і споруд, аналіз внутрішнього середовища та оцінка її якості в приміщенні, а також захист від шкідливих факторів, питань екології та комп'ютерних технологій в будівництві.

Due to the growing of the technological progress and to concentrate the information material on thematic focus PSACEA specialized publication of "Construction, materials science, mechanical engineering" is printed on these series:1. "Life Safety" - coverage of topical issues of human health and safety, occupational health, industrial safety, civil protection, fire and ecological safety, construction processes technologies, rational use of materials in the modern construction of buildings and structures, as well as safety in the reconstruction of buildings and structures, safety enterprises, incl. of mining enterprises, urban transport. e of technical sciences results,2. "Innovative lifecycle technology of housing and civil, industrial and transportation purposes" - topical issues of energy-efficient construction and design of residential buildings with regard to their life-cycle, comfort parameters, environmental friendliness, efficiency, as well as the diagnosis and evaluation of technical condition, the forecast of durability and reliability, repair and restoration of buildings and structures of public, industrial and transport construction. centrate the information material on thematic focus PSACEA specialized publication of "Construction, materials science, mechanical engineering" is printed on these series,3. "Computer systems and information technologies in education, science and management" - coverage of topical issues of implementation and use of computer systems and information technology in various fields of activity related to the construction, in particular in education, science, designing and management. We discuss the use and development of computer systems and information and measurement technologies. sport construction. centrate the information material on thematic focus PSACEA specialized publication of "Construction, materials science, mechanical engineering" is printed on these series,4. "Lifting and transport, construction and road machines and equipment" - work processes intensification of lifting and transport, building and road machines and equipment. instruction, in particular in education, science, designing and management. We discuss the use and development of computer systems and information and measurement technologies. sport construction. centrate the information material on thematic focus PSACEA specialized publication of "Construction, materials science, mechanical engineering" is printed on these series,5. "Creating of high-tech ecological complexes of Ukraine based on the concept of balance (stable) development" - coverage of relevant issues of savings evaluating and reproduction of natural-resource potential of Ukraine, as well as energy-efficient construction and designing of residential buildings with regard to their life-cycle, comfort parameters, environmental impact and cost,6. "Proceedings in memory of Starodubov" - topical issues of building materials technology and the improvement of their properties by different processing methods, the rational use of materials in the modern construction of buildings and structures, as well as data for the calculation and designing of structures and technological equipment for the life safety systems, "Energy, ecology, computer technology in construction" - resource- and energy-saving life-support systems of buildings and structures, the analysis of the internal environment and the evaluating of its quality in the room, as well as protection from harmful factors, environmental issues and computer technologies in construction.

Тематика серии - освещение актуальных вопросов оценки сбережения и воспроизведения естественно-ресурсного потенциала Украины, а также энергоэффективного строительства и проектирования жилых зданий с учетом их жизненного цикла, параметров комфортности, экологичности и стоимости.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Academic Research Index (ResearchBib)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
URAN
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0562) 46-10-36
FAX:
yel@pgasa.dp.ua
49600, Ukraine, Dnipro, Chernyshevskogo St. 24-A, Public higher education institution "Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture"