РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сучасна гастроентерологія
Modern Gastroenterology
останнє оновлення 02-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої НАМН України»
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
ПП «ІНПОЛ ЛТМ»
Науки:
медичні (21.12.2015) перереєстрація
медичні (24.09.2020)
Спеціальності:
222 - Медицина (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16647-5119ПР від 21.05.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1727-5725(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2521-649X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

«Сучасна гастроентерологія» – офіційне наукове періодичне видання Національного інституту терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України та Інституту гастроентерології Національної академії медичних наук України. Журнал виходить у світ з 2000 року і є рецензованим науково-практичним виданням з відкритим доступом до опублікованого змісту, важливим джерелом найновішої та об’єктивної інформації для гастроентерологів, терапевтів, лікарів сімейної медицини і загальної практики. Основна мета журналу – усебічне висвітлення досягнень теоретичної та практичної медицини у сфері гастроентерології, підтримка перспективних наукових досліджень, інноваційних ідей, обмін інформацією та досвідом між фахівцями-гастроентерологами, сприяння безперервності освітнього процесу лікарів з метою поліпшення якості медичних послуг в Україні. «Сучасна гастроентерологія» публікує статті у розділах «Оригінальні дослідження», «Огляди», «Клінічний випадок», «Лекції», «Стандарти та консенсуси» за тематикою: етіологія, патогенез, клінічний перебіг захворювань органів травлення, дитяча та геріатрична гастроентерологія, сучасні технології у клінічній, лабораторній та інструментальній діагностиці. У виданні також представлені матеріали із суміжних спеціалізацій – гепатології, панкреатології, обговорюються загальнотерапевтичні аспекти гастроентерологічної патології. Важливою темою у змісті журналу є історія наукових відкриттів та роль видатних особистостей у медицині. Редакційна колегія підтримує публікацію наукових дискусій і критичних оцінок, обговорень складних тем та інноваційних ідей. «Сучасна гастроентерологія» проводить незалежне та об’єктивне рецензування рукописів, будує свою політику на принципах відкритості і професіоналізму, практикує етичні норми, що відповідають вимогам Комітету з етики публікацій (COPE), Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE).

“Modern Gastroenterology” is an official scientific periodic edition of the L. T. Mala National Therapy Institute of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine and Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine. The Journal has been published since 2000 and is a peer-reviewed scientific and practical publication with an open access to published content, an important source of the latest and objective information for gastroenterologists, therapists, doctors of family medicine and general practice. The main objective of the Journal is a comprehensive coverage of the achievements of theoretical and practical medicine in the field of gastroenterology, support of the perspective scientific research, innovational ideas, exchange with information and experience between specialists-gastroenterologists, promotion of continuous educational process aimed on the improvement of medical services’ quality in Ukraine. “Modern Gastroenterology” publishes papers in the sections "Original studies", "Reviews", "Clinical case", "Lectures", "Standards and consensuses" by the following topics: the etiology, pathogenesis, clinical course of the diseases of digestive organs, the pediatric and geriatric gastroenterology, modern achievements in the clinical, laboratory and instrumental diagnostics. The edition also presents materials from related specialties, including hepatology, pancreatology, and discussions around general therapeutic aspects of gastroenterological pathology. History of scientific discoveries and the role of outstanding personalities in medicine takes an important place in the in the Journal contents. The editorial board supports the publication of scientific discussions and critical assessments, considerations around complex topics and innovative ideas. “Modern Gastroenterology” performs independent and objective review of manuscripts, builds its policy on the principles of openness and professionalism, practices ethical norms that meet the requirements of the Committee of Publications Ethics (COPE), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Г.
Д. Фадєєнко
доктор наук (медичні), професор, директор ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України», Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0881-6541
Член Редколегії
О.
Я. Бабак
доктор наук (медичні), професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Харківський національний медичний університет, Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3278-663X
О.
М. Біловол
доктор наук (медичні), професор, професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківський національний медичний університет, Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7003-4551
О.
Є. Гріднєв
доктор наук (медичні), старший науковий співробітник, вчений секретар ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України», Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4716-3520
Н.
Б. Губергріц
доктор наук (медичні), професор, провідний гастроентеролог ТОВ "МЦ "МЕДІКАП", Україна, Одеса, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3655-9554
А.
Е. Дорофєєв
доктор наук (медичні), професор, професор кафедри терапії Національний університет охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2631-8733
Л.
В. Журавльова
доктор наук (медичні), професор, професор кафедри терапії Національний університет охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0051-3530
Т.
Д. Звягінцева
доктор наук (медичні), професор, професор кафедри гастроентерології Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8793-8023
О.
В. Колеснікова
доктор наук (медичні), професор, заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5606-6621
П.
Малфентайнер
Peter
Malfertheiner
професор, директор Клініка гастроентерології, гепатології та інфекційних хвороб, Німеччина, Магдебург, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8439-9036
Л.
М. Пасієшвілі
доктор наук (медичні), професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківський національний медичний університет, Україна, Харків, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7527-782X
І.
М. Скрипник
доктор наук (медичні), професор, проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти Полтавський державний медичний університет, Україна, Полтава, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3426-3429
Ю.
М. Степанов
доктор наук (медичні), професор, директор ДУ «Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України», Україна, Дніпро, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6721-2468
С.
М. Ткач
доктор наук (медичні), професор, головний науковий співробітник відділу профілактики та лікування цукрового діабету та його ускладнень Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1772-9562
Ю.
О. Філіппов
доктор наук (медичні), професор, професор-консультант «Дніпропетровський регіональний клінічний госпіталь імені І. І. Мечникова», Україна, Дніпро, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4645-6682
Ф.
І. Хамрабаєва
доктор наук (медичні), професор, завідувач кафедри гастроентерології і фізіотерапії Ташкентський інститут удосконалення лікарів, Узбекистан, Ташкент, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4872-5356
Й.
Хоростовська-Винімко
Joanna
Chorostowska-Wynimko
доктор наук (медичні), професор, завідувач кафедри дієтології і ендоскопії Національний університет охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6683-3748
О.
В. Швець
професор, Науковий директор Національний інститут туберкульозу та легеневих хвороб, Польща, Варшава, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1743-2961
В.
П. Шипулін
кандидат наук (медичні), професор, професор кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7175-2256
К.
Є. Іщейкін
доктор наук (медичні), професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна, Київ, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6780-130X
Заступник Головного Редактора
Н.
В. Харченко
доктор наук (медичні), професор, професор кафедри сучасних технологій діагностично-лікувального процесу Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна, Дніпро, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2358-5406
0
М.
Б. Щербиніна
доктор наук (медичні), професор, завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Полтавський державний медичний університет, Україна, Полтава, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7887-0995

Контактні дані

(044) 298-00-60,(044) 298-00-61
vitapol3@gmail.com
Контактна особа Берник Ольга Миколаївна
вул. Академіка Єфремова, 19а, оф. 3, м. Київ, 03179