РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Науки:
технічні (16.05.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18770-7570 ПР від 30.01.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2074-1537(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Тематичні рубрики: 1. Теоретичні й експериментальні дослідження процесів руйнування гірських порід вибухом; 2. Фізика і механіка гірських порід; 3. Застосування підривних робіт на денній поверхні й у підземних умовах; 4. Гірничі машини та обладнання; 5. Інновації, трансфер технологій та комерціалізація наукових розробок; 6. Питання техногенної безпеки при відкритій і підземній розробці корисних копалин;7. Охорона праці й безпека виробництва на гірничих підприємствах.

Тематические рубрики: 1. Теоретические и экспериментальные исследования процессов разрушения горных пород взрывом; 2. Физика и механика горных пород; 3. Применение подрывных работ на донной поверхности и в подземных условиях; 4. Горные машины и оборудование; 5. Инновации, трансфер технологий и коммерциализации научных разработок; 6. Вопросы техногенной безопасности при открытой и подземной разработке полезных ископаемых; 7. Охрана труда и безопасность производства на горных предприятиях.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Index Copernicus
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
InfoBase Index (IBI)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Scientific Indexing Services (SIS)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 053 663 11 13
FAX:
ipeeva31113@gmail.com,tehm@kdu.edu.ua
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавської обл., Україна, 39600. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Кафедра механіки та матеріалознавтсва, кімн. 2217