РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Східно-європейський журнал передових технологій
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Восточно-европейский журнал передовых технологий
останнє оновлення 24-05-2023
Категорiя А
Засновник(и):
Український державний університет залізничного транспорту
ПП «Технологічний центр»
Науки:
технічні (04.07.2014) перереєстрація
технічні /01.02.04, 01.02.05, 01.05.02, 01.05.03, 01.05.04 / (15.03.2019) перереєстрація
технічні (11.07.2019)
фізико-математичні (26.11.2020)
економічні (29.06.2021)
Спеціальності:
031 - Релігієзнавство (15.03.2019)
132 - Матеріалознавство (15.03.2019)
133 - Галузеве машинобудування (15.03.2019)
101 - Екологія (07.05.2019)
113 - Прикладна математика (07.05.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (07.05.2019)
122 - Комп’ютерні науки (07.05.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (07.05.2019)
125 - Кібербезпека та захист інформації (07.05.2019)
126 - Інформаційні системи та технології (07.05.2019)
131 - Прикладна механіка (07.05.2019)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (07.05.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (07.05.2019)
161 - Хімічні технології та інженерія (07.05.2019)
163 - Біомедична інженерія (07.05.2019)
181 - Харчові технології (07.05.2019)
182 - Технології легкої промисловості (07.05.2019)
261 - Пожежна безпека (07.05.2019)
273 - Залізничний транспорт (07.05.2019)
274 - Автомобільний транспорт (07.05.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (07.05.2019)
124 - Системний аналіз (11.07.2019)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (11.07.2019)
135 - Суднобудування (11.07.2019)
136 - Металургія (11.07.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (11.07.2019)
143 - Атомна енергетика (11.07.2019)
144 - Теплоенергетика (11.07.2019)
145 - Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика (11.07.2019)
171 - Електроніка (11.07.2019)
172 - Електронні комунікації та радіотехніка (11.07.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (11.07.2019)
184 - Гірництво (11.07.2019)
185 - Нафтогазова інженерія та технології (11.07.2019)
186 - Видавництво та поліграфія (11.07.2019)
271 - Морський та внутрішній водний транспорт (11.07.2019)
272 - Авіаційний транспорт (11.07.2019)
104 - Фізика та астрономія (26.11.2020)
105 - Прикладна фізика та наноматеріали (26.11.2020)
071 - Облік і оподаткування (29.06.2021)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (29.06.2021)
073 - Менеджмент (29.06.2021)
075 - Маркетинг (29.06.2021)
076 - Підприємництво та торгівля (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21546-11446ПР від 08.09.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1729-3774(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 1729-4061(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Рубрики журналу: Виробничо-технологічні системи; Інформаційні технології; Системи управління в промисловості; Процеси управління; Інформаційно-керуючі системи; Математика і кібернетика - прикладні аспекти; Прикладна фізика; Матеріалознавство; Прикладна механіка; Енергозберігаючі технології та обладнання; Технологіі органічних і неорганічних речовин та екологія; Технологіі та обладнання харчових виробництв.

Journal headlines: Engineering technological systems; Information Technology (IT); Industry Control Systems; Control Processes; Mathematics and Cybernetics - applied aspects; Applied Physics; Material Science; Technology of organic and inorganic substances and the ecology; Technology and Food Production Equipment; Applied Mechanics; Energy-saving technologies and equipment; Information and control systems.

Рубрики журнала: Производственно-технологические системы; Информационные технологии; Системы управления в промышленности; Процессы управления; Математика и кибернетика - прикладные аспекты; Прикладная физика; Материаловедение; Технологии органических и неорганических веществ и экология; Технологии и оборудование пищевых производств; Прикладная механика; Энергосберегающие технологии и оборудование; Информационно-управляющие системы.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Scopus (посилання)
CrossRef
American Chemical Society
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
DRIVER
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
WorldCat
Electronic Journals Library
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Academic Research Index (ResearchBib)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Open Academic Journals Index (OAJI)
EBSCOhost
SHERPA/RoMEO
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Член Редколегії
Kindrachuk
Myroslav
доктор наук (технічні), Національний авіаційний університет, Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-0529-2466, професор Кафедра машинознавства

Контактні дані

+38 (057) 750-89-90,+38 (050) 303-38-01,+38 (050) 381-10-77
eejet.kh@gmail.com,c7508990@gmail.com
Контактна особа Нікітіна Оксана Олександрівна
вул. Шатілова дача, 4, оф.702 (8 эт.), м. Харків, Харківська область, Україна, 61145